Bagian 1 Novel Perang Bubat Nyaritakeun Ngeunaan

Bagian 1 Novel Perang Bubat Nyaritakeun Ngeunaan

Novel Dalam Bahasa Sunda (Pengertian Novel, Sempalan Novel, Unsur-Unsur Novel, Sinopsis Novel, Resensi Novel).

Assalamuallaikum wargi bandung. Kali ini kita akan bahas tentang novel dalam bahasa sunda, pengertian novel memakai bahasa sunda, naon anu disebut novel, sempalan novel bahasa sunda, unsur-unsur novel dalam bahasa sunda, sinopsis novel bahasa sunda, contoh sinopsis novel memakai bahasa sunda, contoh sinopsis novel prasasti ngancik na ati, contoh sinopsis novel tunggara, resensi novel bahasa sunda, contoh resensi novel perang bubat, contooh resensi novel bahasa sunda, naon bedana resensi jeung sinopsis novel bahasa sunda, perbedaan resensi dan sinopsis novel bahasa sunda.  Pengertian Novel Bahasa Sunda Novel teh kaasup salah sahiji carita rekaan (fiksi), eusi, jeung jalan caritana panjang tur loba bagian-bagianana, diwangun ku basa lancaran, palaku anu ngalalakonna loba, mangsa anu kacaturna lila. Sanajan novel kaasup kana carita fiksi, tapi palaku, jalan carita, tempat, jeung waktu kajadianana bisa katarima ku akal, persis siga kajadian anu sabenerna. Eusi novel aya oge anu didadasaran ku kajadian anu sebenerna, tapi eta kajadian teh ku pangarangna sok direka-reka deui.  Unsur-Unsur Novel Bahasa Sunda Nilik unsur-unsurna teu pati beda jeung karya sastra sejenna. Unsur novel ngawengku   tema   alur   penokohan   latar   amanat Tema mangrupa ide atawa inti pasualan nu dimekarkeun di jero carita. Alur nyaeta Runtuyan eta kajadian atawa heula pandeurina eta kajadian atawa heula pandeurina eta kajadian. Alur carita aya tilu rupa, nya eta alur maju, mundur, jeung mobok tengah. Tokoh nyaeta ngaran-ngaran (jalma jeung sajabana) anu ngalalakon dina carita. Latar nyaeta tempat jeung wktu lumangsungna kajadian. Amanat nyaeta pesen nu hayang ditepikeun ku nu ngaran ngaliwatan eta carita.  Sempalan Novel Bahasa Sunda Anu dimaksud sempalan nya eta nyaritakeun, ngadongengkeun, atawa nuliskeun deui sabagian leutik atawa carita nu dianggap penting tina sakabeh eusicarita nu aya dina eta novel.  Sinopsis Novel Bahasa Sunda Anu dimaksud sinopsis nya eta nyaritakeun gurat badagna carita kalawan singget tina bagian-bagian pentingna wungkul, leuwih singget tina tingkesan, teu dicaritakeun nepi ka tamat.  Contoh Sinopsis Novel "Prasasti nu Ngancik na Ati" : Novel "Prasasti nu Ngancik na Ati" karya Popon Saadah ngalalakonkeun carita cinta segi tiga. Tokoh kuring nu ngaranna Rinega ti keur jaman leutik keneh sosobatan jeung nu ngaranna Prasasti, saurang lalaki anak campuran Batak-Sunda, anu kabeneran tatanggana tur imahna teh pahareup-hareup pisan. Bakat ku lila babarengan jeung mindeng panggih, dina dirina masing-masing timbul rasa katresna (cinta). Eta rasa teh ku duanana ngan disimpen dina hatena sewang-sewangan, itu ieu pada waranieun terus terang. Dina eta carita kacaturkeun aya tokoh sejenna nu ngaranna Fauzan, babaturan sakampus nu geus sarjana. Fauzan terus terang ka Rinega ngebrehkeun rasa cintana.  Contoh Sinopsis Novel "Tunggara" : Novel "Tunggara" karya Dra. Mulyati ngalalakonkeun budak nu hirup sabatang kara. Tokoh utama anu dicaritakeun eta novel teh ngarana Amin. Waktu keur leutik Amin tos ditinggalkeun Indung na teras di asuh ku Emang sareng Bibina. Sahiji waktu Amin nimu dompet di sisi jalan. Eta dompet apekteh nu Juragan Beas. Amin mulangkeundompet eta ka pa Haji. Pa Haji bangga ku sipat jujurna. Lila kalilaan Amin diaku anak ku Pa Hajim di urus, di biayaan sarta disaruakeun jiga anak sorangan. Pas geus gede Amin di percaya ku kolot angkatna jang neruskeun usahan. Usahana Pa Haji eta makin maju sparak di urus ku Amin.  Resensi Novel Bahasa Sunda Naon ari nu disebut resensi novel ? Resensi teh nya eta kagiatan ngaguar atawa nyaritakeun eusi hiji buku. Buku anu kumaha anu diresensi teh? Teu aya katangtuan ari buku nu mana-manana mah, ngan buku anu diresensi biasana buku-buku pedalan (terbitan) anyar, tur eta buku teh dianggap perlu dibaca ku balarea. Buku anu geus terbitna geus heubeul ge sakapeung sok aya nu ngaresensi.  Naon tujuan nulis resensi buku ? Tujuan ngaresensi buku nya eta ikeun ngabejakeun ka balarea yen eta buku dianggap perlu dibaca. Saha anu ngabogaan hak nulis resensi buku? Anu nulis resensi buku mah bisa saha wae, ngan saratna eta jalma nu penerbit, di sagigireun pikeun ngabejakeun pentingna dibaca eta buku, oge sakalian propaganda atawa ngiklankeun sangkan eta buku dibareuli.  Hal naon wae anu ditulis dina resensi ? Dumasar kana tujuanana mah, eusi nu ditulis dina resnsi teh biasana medar eusi buku, utamana kaunggulanana. Jarang eusi rensi anu medar ngeunaan kahengkeranana (kakuranganana). Nulis resensi buku biasana ti mimiti ngabejakeun identitas buku, kayaning oangarangnam jilidna, penerbitna, taun terbitna, nepi ka jumlah bab. Nuliskeun identitas buku teh penting, sangkan balarea nu ngarasa perlu maca atawa miboga eta buku babari neanganana upama ngahaja meuli di toko buku.  Dimana urang bisa manggihan tulisan resensi ? Resensi biasana sok dimuat dina kora atawa majalah. Naha hidep kungsi maca resensi nu aya dina koran atawa majalah? Sakali mangsa mah hidep ge perlu maca resensi nu aya dina koran atawa majalah? Sakali mangsa mah hidep ge perlu maca resensi nu aya dina koran atawa majalah, sangkan wawasan hidep nambahan.  Contoh Resensi Novel "Perang Bubat" : Ieu novel nu judulna "Perang Bubat" eusina nyaritakeun lalakon Karajaan Sunda di Kawali anu diparentah ku Prabu Maharaja Linggabuana jeung Prameswarina Dewi Lara Linging.  Hiji waktu rombongan Prabu Maharaja Linggabuana indit ka Majapahit nu maksudna rek ka acara nganteur putrina nu ngaranna Citra Resmi ayu atawa Dyah Pitaloka ka Raja Hayam Wuruk. Naon nu jadi pamaksudan teu kaburu laksana, malah sabalikna nandangan panghianatan ti Patih Gajah Mada anu menta Citra Resmi jadi upeti.  Raja Linggabuana kalintang murkana, lantaran asa disapirakeun. Ceuk pikirna leuwih hade paeh ngabela harga diri urang Sunda. Titis tulis ti ajali, sakabeh rombongan Raja Linggabuana harita palastra. Citra Resmi ge nelasan maneh. Mangkubumi Buni Sora raina Raja Linggabuana anu tianggalna geus boga pirasat bakal huru-hara, ukur nyeri tumarima jeung sadrah.Assalamuallaikum wargi bandung. Kali ini kita akan bahas tentang novel dalam bahasa sunda, pengertian novel memakai bahasa sunda, naon anu disebut novel, sempalan novel bahasa sunda, unsur-unsur novel dalam bahasa sunda, sinopsis novel bahasa sunda, contoh sinopsis novel memakai bahasa sunda, contoh sinopsis novel prasasti ngancik na ati, contoh sinopsis novel tunggara, resensi novel bahasa sunda, contoh resensi novel perang bubat, contooh resensi novel bahasa sunda, naon bedana resensi jeung sinopsis novel bahasa sunda, perbedaan resensi dan sinopsis novel bahasa sunda.

Pengertian Novel Bahasa Sunda

Novel teh kaasup salah sahiji carita rekaan (fiksi), eusi, jeung jalan caritana panjang tur loba bagian-bagianana, diwangun ku basa lancaran, palaku anu ngalalakonna loba, mangsa anu kacaturna lila. Sanajan novel kaasup kana carita fiksi, tapi palaku, jalan carita, tempat, jeung waktu kajadianana bisa katarima ku akal, persis siga kajadian anu sabenerna. Eusi novel aya oge anu didadasaran ku kajadian anu sebenerna, tapi eta kajadian teh ku pangarangna sok direka-reka deui.

Unsur-Unsur Novel Bahasa Sunda

Nilik unsur-unsurna teu pati beda jeung karya sastra sejenna. Unsur novel ngawengku

 1. tema
 2. alur
 3. penokohan
 4. latar
 5. amanat

Tema mangrupa ide atawa inti pasualan nu dimekarkeun di jero carita. Alur nyaeta Runtuyan eta kajadian atawa heula pandeurina eta kajadian atawa heula pandeurina eta kajadian. Alur carita aya tilu rupa, nya eta alur maju, mundur, jeung mobok tengah. Tokoh nyaeta ngaran-ngaran (jalma jeung sajabana) anu ngalalakon dina carita. Latar nyaeta tempat jeung wktu lumangsungna kajadian. Amanat nyaeta pesen nu hayang ditepikeun ku nu ngaran ngaliwatan eta carita.

Baca Juga :   Keuntungan Yang Diperoleh Pedagang Dinamakan

Sempalan Novel Bahasa Sunda

Anu dimaksud sempalan nya eta nyaritakeun, ngadongengkeun, atawa nuliskeun deui sabagian leutik atawa carita nu dianggap penting tina sakabeh eusicarita nu aya dina eta novel.

Sinopsis Novel Bahasa Sunda

Anu dimaksud sinopsis nya eta nyaritakeun gurat badagna carita kalawan singget tina bagian-bagian pentingna wungkul, leuwih singget tina tingkesan, teu dicaritakeun nepi ka tamat.

Contoh Sinopsis Novel “Prasasti nu Ngancik na Ati” :
Novel “Prasasti nu Ngancik na Ati” karya Popon Saadah ngalalakonkeun carita cinta segi tiga. Tokoh kuring nu ngaranna Rinega ti keur jaman leutik keneh sosobatan jeung nu ngaranna Prasasti, saurang lalaki anak campuran Batak-Sunda, anu kabeneran tatanggana tur imahna teh pahareup-hareup pisan. Bakat ku lila babarengan jeung mindeng panggih, dina dirina masing-masing timbul rasa katresna (cinta). Eta rasa teh ku duanana ngan disimpen dina hatena sewang-sewangan, itu ieu pada waranieun terus terang. Dina eta carita kacaturkeun aya tokoh sejenna nu ngaranna Fauzan, babaturan sakampus nu geus sarjana. Fauzan terus terang ka Rinega ngebrehkeun rasa cintana.

Contoh Sinopsis Novel “Tunggara” :
Novel “Tunggara” karya Dra. Mulyati ngalalakonkeun budak nu hirup sabatang kara. Tokoh utama anu dicaritakeun eta novel teh ngarana Amin. Waktu keur leutik Amin tos ditinggalkeun Indung na teras di asuh ku Emang sareng Bibina. Sahiji waktu Amin nimu dompet di sisi jalan. Eta dompet apekteh nu Juragan Beas. Amin mulangkeundompet eta ka pa Haji. Pa Haji bangga ku sipat jujurna. Lila kalilaan Amin diaku anak ku Pa Hajim di urus, di biayaan sarta disaruakeun jiga anak sorangan. Pas geus gede Amin di percaya ku kolot angkatna jang neruskeun usahan. Usahana Pa Haji eta makin maju sparak di urus ku Amin.

Baca Juga :   Je Suis Genial

Resensi Novel Bahasa Sunda

Naon ari nu disebut resensi novel ? Resensi teh nya eta kagiatan ngaguar atawa nyaritakeun eusi hiji buku. Buku anu kumaha anu diresensi teh? Teu aya katangtuan ari buku nu mana-manana mah, ngan buku anu diresensi biasana buku-buku pedalan (terbitan) anyar, tur eta buku teh dianggap perlu dibaca ku balarea. Buku anu geus terbitna geus heubeul ge sakapeung sok aya nu  ngaresensi.

Naon tujuan nulis resensi buku ? Tujuan ngaresensi buku nya eta ikeun ngabejakeun ka balarea yen eta buku dianggap perlu dibaca. Saha anu ngabogaan hak nulis resensi buku? Anu nulis resensi buku mah bisa saha wae, ngan saratna eta jalma nu penerbit, di sagigireun pikeun ngabejakeun pentingna dibaca eta buku, oge sakalian propaganda atawa ngiklankeun sangkan eta buku dibareuli.

Hal naon wae anu ditulis dina resensi ? Dumasar kana tujuanana mah, eusi nu ditulis dina resnsi teh biasana medar eusi buku, utamana kaunggulanana. Jarang eusi rensi anu medar ngeunaan kahengkeranana (kakuranganana). Nulis resensi buku biasana ti mimiti ngabejakeun identitas buku, kayaning oangarangnam jilidna, penerbitna, taun terbitna, nepi ka jumlah bab. Nuliskeun identitas buku teh penting, sangkan balarea nu ngarasa perlu maca atawa miboga eta buku babari neanganana upama ngahaja meuli di toko buku.

Dimana urang bisa manggihan tulisan resensi ? Resensi biasana sok dimuat dina kora atawa majalah. Naha hidep kungsi maca resensi nu aya dina koran atawa majalah? Sakali mangsa mah hidep ge perlu maca resensi nu aya dina koran atawa majalah? Sakali mangsa mah hidep ge perlu maca resensi nu aya dina koran atawa majalah, sangkan wawasan hidep nambahan.

Baca Juga :   Pola Irama Lagu Paman Datang

Contoh Resensi Novel “Perang Bubat” :
Ieu novel nu judulna “Perang Bubat” eusina nyaritakeun lalakon Karajaan Sunda di Kawali anu diparentah ku Prabu Maharaja Linggabuana jeung Prameswarina Dewi Lara Linging.

Hiji waktu rombongan Prabu Maharaja Linggabuana indit ka Majapahit nu maksudna rek ka acara nganteur putrina nu ngaranna Citra Resmi ayu atawa Dyah Pitaloka ka Raja Hayam Wuruk. Naon nu jadi pamaksudan teu kaburu laksana, malah sabalikna nandangan panghianatan ti Patih Gajah Mada anu menta Citra Resmi jadi upeti.

Raja Linggabuana kalintang murkana, lantaran asa disapirakeun. Ceuk pikirna leuwih hade paeh ngabela harga diri urang Sunda. Titis tulis ti ajali, sakabeh rombongan Raja Linggabuana harita palastra. Citra Resmi ge nelasan maneh. Mangkubumi Buni Sora raina Raja Linggabuana anu tianggalna geus boga pirasat bakal huru-hara, ukur nyeri tumarima jeung sadrah.

Bagian 1 Novel Perang Bubat Nyaritakeun Ngeunaan

Source: https://yuliarahmawati10.blogspot.com/2018/04/novel-bahasa-sunda-pengertian-sempalan-unsur-unsur-sinopsis-resensi-contoh-novel-bahasa-sunda.html