Carita Pamohalan Nyaeta

Carita Pamohalan Nyaeta

kacatur jaman baheula aya dua jalma adi lancek. nu cikal ngarana jana, ari nu bungsu jani.

ki jana ka asup jelema benghar, lega sawah lega kebon. tapi koret, tara barang bere jeung tutulung. tapi ki jani mah bari jeung miskin oge ari boga rejeki teh sok mere kanu butuh.

hiji poe ki jani nginjem beas ka ki jana tapi manan dibere malah dicarekan. untung pamajikan ki jana karunyaeun. susulumputan ti salakina mere beas ka ki jani sacangkir jeung lauk asin. bari nalangsa ki jani balik ditengah jalan aprok jeung aki-aki awakna begang lempangna rumanggieung, atuh karunyaeun diajakan ka imahna. nepi imah beas dibubur saenggeus asak didalahar bareng. isuk-isuk keneh aki-aki teh geus pamitan. memeh indit aki-aki teh mere jimat ka ki jani mangrupa lilisungan jeung haluna tina perak. “naon wae anu dipikahyang ku ujang, sebutkeun wae bari nyebut tutu! tutu! tutu! ’tilu kali,” ceuk aki-aki teh, engke tangtu haluna nutu sorangan, sarta anu dipikahayang kaluar tina jero lisung. ngereunkeunana lisung kudu dibere taneuh saetik.

gancangna carita ki jani geus benghar, tapi tetep resep ngabantu jeung tutulung kanu susah. barang ki jana ngadenge adina beunghar manehna sirik , bari boga niat jahat hayang miboga jimat eta. hiji peuting ki jana datang ka jani, ku ki jani dicaritekeun kabeh ka ki jana carana make lisung. terus dibawa minggat ku lanceukna ka alas pentas. mangsa dina kapal geus eweuh uyah ki jana menta kalisung uyah kaluar uyah teh teu ereun-ereun, ki jana poho teu mawa taneuh. nepi ka kapalna kelebuh teleum. ti harita cai laut jadi asin.

rincian dongeng:

tema : perang duduluran

judulna : cai laut asin

bahasana : kasar

alur/plot : ngagunakeun alur maju

cara nyarita/ sudut pandang : orang ka iii palaku utama

palakuna : dua urang adi lanceuk: lanceukna ki jana, adina ki jani.

watek palakuna :

ki jana = sarakar, koret, embung tutulung kanu susah.

ki jani = bageur, berehan, daek tutulung kanu susah.

tempat/latar : jaman baheula di hiji lembur.

eusi/hikmah nu bisa di cokot : jadi jalma ulah koret jeung jahat, siga ki jana anu tung-tungna bakal cilaka. kudu kos ki jani bageur sok daek nulungan batur, hirupna jadi senang tur tentrem

Baca Juga :   Lagu Yang Memiliki Tempo Lambat Adalah

Carita Pamohalan Nyaeta

Source: https://studystoid.com/b-daerah/tugas29834073