Prigel Yaiku

Prigel Yaiku


TEMBUNG PADHA TEGESE


Assalamu’alaikum Wr Wb

Ing dina iki kula arep posting materi Basa Jawa tembung padha tegese. Ing ngisor iki tuladhane tembung-tembung ing basa jawa lan tegese.


A

Ajar                         = wuruk

(di) alem                 = diugung

Ama                        = lelara

(ka) amanan            = katentreman

Amem                     = meneng

Ancas                      = maksud

Anjog                      = jebul

Apik                        = becik


B

Badhut                    = pelawak

Basuki                     = slamet

Baut                        = pinter

Bering                     = bot sih

Mbethok                 = mecah

Blabar                     = luber

Blater                      = bisa srawung

(di)blonyoh             = diusar-usar

Mbolos                   = mlincur

Bungah                   = seneng


C

(di) cancang           = ditaleni

Cawis                     = cepak

(ke) cekel               = kecandhak

Celathu                   = kandha

Cethil                     = emoh weweh

Clingus                  = isinan

Congkrah               = crah

Cuwa                     = gela


D

Darah                     = turun

Darbe                     = duwe

(due north) dedel                = muluk

Deksura                 = kurang ajar

Deleng                   = tonton

Dhawuh                 = pangandika

(n) dheprok            = lungguh

Dleweran               = gobyos

Dongeng                = carita

Dremba                  = rakus


East

(di) edum               = dibage

Edhum                   = eyub

Emoh                     = sutihk

empon-empon        = jamu


Thousand

Gagrak                   = cara

(ng) garap              = ngolah

Gawok                   = gumun

Gegana                   = awang-awang

Gelungan                = ukelan

Gendul                   = botol

Gerilyawan            = pejuang

Geseh                     = beda

Giris                       = wedi

gugur gunung         = gotong royong


I

Idham-idhaman      = gegayuhan

Ijen                         = dhewe


J

Jaritan                     = tapihan, sewekan

Jarwa                      = teges

Jiwa raga                = pejah gesang

Jumangkah             = mlaku


Chiliad

Kalegal                   = marem

Kaleksanan             = kelakon

Kemigilan               = gila banget

Karya                      = gawe

Kasiyat                   = daya

Kaya                       = memper

Keladuk                  = kakehan

kencar-kencar         = mubyar-mubyar

kendel                     = wani

kenthes                   = penthung

kerameyan              = tontonan

ketungkul               = kesengsem

kinasih                   = ditresna

kumlebet                = klebet-klebet


L

Landhep                 = lantip

Layang                   = surat

Lestari                    = saklawase

Loh                        = subur

Hill                     = ora cethil

Luwe                     = ngelih


M

Macak                   = dandan

Maido                    = nacad

Makam                  = pasarean

Makarya                = nyambut gawe

Mandhegani          = mangarepi

Marsudi                 = ngudi

Masak                   = olah-olah

Masarakat             = bebrayan

Mekar                   = megar

Mempeng             = sengkut

Menda-menda      = niru-niru

Migatekake          = nyetitekake

Mirunggan           = mligi

Mopo                    = ora tumandang

Mothah                 = rewel

Muluk                   = mumbul

Mupangat             = piguna

Murwakani           = miwiti


N

Nujuprana             = nrenyuhake

Nuntun                  = ngirit

Ngambar               = misuwur

Baca Juga :   Jumlah Anggota Paduan Suara

Ngawang              = ngumandhang

Ngebreh                = boros

Ngecakake            = nindakake

Ngicipi                  = ngrasakake

Ngincup                = nyekel

Ngiteri                  = ngubengi

Nglamlami            = nengsemake

Ngoyak                 = nguber

Ngundha               = ngulukake

Nyalawadi            = aneh

Nyamikan             = pacutan, kemilan


O

(di) oleh-olehi       = digawakake

Opah                     = ongkos


P



Pandung                = maling

Pariwara                 = iklan

Pawarta                  = kabar

Perangan                = bagean

Pindha                    = kaya

Pinayungan            = diayoni

Piranti                    = bekakas

pirang-pirang         = akeh

(di) pipis                = digerus

Praja                       = negara

Prigel                     = trampil

Punggawa              = pegawe


R

Ragangan               = rangka

Rajakaya                = kewan ingon

Rancag                   = cepet

(ng) reksa               = njaga

(ka) rengga             = kapajang

Resep                     = kapenak

Rinonce                  = direnteng

Rukun                    = guyub


Due south

Saen                       = ora isinan

Saru                       = kasar

Sediya                    = cepak

Seneng                   = bungah

Sengkud                 = mempeng

Sepele                    = remeh

Seru                       = banter

Sesorah                  = pidhato

Sinangling             = digilapake

Sinarawedi            = raket

Sinuba-suba           = diurmati

Sinawang               = dideleng

Sregep                   = taberi

Srempeng              = sengkud

Sumurup               = ngerti

Surak-surak           = bengok-bengok


T



Taberi                    = sregep

Tansah                   = pijer

Tentrem                 = ayem

Tuhu                      = nyata

Tuladha                 = conto

Tuwuh                   = tukul


U

Ubarampe              = piranti

Ugung                    = uja

Umpakan               = aleman

Unggul                   = menang

Urakan                   = ugal-ugalan

Urmat                    = ngajeni


Westward

Wadi                      = rahasia

Wara-wara             = biwara

Waras                     = saras, bagas

Waspada                = ngati-ati

Watara                   = kira-kira

Wekasan                = wasana

Welas                     = tresna

Winunga                = weruh


Y

Yasa                       = nggawe

Yayah                     = bapak

Kapustakaan :

Abikusno, PEPAK BASA JAWA, Pen. Express, Surabaya, 1996.

Samene wae postingan kula, mugi-mugi manfaat.


Wassalamu’alaikum Wr Wb



Prigel Yaiku

Source: https://www.blogforlearning.com/2018/01/tembung-padha-tegese.html