Ragam Basa Loma

Ragam Basa Loma

abus lebet lebet masuk ke dalam acan teu acan teu acan belum adi (pun) adi (tuang) rai, (tuang) rayi adik adi beuteung (pun) adi, adi beuteung (tuang) rai, (tuang) rayi adik ipar adu aben aben adu ais ais emban menggendong ajang kanggo haturan, kanggo untuk ajar ajar wulang, wuruk mengajar aji aji aos mengaji aju ajeng ajeng menyampaikan akang akang engkang kakak aki (pun) aki (tuang) éyang kakek aku angken angken mengaku ali ali, cingcing lélépén cincin alo (pun) alo kapiputra keponakan alus saé saé bagus ambéh supados supados supaya ambek ambek bendu, wera marah ambeu ambeu ambung mencium bau amit permios permios pamit amitan permios permios permisi amprok tepang tepang bertemu anak (pun) anak (tuang) putra anak anco cawis cawis kerangka anggang tebih tebih jauh anggel bantal bantal, kajang mastaka bantal anggeus atos, parantos, réngsé atos, parantos sudah angir kuramas kujamas keramas angkir ulem, haturanan calik ulem, haturanan calik undang anjang deuheus tatamu bertamu antara antawis antawis antara anteur jajap sarengan antara anti antos antos tunggu anyar anyar anyar baru anyaran nembéan nembéan baru arang awis, awis-awis awis, awis-awis mahal arék badé, seja badé, seja akan arep ajeng ajeng harap ari dupi, upami dupi, upami kalau asa raos raos perasaan asal kawit awit, kawit mula aso aso leleson istirahat astana makam, pajaratan, pasaréan makam, pajaratan, pasaréan kuburan asup lebet lebet masuk atawa atanapi atanapi atau ati-ati ati-ati atos-atos awas, hati-hati atoh bingah bingah senang awak awak salira badan awéwé awéwé istri perempuan aya aya aya ada babantu babantu babantos membantu babari gampil gampil mudah babatang mayit layon jenazah babaturan réréncangan réréncangan teman baca aos aos baca badag ageung ageung besar badami badanten badanten bermusyawarah badan badan salira badan badarat badarat nyacat mendarat badéga réncang réncang kawan baé sawios, teu sawios, wios sawios, teu sawios, wios tidak apa-apa baganti bagentos bagentos berganti bagéa haturan haturan selamat, silahkan bagéan bagéan hancengan bagian bageur bageur saé manah baik bagilir bagentos bagentos bergilir baheula kapungkur kapungkur dahulu baju baju anggéan,anggoan, raksukan pakaian bakal badé, seja badé, seja akan bakti baktos baktos bakti balik wangsul mulih pulang balur balur lulur, pupur teman, handai bangga abot, sesah abot, sesah susah bangun bangun sapertos seperti bantu bantu bantos bantu bapa (pun) bapa (tuang) rama ayah, bapak baraya réréhan, sadérék wargi saudara barempug barempug barempag bermusyawarah bareng sareng sareng bersama baréto kapungkur kapungkur dahulu basa nalika, waktos nalika, waktos waktu batuk batuk gohgoy batuk batur réncang réncang teman bawa bantun candak bawa bawirasa bawiraos, ku émutan bawiraos, ku émutan meskipun béak séép séép habis bébéja nyanggem, popoyan, unjukan, wawartos nyarios, pupulih, unjukan, wawartos kabar, mengabari béda bénten bénten beda begang begang langsip, langsit kurus begéng begang langsip, langsit kurus béja wartos wartos kabar, mengabari belah palih palih sebelah bendo bendo udeng blangkon bener leres leres betul bengék asma ampeg asma béré pasihan haturan(an), lélér, paparin memberi berekah aya hibar, pangésto, pangéstu damang, wilujeng sehat bésan bésan warang besan beubeur beubeur, sabuk beulitan sabuk beuheung beuheung tenggek leher beuki seneng sedep suka beulah palih palih sebelah beulah (Jadi 2) beulah beulah belah beuli pésér galeuh beli beunang kénging kénging dapat beungeut beungeut pameunteu, raray wajah beurang siang siang siang beurat abot abot berat beuteung beuteung, padaharan lambut, patuangan perut bibi (pun) bibi (tuang) ibu bibi bijil medal medal keluar bikeun paparinkeun, pasihkeun haturkeun, lélérkeun, sanggakeun memberikan bilang étang étang menghitung bingung éwed éwed bingung bireungeuh bireungeuh, tingal tingali melihat birit birit, bujur imbit pantat bisa tiasa iasa bisa bisa jadi tiasa janten tiasa janten bisa jadi bisi bilih bilih mungkin bisul bisul gambuh bisul bitis bitis wentis betis biwir biwir lambé, lambey bibir boa tiasa janten tiasa janten bisa jadi boga gaduh kagungan punya bolonan kareseban, udur sasih kareseban haid boro bujeng bujeng kesampaian boro-boro bujeng-bujeng bujeng-bujeng jangankan buang piceun beuratan buang bubuang miceun kabeuratan membuang budak budak murangkalih anak kecil bujal bujal udel, puser pusar bujur birit, bujur imbit pantat buka (puasa) buka bobor buka puasa bukti buktos buktos bukti bulan sasih sasih bulan bulan puasa sasih siam sasih siam bulan puasa bungah bingah bingah senang, gembira bungsu bungsu putra pangalitna bungsu burit sonten sonten sore buru buru, énggal buru, énggal lekas butuh peryogi peryogi butuh buuk buuk rambut rambut cabak cabak cepeng memegang cacangkir cacangkir tangkepan cangkir cageur pangésto, pangéstu damang sehat calana calana lancingan celana tin teu acan teu acan belum candung wayuh wayuh dimadu caneut caneut leueut makan cangkéng cangkéng angkéng pinggang cangkeul cangkeul pegel pegal cangkir cangkir tangkep cangkir capé capé palay lelah cara sapertos sapertos seperti caram carék, caram wagel memarahi carang awis, awis-awis awis, awis-awis jarang carécét saputangan salempay saputangan carék carék, caram wagel memarahi carékan carékan seuseulan memarahi carita sanggem carios berbicara, bercerita caritaan sanggeman cariosan pembicaraan cécéwok obéh, ombéh obéh, ombéh cebok cekel cekel cepeng memegang celuk saur gentra memanggil cenah cenah saurna katanya ceuk sanggem saur katanya ceuli ceuli cepil telinga ceurik ceurik nangis, tangis menangis cici cici pair menuangkan cicing calik, matuh calik, linggih diam ciduh ciduh ludah ludah cik cobi cobi mencoba cikal cikal putra pangageungna anak sulung cikiih cikahampangan cikahampangan air kencing ciling jamban jamban jamban, toilet cing cobi cobi mencoba cipanon cipanon cisoca air mata ciri tawis tawis ciri cium cium ambung mencium coba cobi cobi mencoba cocoba cocobi cocobi mencoba cokot bantun candak mengambil cukup cekap cekap cukup cukur cukur paras cukur cumpon caos, cumpon caos penuh cunduk dongkap rawuh, sumping datang daék purun kersa mau dagang dagang icalan dagang dago antos antos tunggu dahar neda, teda tuang makan dangdan dangdan dangdos dandan dapur dapur pawon dapur datang dongkap rawuh, sumping datang déngé kuping dangu mendengar deukeut caket caket dekat deungen réncang réncang lauk deungeun-deungeun (nu) sanés (nu) sanés orang lain, bukan saudara déwék abdi, sim kuring – saya diangir dikuramas dikujamas dikeramas diangkir diondang, disaur disaur, diulem diundang dicukur dicukur diparas dicukur didik atik tutur, wejang, wuruk mendidik didikan atikan pitutur, piwejang, piwuruk didikan digusar digusar dipeper disunat dikubur dikaluat dikurebkeun dikubur dilétak dilétak diilat dijilat dipalar dipalar dipambrih, dipamrih diharapkan dipaparah dikinten-kinten dikinten-kinten dikira-dikira diri diri salira diri sendiri disalin (di)salin (di)gentos diganti ditaranjang ditaranjang diwuwuda telanjang diuk diuk calik, linggih duduk dosa kalelepatan kalelepatan dosa dubur dubur palawangan dubur dudukuy dudukuy, topi langgukan, tudung topi duga kinten kinten duga duit artos artos duit, uang dulur réréhan, sadérék wargi saudara duméh jalaran, (ku) margi (ku) margi, réh(ing) karena éléh éleh kawon kalah éling émut émut ingat emang (pun) paman (tuang) rama paman émboh tambih tambih tambah embung alim, narah (awéwé) alim, teu kersa tidak mau emét kedik kedik sedikit encan teu acan teu acan belum endeng lami paos lama éndong éndong kulem menginap enggeus atos, parantos, réngsé atos, parantos sudah enggon pamondokan pajuaran, pangkuleman penginapan entong teu kénging teu kénging tidak boleh enya leres, muhun, sumuhun, yaktos leres, muhun, sumuhun, yaktos iya enya-enya leres-leres leres-leres benar-benar éra isin lingsem malu éstu ésto ésto mengindahkan eukeur nuju nuju sedang eungap sesek ampeg sesak eusi lebetan lebetan isi eusian lebetan lebetan isinya euweuh teu aya teu aya tidak ada gado gado angkeut makan tanpa lauk gagancangan énggal-énggalan énggal-énggalan cepat-cepat gampang gampil gampil mudah gancang énggal énggal cepat gancangan énggalan énggalan lebih cepat gandék réncang réncang teman gandéng baribin baribin berisik ganti gentos gentos ganti gardéng gardéng lalangsé abar gawé damel damel kerja gedé ageung ageung besar gégél gégél landep gigit gelung gelung sanggul sanggul genah raos raos enak gering udur teu damang sakit gering parna udur répot teu damang wales sakit parah gero saur gentra panggil getol kersaan kersaan rajin geuing émutan émutan mengingatkan geulang geulang pinggel gelang geura geura, mangga mangga baiklah, silahkan geus atos, parantos, réngsé atos, parantos sudah geuwat énggal, énggal-énggal énggal, énggal-énggal cepat gigir gigir gédéng sebelah, samping gigireun gigireun gédéngeun sebelah, samping gilir gilir gentos berganti gimir gimir rentag manah jerih goda cobi cobi goda gogoda cocobi cocobi godaan goréng awon, teu saé awon, teu saé jelek gugu tumut tumut patuh guguling guguling pepedek guling gumbira bingah bingah gembira gura-giru gura-giru énggal-énggalan segera, cepat-cepat gusar gusar peper menyapukan tangan haben haben teras-terasan terus-terusan hadé saé saé baik, bagus hadir tungkulan, nungkulan (nga)luuhan menghadiri hal perkawis perkawis hal halangan pambengan pambengan halangan halis halis kening alis hampura hapunten haksama, haksami, hapunten maaf handeueul gegetun gegetun sayang sekali hanjakal gegetun gegetun sayang sekali harega pangaos pangaos harga hareup payun payun depan harga pangaos pangaos harga harita waktos éta waktos éta waktu itu hariwang salempang rejag manah, salempang khawatir harti hartos hartos arti haté haté manah, galih hati hawatir hawatos hawatos khawatir hayang hoyong palay mau hayu mangga mangga ayo, silahkan héd kareseban, udur sasih kareseban haid hég geura, mangga mangga silahkan hélok hémeng hémeng heran héran hémeng hémeng heran hésé sesah sesah susah heuay heuay angob menguap heubeul lami lami lama heug mangga mangga baiklah, silahkan hili liron gentos tukar hina laip laip aib hirup hirup jumeneng hidup hitut bobos, kabobosan bobos, kabobosan kentut hudang hudang gugah bangun huntu huntu waos gigi hutang piétangan, sambetan piétangan, sambetan hutang iber wartos wartos berita idin widi widi izin igel ibing ibing menari, joget iket iket, totopong totopong, udeng blangkon ilik tingal tingali melihat ilikan tingalan tingalian melihat ilu iring iring ikut imah rorompok bumi rumah impi impén impén mimpi imut imut mésem tersenyum incu (pun) incu (tuang) putu cucu indit mios angkat, jengkar pergi indung (pun) biang (tuang) ibu ibu inget émut émut ingat inggis rémpan rémpan takut injeum tambut tambut pinjam inum leueut leueut minum irung irung pangambung hidung isuk énjing, énjing-énjing énjing, énjing-énjing pagi isukan énjing énjing besok isuk-isuk énjing, énjing-énjing énjing, énjing-énjing pagi iteuk iteuk teteken tongkat itung itung étang menghitung iwal anging, (ka)jabi anging, (ka)jabi kecuali jaba anging, (ka)jabi anging, (ka)jabi luar jadi janten janten jadi jaga jagi jagi jaga jajaka nonoman nonoman perjaka jalma jalmi jalmi manusia jang kanggo haturan, kanggo untuk jauh tebih tebih jauh jawab walon waler jawab jelema jalmi jalmi manusia jero lebet lebet dalam jeung miwah, sareng miwah, sareng dan jeungna deui sareng deui sareng deui bersama lagi jieun damel damel membuat jiga sapertos sakarupi, sapertos, sarupi seperti jima sapatemon sapatemon, saresmi berhubungan intim jinah jinah ngalambang sari zina joré goréng awon jelek jual ical ical jual jugjug bujeng bujeng tiba-tiba juru lahir babar melahirkan jurung jurung piwarang memberitahu kabar wartos wartos kabar kabéh sadaya sadaya semua kabéhanana sadayana sadayana semuanya kabur minggat (nga)lolos kabur kaburu kabujeng kabujeng terlanjur kacamata kacasoca kacasoca kacamata kacaritakeun kacaritakeun kacaritakeun diceritakan kacida kalintang kalintang, teu kinten sangat kaciri katawis katawis dikenali kadang wargi wargi saudara kadang warga kadang wargi wargi-wargi sadayana saudara sekalian kadé ati-ati atos-atos hati-hati kadudukan kadudukan kalungguhan kedudukan kagegeringan kaleleban kaleleban sakit kagok (ka)pambeng (ka)pambeng tanggung kajaba kajabi kajabi kecuali kajeun sawios, teu sawios, wios sawios, teu sawios, wios biarkan kakara nembé nembé baru saja kakus jamban jamban jamban, toilet kalan-kalan sawaktos-waktos sawaktos-waktos sewaktu-waktu kalarung kalangkung kalangkung terlewat kalenger kapiuhan kapidara pingsan kamar pamondokan pajuaran, pangkuleman kamar kamar mandi jamban jamban jamban, toilet kanyeri kanyeri kasawat sakit kapaéhan kapiuhan kapidara pingsan kapalang (ka)pambeng (ka)pambeng tanggung kapegat kapegat kaandeg tercegat kapilih kapeto kaselir terpilih karasa karaos karaos terasa karék nembé nembé baru saja karémbong karémbong kekemben selempang karesep karesep kalangen, kaseneng, kasedep yang disukai, hobi kari kantun kantun sisa karunya hawatos hawatos kasihan kasakit kasakit kasawat sakit kasanding kasanding kasumpingan kedatangan kasurupan kasarumahan kacalikan kesurupan katangén katangén kauninga ketahuan katara katawis katawis terlihat katuhu katuhu tengen kanan kawantu kawantos kawantos keberanian kawas sapertos sakarupi, sapertos, sarupi seperti kawilang kaétang kaétang kehitung kawin jatukrami, ngadahup, nikah, réndéngan jatukrami, ngadahup, nikah, réndéngan nikah kédé kénca kiwa kiri kedeng kedeng ébog berbaring kéjo sangu sangu nasi kélék kélék déhé, ingkab ketiak kénca kénca kiwa kiri keris duhung duhung keris késang késang karinget keringat keun baé sawios, teu sawios, wios sawios, teu sawios, wios biarkan saja keur nuju nuju sedang keur (pikeun) kanggo haturan, kanggo untuk kiih kahampangan kahampangan kencing kira kinten kinten mengira kira-kira kinten-kinten kinten-kinten kira-kira kirim kintun kintun kirim kocap kacaritakeun kacaritakeun terceritakan kocapkeun kacaritakeun kacaritakeun terceritakan kolot kolot sepuh tua komo sumawonten sumawonten bahkan kongkorong kongkorong kangkalung kalung kop mangga mangga silahkan kotoran kareseban, udur sasih kareseban haid kuat kiat kiat kuat kubur kaluat kureb mengubur kudu kedah kedah harus kuku kuku tanggay kuku kukumbah wawasuh wawasuh mencuci kulawarga kulawargi kulawargi saudara sekalian kuluwut nguluwut, nguyung ngangluh murung kumbah kumbah wasuh mencuci kumis kumis rumbah kumis kumpul kempel kempel kumpul kungsi kantos kantos pernah kurang kirang kirang kurang kuren rimbit rimbit berkeluarga kurenan rimbitan rimbitan kekeluargaan kuring abdi, sim kuring – saya kuring saréréa abdi sadayana – kita semua kuru begang langsip, langsit kurus kutu kutu puntang kutu labuh labuh geubis jatuh lahun pangkon pangkon pangku lain sanés sanés bukan laju lajeng, teras lajeng, teras terus-terusan laki lalaki pameget laki-laki laku pajeng pajeng laku lalajo nongton nongton melihat, nonton lalaki lalaki pameget lelaki lamun upami upami kalau lanceuk (pun) lanceuk (tuang) raka kakak langka awis, awis-awis awis, awis-awis langka lantaran jalaran, (ku) margi (ku) margi, réh(ing) sebab lapar hoyong neda, lapar palay tuang lapar laris pajeng pajeng laris larung langkung langkung terlewati laun lami lami lambat laun-laun lami-lami lami-lami lambat laun lawas lami lami lama lebah leresan leresan sebelah, samping lebaran boboran (siam) boboran (siam) lebaran lého umbel umbel ingus léngoh léngoh, teu ngabantun nanaon teu nyandak nanaon tidak membawa apa-apa létah létah ilat lidah létak létak ilat jilat leumpang leumpang angkat jalan kaki, berangkat leungeun leungeun panangan tangan leungit leungi ical hilang leutik alit alit kecil leuwih langkung langkung lebih leuwih hadé langkung saé langkung saé lebih baik lila lami lami lama liwat langkung langkung lewat loba seueur seueur banyak luput lepat lepat luput maap hapunten haksama, haksami, hapunten maaf maca maca maos baca magahan mapagahan miwejang, ngawurukan menasehati mahal awis awis mahal mahi cekap cekap muat, cukup maju majeng majeng maju maké nganggo nganggo memakai maksud maksad maksad maksud malah malih malih malah malahmandar mamanawian mamanawian mudah-mudahan malarat jalmi teu gaduh teu kagungan nanaon miskin malem wengi wengi malam malik malik mayun menghadap, berbalik maliré maliré merhatoskeun memperhatikan mamayu mamayu mamajeng nafsu makan setelah sembuh mandéan mandéan mapadani, nyamian menyamai mandi mandi siram, ngebak mandi manéh – anjeun, salira kamu manéhna – anjeunna kamunya manggih mendak mendak bertemu mangka mugi mugi(a) semoga mangku mangku mangkon memangku mangkuk kantos kantos sudah, pernah maot nilar, tilar dunya, ngantunkeun pupus meninggal mapagahan mapagahan miwejang, ngawurukan menasehati marak marak munday marak marga jalaran, (ku) margi (ku) margi, réh(ing) dikira marhum jenatna, marhum marhum, suargi, suwargi telah meninggal mariksa mariksa marios memeriksa marukanana pangintenna pangintenna kemungkinan matuh matuh linggih patuh mawa ngabantun nyandak bawa mayit layon layon jenazah mecak nyobi nyobi mencoba megat megat ngandeg mencegat melang deudeupeun deudeupeun khawatir méméh sateuacan sateuacan sebelum mencét meuseul meuseul pijat mencétan meuseulan meuseulan memijat mending langkung saé langkung saé lebih baik menerkeun ngalereskeun ngalereskeun memperbaiki mengi asma ampeg asma ménta neda, nyuhunkeun mundut minta méré masihan maparin, ngahaturan(an), ngalélér memberi meujeuhna cekap cekap layak meuli mésér ngagaleuh beli meunang kénging kénging dapat meureun panginten panginten barangkali miang mios angkat, jengkar meminta izin mihapé ngawiat ngawewerat(an) titip mikeun maparinkeun, masihkeun ngahaturkeun, nyanggakeun memberikan milang ngétang ngétang menghitung milu ngiring ngiring ikut mimiti kawit awit, kawit memulai mimitina kawitna awitna, kawitna mulanya minangka étang-étang étang-étang sebagai minantu minantu mantu menantu mindeng sering sering sering minggat minggat (nga)lolos minggat minyak lisah lisah minyak mireungeuh mireungeuh, ningal ningali melihat miskin jalmi teu gaduh teu kagungan nanaon miskin mitoha mitoha mertua mertua montok montok ageung gemuk moro moro bubujeng mengejar, memburu muga mugi mugi(a) semoga muga-muga mugi-mugi mugi-mugi semoga mulang wangsul mulih kembalian mun upami upami kalau mungguh menggah menggah(ing) kalau mupakat mupakat, rempug rempag berunding, setuju murah mirah mirah murah muriang muriang nyenyepan meriang, panas dingin muru ngabujeng ngabujeng mengejar najan sanaos sanaos walaupun naker kalintang kalintang, teu kinten sangat naksir nginten nginten menaksir nandatangan nandatangan nawis menandatangani nangtung nangtung ngadeg berdiri nanya naros naros bertanya naséhat naséhat, papatah piwejang, piwuruk nasehat nataku kalintang kalintang, teu kinten sangat nawar nawis mundut menawar néang milari milari mencari nedunan nyaosan, nyumponan nyaosan kedatangan nembang nembang mamaos menyanyi nénjo ningal ningali melihat nepi dugi dugi hingga ngadagoan ngantosan ngantosan menunggu ngadéngé nguping ngadangu mendengar ngadidik ngatik mitutur, miwejang, miwuruk, ngawuruk(an) mendidik ngadu ngadu ngaben mengadu ngageroan nyauran ngagentraan memanggil ngageuing ngageuing ngémutan menasehati ngagugu nurut tumut penurut ngahadéan (ngalusan) nyaéan nyaéan memperindah ngahadéan (ngoméan) ngalereskeun ngalereskeun memperbaiki ngahadiran nungkulan ngaluuhan menghadiri ngahalang-halang magak magak menghalangi ngahilian ngalironan ngagentosan menukar, mengganti ngais ngais ngemban menggendong ngajar ngajar ngawulang mengajar ngajawab ngawalon ngawaler menjawa ngaji ngaji ngaos mengaji ngajual ngical ngical menjual ngajugjug ngabujeng ngabujeng tiba-tiba ngajuru ngalahirkeun babar melahirkan ngaku ngaku ngangken mengaku ngalahun mangkon mangkon memangku ngalusan ngalereskeun ngalereskeun memperbaiki ngambeu ngambeu ngambung mencium ngan mung, namung mung, namung hanya nganjang ngadeuheus natamu mendatangi nganteur ngajajap(keun) nyarengan, nyarengkeun mengantarkan nganti ngantos ngantos menunggu ngaran nami, wasta jenengan, kakasih nama ngaranyéd ngaranyéd ngalambang sari selingkuh ngarep-ngarep ngajeng-ngajeng ngajeng-ngajeng berharap ngaroko ngaroko, udud ngalelet, nyesep merokok ngaso ngaso leleson beristirahat ngawaro tumut tumut patuh ngedeng ngedeng ébog berbaring ngéndahkeun ngéstokeun, nurut ngéstokeun menyelesaikan ngéndong mondok, ngéndong kulem, ngawengi mondok ngéstukeun ngéstokeun, nurut ngéstokeun, tumut mengindahkan ngeunah raos raos enak ngeusian ngalebetan ngalebetan mengisi ngéwa ceuceub ceuceub malu ngigel ngigel ngibing joget, menari ngilikan ningalan ningalian melihat ngilu ngiring ngiring ikut ngimpi ngimpén ngimpén mimpi nginjeum nambut nambut pinjam nginum ngaleueut ngaleueut minum ngira nginten nginten mengira ngising miceun kabeuratan buang air besar ngitung ngitung ngétang menghitung ngogan ngondang ngulem mengundang ngoméan ngalereskeun ngalereskeun memperbaiki ngomong nyanggem nyarios bicara ngora anom anom muda ngubur ngaluat ngurebkeun mengubur nguluwut nguluwut, nguyung ngangluh murung ngumbah ngumbah ngawasuh mencuci nguruskeun ngalereskeun ngalereskeun mengurusi nguyung nguluwut, nguyung ngangluh murung nimu mendak mendak menemukan nincak nincak ngadampal menginjak nini (pun) nini (tuang) éyang nenek nitah ngajurung(an) miwarang(an) menyuruh nohonan nyaosan, nyumponan nyaosan mencukupi nu matak nu mawi nu mawi maka dari itu nungkulan nungkulan ngaluuhan mengatasi, menunduk nurut ngéstokeun, nurut ngéstokeun, tumut ikut nutu nutu meuseul menumbuk nyaba nyaba angkat-angkatan bepergian nyabak nyabak nyepeng memegang nyaho terang uninga mengetahui nyampak nyampak kasondong, nyondong terlihat nyana nginten nginten menyangka nyaneut ngaleueut ngaleueut makan nyangka nginten nginten memperkirakan nyaram nyaram, nyarék ngawagel melarang nyarék nyaram, nyarék ngawagel melarang nyarékan nyarékan nyeuseul(an) memarahi nyaring nyaring, teu acan mondok teu acan kulem nyaring nyarita nyanggem nyarios bicara nyekel nyekel nyepeng memegang nyéléhkeun masrahkeun ngahaturkeun, nyanggakeun memberikan nyéléwer midua haté midua manah selingkuh nyeluk nyauran ngagentraan memanggil nyepah nyeupah ngalemar memakan sirih, sirih nyerahkeun mirak mirak, ngésér menceraikan nyeri nyeri kasawat sakit nyeupah nyeupah ngalemar memakan sirih, sirih nyiar milari milari mencari nyician nyician mairan menuangkan nyium nyium ngambung mencium nyoba nyobi nyobi mencoba nyokot ngabantun nyandak mengambil nyolowédor nyolowédor midua manah selingkuh nyukuran nganuhunkeun nganuhunkeun berterima kash nyumponan nyumponan nyaosan mencukupi nyunatan ngaberesihan nyepitan khitan obat obat, ubar landong obat ogan ondang ulem undang oléh-oléh kaémutan, kagegelan kaémutan, kagegelan oleh-oleh omé leres leres memperbaiki omong sanggem carios, lahir bicara omongan sanggeman cariosan, lahiran pembicaraan ondang ulem, haturanan calik ulem, haturanan calik undangan pacilingan jamban jamban jamban, toilet paéh nilar, tilar dunya, ngantunkeun pupus meninggal paham paham, ngartos ngartos mengerti pahili paliron pagentos tertukar paju pajeng pajeng maju paké anggo anggo pakai palangan kareseban, udur sasih kareseban haid palangsiang tiasa janten tiasa janten bisa jadi palar palar pambrih, pamrih diharapkan palebah leresan leresan sebelah, samping paliré paliré perhatoskeun perhatikan pamajikan (pun) bojo (tuang) istri, (tuang) rai/rayi, geureuha istri paman (pun) paman (tuang) rama paman pancuran jamban jamban kamar mandi pandé pandé padan, sami menyamai pandé (rupa) rupi rupi rupa pandeuri pengker pengker belakangan pang nu mawi nu mawi itulah sebabnya pangaweruh kauninga kauninga terdengar panggih pendak, tepang pendak, tepang bertemu pangkat kadudukan kalungguhan kedudukan pangku pangkon pangkon menggendong pangna nu mawi nu mawi itulah sebabnya pangraksa pangraksa panangtayungan perlindungan panitih panitih sanggétan, sangkétan peniti panon panon soca mata pantar pantar sayuswa seusia, sebaya pantég kalintang kalintang, teu kinten sangat papacangan tunangan tunangan tunangan paparah kinten-kinten kinten-kinten kira-kira papatah naséhat, papatah piwejang, piwuruk nasehat parak parak punday mengeringkan sebagian sungai untuk menangkap ikan parandéné sanaos sanaos walaupun paribasa paripaos paripaos peribahasa pariksa pariksa parios periksa parna répot wales sakit keras paro palih palih sebagian parok sami sami sama pasti kantenan, tangtos kantenan, tangtos pasti, tentu pati patos patos seberapa patuh patuh linggih tetap payu pajeng pajeng laku payung payung pajeng payung pecak cobi cobi mencoba pédah jalaran, (ku) margi (ku) margi, réh(ing) sebab pegat pegat andeg bertemu pék geura, mangga mangga silahkan pelik sesah sesah susah pencét peuseul peuseul pijat pénta teda, suhunkeun pundut meminta penting peryogi peryogi kepentingan pepegatan pipisahan pipisahan perpisahan percaya percanten percanten percaya perelu peryogi peryogi keperluan perkara perkawis perkawis perkara perlu peryogi peryogi perlu permata sosoca sosoca perlu permisi permios permios permisi peuting wengi wengi malam pianakan pianakan wewetengan peranakan pias pucet pucet pucat pidato biantara biantara pidato pihapé wiat wewerat, wiat titip pikeun kanggo haturan, kanggo untuk pikir pikir manah pikir piligenti piligentos piligentos bergantian pilih peto selir terpilih pindah pindah ngalih pindah pingping pingping paha paha pipi pipi damis pipi pirang-pirang pinten-pinten pinten-pinten banyak sekali, masih bersyukur pireungeuh pireungeuh, tingal tingali diperhatikan, melihat pitulung pitulung pitandang pertolongan poé dinten dinten hari pohara kalintang kalintang, teu kinten sangat poho hilap lali lupa popotongan patilasan patilasan peninggalan potong tilas tilas mantan pribadi pribados ku anjeun pribadi prihatin prihatin prihatos prihatin puasa puasa saum puasa puguh kantenan, tangtos kantenan, tangtos jadi, pasti pukul tabuh tabuh jam pupulih nyanggem, popoyan, unjukan, wawartos nyarios, pupulih, unjukan, wawartos memberitahu purun purun kersa bersedia, bisa raat lirén lirén reda rajin kersaan kersaan rajin raket caket caket dekat raksa raksa tangtayungan perlindungan ramo ramo réma jari rampés mangga mangga silahkan masuk ranyéd ranyéd lambang sari selingkuh rarabi rarabi garwaan beristri rarasaan raraosan raraosan perasaan rasa raos raos enak réa seueur seueur banyak récéh récéh artos alit receh rék badé, seja badé, seja akan, mau remen sering sering sering rempug mupakat, rempug rempag bermusyawarah rérégan gardéng lalangsé abar, operasi resep resep langen, seneng, sedep kegemaran reujeung sareng sareng bersama reuneuh kakandungan bobot, ngandeg hamil reureuh reureuh ngaso istirahat rieut rieut puyeng pusing rikip rikip rencep diam-diam ripuh répot répot repot ririkipan ririkipan rerencepan diam-diam risi risi rémpan takut robah robih robih berubah roko roko sesepeun rokok rongkah ageung ageung besar rua rupi rupi macam rugi rugel rugel rugi rujuk rempug rempag bersatu kembali rumasa rumaos rumaos dikira rupa rupi rupi macam rurusuhan énggal-énggalan énggal-énggalan cepat-cepat rusuh énggal-énggalan énggal-énggalan buru-buru saba saba angkat-angkatan bepergian sabab jalaran, (ku) margi (ku) margi, réh(ing) sebab sabalikna sawalerna, sawangsulna sawalerna, sawangsulna sebaliknya sabot waktos waktos ketika sabuk beubeur, sabuk beulitan sabuk sadia sayagi, sayogi sayagi, sayogi sedia sadu tamada tamada, tomada meminta maaf saemét sakedik sakedik sedikit saendeng-endeng salamina sapaosna, sapapaosna selamanya saeutik sakedik sakedik sedikit sagala sagala saniskanten segala sakapeung sawaktos-waktos sawaktos-waktos sewaktu-waktu sakeudeung sakedap sakedap sebentar sakit sakit kasawat penyakit, sakit sakuduna sakedahna sakedahna seharusnya sakur sadaya, sugri sadaya, sugri semua salah lepat lepat salah salah saurang salahsawios salahsawios salah seorang salaki (pun) lanceuk, salaki carogé, (tuang) raka suami salamet salamet wilujeng selamat salat netepan, sambéang, sambiang netepan salat salempang salempang rejag manah, salempang takut salésma salésma pileg flu salin salin gentos ganti, tukar samak amparan amparan tikar samarukna pangintenna pangintenna kemungkinan saméméh sateuacan sateuacan sebelum sampak sampak sondong sedang ada ketika kita datang samping sinjang sinjang kain panjang sanajan sanaos sanaos walaupun sanding sanding sumpingan kedatangan sanggeus saparantos saparantos sesudah sanggup sanggem kersa sanggup sangka kinten kinten sanggup sangkan supados supados supaya sangu sangu sangu nasi saniskara saniskanten saniskanten macam-macam sapantar sapantar sayuswa sebaya saparo sapalih sapalih sebagian sapédah ku margi, jalaran réhing sebab saperti sapertos sakarupi, sapertos, sarupi seperti saputangan saputangan salempay saputangan saré mondok kulem tidur saréréa sadayana sadayana semuanya sarta sareng sareng bersama sarua sami, sarupi sami, sarupi sama sasadu tamada tamada, tomada meminta maaf sasarap neda (énjing-énjing), sasarap tuang (énjing-énjing) sarapan sawadina sakedahna sakedahna seharusnya sawah sérang sérang sawah sawaréh sapalih sapalih sebagian sawatara sawatawis sawatawis beberapa sayaga sayagi sayagi sedia sebut sebat sebat sebut sedih sedih sedih, sungkawa sedih séjén sanés sanés bukan séléh pasrah hatur, sangga menyerah séléwér pidua haté pidua manah selingkuh sémah (ta)tamu (ta)tamu tamu semet dugi ka, wangkid dugi ka, wangkid batas senang senang raos mahan gembira serah késér, pirak késér, pirak cerai serahkeun késér, pirak késér, pirak menceraikan sérédan rorodan rorodan sisa makan yang tidak habis seret wangkid wangkid seret sésa kantun kantun sisa seubeuh wareg sesek kenyang seug mangga mangga silahkan seupah lemar lemar sirih seuri seuri gumujeng, kahaturan tertawa siar pilari pilari mencari sibanyo sibanyo tamas, wawasuh mencuci sim kuring sim abdi – saya simbut simbut kampuh selimut simpang sindang sindang mampir sing mugi mugi(a) semoga sirah sirah mastaka kepala siram sébor sébor siram sirit larangan, rarangan larangan, rarangan penis sisig sisig susur susur sisir pamérés pamérés sisir soara sora soanten suara solat netepan, sambéang, sambiang netepan solat sono sono honeng, oneng kangen sora soanten soanten suara sorangan sorangan nyalira sendiri soré sonten sonten sore sugan manawi manawi mungkin suku suku sampéan kaki sukur nuhun nuhun berterima kash sumawon sumawonten sumawonten bahkan sumawona sumawonten sumawonten bahkan sunat beresihan sepitan khitan, sunat sungut cangkem baham mulut supaya supados supados supaya surat serat serat, tétésan surat surup sarumah calik kesurupan susah sesah sesah susah susu pinareup pinareup payudara suweng kurabu, suweng giwang, sumber anting suwung seweng, suwung seweng, suwung kosong tabéat adat panganggo tabiat tacan teu acan teu acan belum tadina awitna, kawitna awitna, kawitna tadinya tai kokotor kokotor tahi taksir kinten kinten perkiraan taktak taktak taraju pundak talatah wiat saur wiat saur amanah tambah tambih tambih, wuwuh tambah tampa tampi tampi terima tampolong tampolong, tempat ludah pangludahan tempat meludah tanaga tanagi tanagi tenaga tanda tawis tawis menandatangani tandatangan tandatangan tawis tanda tangan tangén nyaho uninga mengetahui tangga tanggi tanggi tetangga tanggal (ka)ping (ka)ping tanggal tanggung tanggel tanggel tanggung tanggung jawab tanggel waler tanggel waler tanggung jawab tangtu kantenan, tangtos kantenan, tangtos tentu tangtung tangtung adeg berdiri tanwandé tangtos tangtos sudah tanya taros parios, taros tanya tapi nanging nanging tetapi tarang tarang taar kening taranjang taranjang wuwuda telanjang tarima tampi tampi terima tasma kacasoca kacasoca kacamata tatangga tatanggi tatanggi tetangga taun warsih warsih tahun tawar tawis pundut tawar tayoh rupi rupi macam tayohna rupina rupina rupanya téang pilari pilari menengok, melayat tedun caos caos tenang teleg teleg, teureuy telen menelan tembang tembang mamaos lagu tempo tingal tingali lihat témpo sarantos sarantos tempo ténjo tingal tingali lihat tepi dugi dugi sampai tepung tepang tepang bertemu téré téré kawalon tiri téréh énggal énggal cepat terus lajeng, teras lajeng, teras terus téték wincik wincik rincian teu lumrah yaktos yaktos betul, benar teu mangkuk teu kantos teu kantos tidak jadi teu parok teu sami teu sami tidak sama teu pati teu patos teu patos tidak begitu teundeun simpen simpen menyimpan teureuy teleg, teureuy telen menelan ti heula ti payun ti payun dari awl timu pendak pendak betemu tincak dampal dampal injak tinggal kantun kantun tinggal titah jurung piwarang perintah toa (pun) ua (tuang) rama kakak dari orang tua tonggong tonggong pungkur punggung topi dudukuy, topi langgukan, tudung topi torék teu nguping teu ngadangu tuli tukang pengker, pungkur pengker, pungkur belakang tukeur liron gentos ganti, tukar tulis serat serat tulis tulisan seratan seratan tulisan tulung tulung tandang tolong tulus cios cios jadi dilaksanakan tuluy lajeng, teras lajeng, teras jadi, pasti tumpak tumpak tunggang naik tunda simpen simpen simpan tunduh tunduh palay mengantuk tunggu antos antos tunggu tungkulan tungkulan luuhan menunduk turun lungsur lungsur turun turut tumut tumut ikut tutu tutu peuseul menumbuk tuur tuur deku, teku lutut ua (pun) ua (tuang) rama kakak dari orang tua ubar obat, ubar landong obat ucap ucap kedal, lisan ucap udud ngaroko, roko, udud ngalelet, nyesep, sesep merokok ududeun rokoeun, ududeun sesepeun rokok udul kaluron kaluron gugur kandungan ulah teu kénging teu kénging jangan, tidak boleh ulin ulin ameng main umur yuswa yuswa umur unina ungelna, unggelna ungelna, unggelna bunyinya upama upami upami umpama urang abdi, sim kuring – kita urus lereskeun lereskeun urus urut tilas tilas bekas usep pancing pancing pancing utah utah luga muntah utama utami utami utama waktu waktos, wangkid waktos, wangkid waktu, masa waluya wilujeng wilujeng selamat wani wantun wantun berani waras cageur damang sehat waréh palih palih sebelah, samping warga wargi wargi warga warna rupi rupi warna warta wartos wartos berita waspada waspaos waspaos waspada watara watawis watawis beberapa watir hawatos hawatos khawatir wawuh kenal, wanoh kenal, wanoh kenal wedak pupur pupur bedak wedal wedal weton muncul, lahir wilang étang étang bisa berhitung wudu wudu, wulu abdas wudu wulu wudu, wulu abdas wudu yakti yaktos yaktos sungguh yén wiréh wiréh oleh karena, sebab sumber: basasunda.com dan caraindonesia.com

Ragam Basa Loma

Source: https://muhyidin.id/tabel-lengkap-bahasa-sunda-lemes-a-z/

Baca Juga :   Teks Ulasan Merupakan Hasil Penilaian Terhadap Sebuah Karya Yaitu