MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA

MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di

bahasasunda.id
. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya web log saja,

bahasasunda.id

pun memiliki youtube channel, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.

www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar


MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA


yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.
Selamat belajar


MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA.


MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA


A. PERKARA SISINDIRAN

Sisindiran nyaéta karya sastra wangun puisi (ugeran) anu ditulis kalawan kréatif, diwangun ku cangkang jeung eusi, sarta diwengku ku pada (allurement) jeung padalusan (baris). Unggal padalisan ilaharna diwangun ku dalapan engang (suku kata). Tujuana pikeun nepikeun eusi haté, pikiran, atawa pamaksudan ka jalma séjén bari henteu togmol téa. Nu dipiharep sangkan eusi omongan téh katarimana henteu matak kasigeung atawa nyeri haté.


B. RUPA-RUPA SISINDIRAN

Sisindiran téh dipasing-pasing jadi tilu rupa nyaéta paparikan, rarakitan, wawangsalan. éta sisindiran anu tilu téh tangtu béda wangun tur pada-pada miboga ciri nu mandiri

1. PAPARIKAN.

Paparikan téh sisindiran anu diwangun ku dua cangkang jeung dua eusi. paparikan asal kecapna tina ‘parik’, ngandung harti parek atawa deukeut. maksudna, sora kecap-kecap nu aya dina padalisan cangkang deukeut jeung sora atawa kecap-kecap dina padalisan eusi.

conto:
sawah ngemplang ditanduran (padalisan 1)
ka huma ngala jarami (padalisan 2)
ulah renggang duduluran (padalisan 3)
dasarna silaturahmi (padalisan 4)

padalisan kahiji jeung kadua disebut cangkang, padalisan katilu jeung kaopat disebut eusi.

Baca Juga :   Pidato Perpisahan Singkat Padat Dan Jelas Brainly

2. RARAKITAN

Rarakitan asal kecapna tina ‘rakit’, sabangsa alat transportasi di cai. dijieuna tina awi. ari wangun rakit téh papak dilebah puhuna, katungtungna mah sakapeung sok rada régol baé. sisindiran rarakitan mah aya kesan ‘papak’ lebah ‘puhuna’
conto
saur saha batik mirah (a)
sok atuh gera artosan (b)
saur saha abdi narah (a)
sok atuh gera tarosan (b)

3. WAWANGSALAN

Béda jeung wangun paparikan atawa rarakitan, wangun wawangsalan mah dina padalisan cangkang téh ngandung tatarucingan atawa mangrupa tatarucingan. Ari dina pasalisan eusi nganding wangsal. eta wangsal téh mangrupa kecap atawa fraseu anu sorana murwakanti (deukeut) jeung eusi tina tatarucingan téa
conto;
kleup maén bal maung bandung (kalimah cangkang, tatarucigan)
tos nasib kedah paturay (kalimah eusi)

WANGSALNA: PERSIB


C. MATERI SISINDIRAN : WATEK SISINDIRAN

Sisindiran miboga tilu watek atawa pasipatan nyaéta piwuruk (ngawuruk atawa mamatahan), silih asih (asmara), jeung sésébréd (banyol atawa heureuy).

1. PIWURUK

Tangkal tanjung sisi gunung,
tangkal laja jeung kalapa.
Nya unjung kudu ka indung,
nya muja kudu ka bapa.

Kiripik siki kanari,
ngala saga arék nyeupah.
Sing apik naliti diri,
ngajaga ucap jeung lampah.

2. SILIHASIH

Kajami meuntas rawayan,
keur meuntas katojos hoé.
Upami mung heuheureuyan,
sawios teu cios baé.

Silanglang ngojay slanglang,
ngojayna ka Cipaganti.
Kapalang moal kapalng,
Buméla ka diri nyai.

Gunung di kaléreun Bandung,
tong ringrang dikantun miang.
(burangrang)

Buah sisitan ngagoronyok,
ulah sok galak timburu.
(salak)

3. SESEBRED

Dagang seureuh papatungan,
cangkaléng laku sasiki.
Euleuh itu popotongan,
Dikaléng ku aki-aki.

Ka Cikini ka Ciceuri,
balikna meuli érloji.
Ninni-nini ngeunah seuri,
Huntuna ngan témbong hiji.


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai

MATERI SISINDIRAN BAHASA SUNDA
lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Baca Juga :   Sebutkan Kesalahan Kesalahan Yang Sering Dilakukan Saat Melakukan Lompat Jauh

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGÉ DIAJAR BASA SUNDA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDA
MODUL PPG BASA SUNDAGOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah
google translate
tanpa adanya
post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI SISINDIRAN
A. SISINDIRAN

Sisindiran adalah karya sastra berbentuk puitis (ugeran) yang ditulis secara kreatif, terdiri dari cangkang dan konten, dan dilingkupi oleh pada (ayat) dan padalusan (baris). Setiap padalisan biasanya terdiri dari delapan suku kata (suku kata). Tujuannya adalah untuk menyampaikan isi hati, pikiran, atau niat kepada orang lain sambil tidak mengalihkannya. Diharapkan isi pembicaraan akan ditafsirkan tidak menimbulkan kecemasan atau sakit hati.

B. MACAM-MACAM SISINDIRAN

Insinuasi dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu perumpamaan, perumpamaan, perumpamaan. ketiga sindiran ini tentu saja berbeda bentuk dan masing-masing memiliki karakteristik sendiri

 1. PAPARIKAN
  paparikan adalah sindiran yang terdiri dari dua cangkang dan dua isinya. paparikan berasal dari kata ‘parik’, artinya parek atau dekat. yaitu, bunyi kata-kata dalam pengisian beat dekat dengan suara atau kata-kata dalam pengisian konten.
  Sebagai contoh:
  sawah ngemplang ditanduran (padalisan ane)
  ka huma ngala jarami (padalisan 2)
  ulah renggang duduluran (padalisan 3)
  dasarna silaturahmi (padalisan 4)
  Tuduhan pertama dan kedua disebut kerang, tuduhan ketiga dan keempat disebut isi.
 2. RARAKITAN
  Rarakitan berasal dari kata ‘rakit’, alat transportasi dalam air. terbuat dari bambu. Bentuk rakitnya adalah tunggul lebah bawang putih, pada akhirnya saya kadang selalu orang yang cukup. sisindiran rarakitan mah aya kesak ‘papak’ bee ‘puhuna’
  contoh
  saur saha batik mirah (a)
  sok atuh gera artosan (b)
  saur saha abdi narah (a)
  Sok atuh gera tarosan (b)
 3. WAWANGSALAN
  Berbeda dengan bentuk teka-teki atau kumpulan, bentuk refleksi saya pada shell padalisan mengandung teka-teki atau teka-teki. Ari di halaman konten berisi pengembalian. itu wangsal adalah kata atau frasa yang terdengar murwakanti (dekat) dengan isi teka-teki
  Sebagai contoh;
  kleup menbal maung bandung (kalimah cangkang, tatarucigan)
  tos nasib kedah paturay (konten kalimat)
Baca Juga :   Mobilitas Penduduk Yang Sifatnya Menetap Atau Permanen Disebut
C. WATAK SISINDIRAN

1. PIWURUK

Tangkal tanjung sisi gunung,
tangkal laja jeung kalapa.
Nya unjung kudu ka indung,
nya muja kudu ka bapa.

Kiripik siki kanari,
ngala saga arék nyeupah.
Sing apik naliti diri,
ngajaga ucap jeung lampah.

two. SILIHASIH

Kajami meuntas rawayan,
keur meuntas katojos hoé.
Upami mung heuheureuyan,
sawios teu cios baé.

Silanglang ngojay slanglang,
ngojayna ka Cipaganti.
Kapalang moal kapalng,
Buméla ka diri nyai.

Gunung di kaléreun Bandung,
tong ringrang dikantun miang.
(burangrang)

Buah sisitan ngagoronyok,
ulah sok galak timburu.
(salak)

three. SESEBRED

Dagang seureuh papatungan,
cangkaléng laku sasiki.
Euleuh itu popotongan,
Dikaléng ku aki-aki.

Ka Cikini ka Ciceuri,
balikna meuli érloji.
Ninni-nini ngeunah seuri,
Huntuna ngan témbong hiji.