Contoh Tema Tembang Sinom

Contoh Tema Tembang Sinom

Saya akan memberikan
Contoh Tembang Sinom Tema Pendidikan, Keluarga, lan Kerukunan/Kekancan. Tetapi sebelumnya saya akan memberikan penjelasan tentang tembang sinom itu sediri.

Sinom yaiku kadadean saka istilah Jawa kang dikenal kanthi sebutan “nom” artosipun nggambarake masa muda. Sifat tembangipun yaiku grapyak kang ateges sopan, supel. Masa muda biasanipun remen sesrawungan dateng sinten kemawon.

Watak
tembung sinom cekatan, pas kagem nasehati tiang nom kang nembe kasmaran (ketaman wuyung). Watak menika cocok kagem tiang nom.

Paugerane
tembang sinom yaiku

Guru gatra : ix

Guru lagu : a, i, a, i, i, u, a, i, a

Guru wilangan : 8, 8, 8, 8, 7, 8, 7, eight, 12

Contoh Tembang Sinom Tema Pendidikan, Keluarga, lan Kerukunan/Kekancan

Contoh i

Tembang Sinom Tema Pendidikan

Lakune bocah sekolah

Sinau rino lan wengi

Kudune bocah sekolah

Mesti pinter lan setiti

Nanging jaman saiki

Sinanune ora luhur

Karo seneng dolanan

Ora bisa migunani

Mung bisa njaluk lan nyusahke wong tuwa

Contoh two

Tembang Sinom Tema Pendidikan

Langit iki katon padang

Kaya padange ning ati

Ngilangake rasa malas

Sing tansah ngrogoti ati

Aku tansah taberi

Menyang ing papan sinau

Golek ilmu manfaat

Kanggo sanguning urip

Dadi wong sing migunani marang bangsa

Contoh three

Tembang Sinom Tema Keluarga

Sedulur pada elinga

Temenana nggonmu urip

Bekti biyung bekti bapa

Duwe pakerti kang becik

Tumindhak kang pratitis

Kakang adhi tansah rukun

Tuladha kang utama

Lung tinulung nora lali

Kabeh mau kanggo kluarga kang mulya

Contoh 4

Tembang Sinom Tema Kerukunan/Kekancan

Kanca ingkang katresnanan

Kanca kang jaler lan estri

Kanca kang apik lan ala

Saka mbiyen nganti iki

Baca Juga :   Ringkasan Perjuangan Rakyat Bali

Aja padha ngerahi

Supaya uripe rukun

Aja padha kerahan

Lan gawe laraning ati

Iku kabeh gawe rukun marang kanca

Contoh 5

Nuladha laku utama

tumrape wong tanah jawi

wong agung ing Ngeksi ganda

panembahan Senopati

kapati amarsudi

sudanen hawa lan nepsu

pinesu tapa brata

tanapi ing siyang ratri

amemangun karye nak tyas ing sasama

Contoh 6

Guwa Clangap ing Tulakan.

Sudimara Guwa Kambil.

Papringan ing Ngadireja.

Somopura tambah malih.

Giri Tundha anenggih.

Sisih elor Guwo Penthung.

Kang manggen ing Tulakan.

Jumbuh lan ingkang den rawi.

Kang kasusra Pacitan ing Sewu Guwa.

Contoh 7

Mangaler pariwisata.

Prapteng tlatah Arjosari.

Ing sendhang Tirta Husada.

Toya anget handayani.

Usadaning sesakit.

Seger sumyah raosipun.

Ing dhusun Karangreja.

Siram eca kang sinambi.

Anjangsana ngiras ngupaya usada.

Contoh viii

Pangéran kang sipat murah

Njurungi kajating dasih

Ingkang temen tinemenan

Pan iku ujaring dalil

Nyatané ana ugi

Iya Kiyageng ing Tarub

Wiwitané nenedha

Tan pedhot tumekèng siwi

Wayah buyut canggah warèngé kang tampa

Contoh nine

Sun iki dhutaning nata

Prabu kenya majapahit

Kekasih damar sasangka

Atma mantune ke patih

Magang anyar awak mami

Lahta bisma praptaningsun

Ingutus sang narpendah

Kinen mocok murdatanji

Marmaningsun ingutus ywa mindho karya

Nah.. Itulah
Contoh Tembang Sinom Tema Pendidikan, Keluarga, lan Kerukunan/Kekancan. Semoga bermanfaat.

Contoh Tema Tembang Sinom

Source: http://widyarini29.blogspot.com/2018/05/contoh-tembang-sinom-tema-pendidikan.html