Tulisen Pesan Moral Amanah Kang Tinemu Ing Geguritan Mau

Tulisen Pesan Moral Amanah Kang Tinemu Ing Geguritan Mau

Ora preduli mring tatanan kautaman
Ora preduli mring uripe liyan
Sing ana mung urip mulya
Mulya sadhuwure lara-lapane papa sudra
Najan mangkono iki negeriku
Negeri kelairanku
Negeri nganti tumeka patiku
Negeri nenek moyangku
Negeri kang dakdama-dama
Ing manah lan saben lakuku
Indonesiaku ….

(Panjebar Semangat No. 35-31 Agustus2013, kaca xl)
i. Apa irah-irahane geguritan ing dhuwur?
ii. Sapa sing nganggit geguritan ing dhuwur?
three. Apa temane guritan mau?
iv. Pesan moral apa kang kinandhut ing guritan?
v. Basa rinengga apa kang kinandhut ing guritan?
half dozen. Manut panggurit, kepriye bumi Indonesia iku? Critakna nganggo basamu

dhewe!

Nyritakake geguritan iku bisa lumantar parafrase. Parafrase yaiku ngowahi teks
geguritan dadi teks gancaran. Carane:

1.Negesi tetembungan kang katulis ing geguritan. Yen nemu tembung kawi
bisa nggunakake bausastra (kamus).

2.Ngowahi ukara basa pinathok dadi ukara gancaran
3.Nggathukake gatra siji karo gatra liyane kanthi wujud ukara

Pepeling:
Supaya bisa mangerteni isine geguritan, ana bab-bab sing kudu digatekake:
ane. Negesi tetembungan sing angel ing geguritan iku, yen kangelan negesi

tembung-tembung kawi, bisa digoleki ing bausastra/ kamus.
2. Mahami maknane tulisan ing saben-saben gatra / larik lan nulis ing

sawijing ukara.
3. Nggathukake maknane ing antarane gatra siji lan sijine sing wis katulis ing

ukara.
4. Nggoleki dudutan saka pokok pikiran sing kinandhut ing geguritan mau.
5. Nulis ukara sing dadi gagasan bakuning geguritan.
six. Saka gagasan baku mau bisa disimpulake gagasan baku sing paling wigati

kang mujudake pesan moral utawa amanah sing kinandhut ing geguritan
mau.

xc Kirtya Basa Vii

Kegiatan 3 Mangun Teks kanthi Mandhiri

Tugas i: Maca Endah Teks Geguritan

BUMIKU

Dening: Ibu Sunami

Bumi iki aku sing nduweni
Sapa Bapa Adam lan Ibu Hawa
Ora tuku ora nyewa
Dak sedhot hawane dak sesep sari banyune
Rumasuk ing balung nembus sungsum
Mili saranduning badan tumekan jantung

Bumi iki aku sing nduweni
Warisan saka bapa biyung
Wujud kali lan gunung
Dak pundhi dak sengkuyung ing dhadha lan mustaka
Dadia jimat sangune agesang
Run tumurun anak putu
Kowe sapa lan saka ngendi pinangkamu
Kok wani gawe dredah ngaru biru
Sak dumuk bathuk, sak nyari bumi
Dak labuhi, nganti kowe ngerti
Yen bumi warisan iki kowe ora nduweni
Kowe sapa lan arep apa
Kok wani ngesatake kali, nggundhuli alas jati
Mung arep njupuk sari tanpa ngopeni
Bumi iki aku sing nduweni
Run temurun anak putu
Lan mung aku lan anak putu sing kudu njaga lan ngopeni

(Panjebar Semangat No. 25-22 Juni 2013, kaca: forty)

Wacanen nganggo lafal, intonasi, andhegan lan ekspresi kang becik tur bener!
Kanca liyane nyemak pamacane kanthi mbiji kaya ing ngisor iki:

Jeneng :
Kelas/No.absen :

Aspek 1 Nilai 4 Jumlah
23

Lafal
Intonasi
Andhegan
Ekspresi

Kirtya Basa VII 91

Tugas 2: Nanggapi Teks Geguritan
i. Coba wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis !

a. Apa irah-irahane geguritan ing dhuwur?
b. Sapa sing nganggit geguritan ing dhuwur?
c. Bumi iki duweke sapa?
d. Ing gatra kapisan lan kaloro, nerangake bab apa?
e. Ing gatra katelu lan kapapat, nerangake bab apa?
f. Apa sing kudu dilakoni ing bumi iki?
g. Sapa sing kudu nglakoni ?
h. Gambarna apa sing kokweruhi ing geguritan mau!
2. Sawise kokwangsuli, critakna maneh isine geguritan ing dhuwur nganggo
basamu dhewe !
3. Terangna pesan moral / amanah kang tinemu ing geguritan mau!
iv. Jlentrehna struktur teks geguritan ”Bumiku” ing dhuwur kanthi bukti ukara-
ukara sing nyengkuyung pranyatanmu!
5. Jlentrehna unsur basa sing ana ing teks ngenani:

a. Ciri basa teks geguritan:
bukti ana ing teks ……………………………………………………………………

b. Basa rinengga (entar, saroja, garba) :
bukti ana ing teks …………………………………………………………………..

c. Unggah ungguh basa (tataran bahasa) :
Bukti ana ing teks ………………………………………………………………….

six. Jlentrehna nilai budi pekerti lan relevansi isi teks geguritan “Bumiku”!
a. Nilai budi pekerti/pesan moral:
bukti ana ing teks…………………………………………………………………..
b. Relevansi isi crita karo kahanan jaman saiki:
bukti ana ing teks……………………………………………………………………

92 Kirtya Basa VII

Uji Kompetensi Wulangan 5

I. Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi milih siji wangsulan sing
bener!
1. Asil karya sastra Jawa kang kaiket ing aturan guru gatra, guru wilangan,
lan guru lagu diarani ….
a. tembang macapat
b. tembang dolanan
c. geguritan
d. gancaran
two. Asil karya sastra Jawa kang ora kaiket ing aturan guru gatra, guru
wilangan, lan guru lagu lan awujud puisi, diarani ….
a. tembang macapat
b. tembang dolanan
c. geguritan
d. gancaran
3. Wong sing ngasilake karya sastra wujud geguritan, diarani ….
a. panggurit
b. niyaga
c. komposer
d. penyanyi
4. Ing basa Indonesia, geguritan gagrag anyar diarani ….
a. puisi
b. prosa
c. karya ilmiah
d. semboyan
5. Gatekna pethikan geguritan ing ngisor iki!
Wanci sekolah miwiti pasinaon
Kathah siswa kang sami pitakon
Sabtu enjing kagem lingkungan kemawon
Kerja bakti tanpa dikongkon
…………………………………………..
Purwakanthi kang tinemu ing geguritan yaiku ….
a. purwakanthi guru swara
b. purwakanthi guru sastra
c. purwakanthi lumaksita
d. purwakanthi guru basa
six. Basa sing asring digunakake ing geguritan iku basa ….
a. krama inggil
b. kedhaton
c. ngoko
d. bagongan
7. Supaya bisa mangerteni isine geguritan, luwih dhisik kudu mangerteni….
a. tegese tembung

Kirtya Basa Vii 93

b. carane maca
c. tegese ukara
d. golek ide
eight. Supaya bisa maca geguritan kanthi becik, kudu ….
a. mangerteni macane
b. mangerteni tulisane
c. mangerteni wujude
d. mangerteni isine
9. Supaya bisa nulis geguritan kang apik tur enak diwaca, kudu ….
a. tembunge endah, mentes
b. tembunge apik, mentes
c. tembunge entar
d. tembunge ilmiyah
x. Geguritan kang diemot Panjebar Semangat kanthi irah-irahan
”Indonesiaku” kaanggit dening ….
a. Septika Ratna Southward.
b. HM.Moersito
c. Rama Sudi Yatmana
d. Ibu Sunami

Two. Wacanen geguritan iki kanthi patitis!

KAHANAN WAYAH ESUK

Awan kanthi bulak
Kahanane peteng dhedhet
Kabeh pada keblowok turu kepati
Tanpa raga tanpa swara

Ora watara suwe
Wengise wengi sing kumlebat
Karosane ilang tanpa tilas
Kasentor ublik katon gagah
Sapungkure iku
Ngundang etan gedhe, ngancik wayah esuk
Kawiyak sunaring srengenge
Surya ngrembaka maneh
Kabeh pada tangi
Kabeh pada bungah
Kabeh kewan sumringah
Kembang-kembang semburat maneh
Muhammad Khoirunnas five Maret 2012 22.thirty

94 Kirtya Basa VII

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis !
1. Apa irah-irahane geguritan ing dhuwur?
2. Sapa sing nganggit geguritan ing dhuwur?
3. Geguritan ing dhuwur iku nerangake bab apa?
four. Basa rinengga apa bae kang tinemu ing guritan?
five. Gambarna apa sing kokweruhi ing geguritan mau!
half dozen. Sawise kokwangsuli, critakna maneh isine geguritan ing dhuwur nganggo

basamu dhewe !
7. Tulisen pesan moral / amanah kang tinemu ing geguritan mau!

Kirtya Basa VII 95

WULANGAN 6

PENDHIDHIKAN

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR

1.one Menghargai dan mensyukuri i.1.iii Berdoa sebelum memulai dan sesudah
keberadaan bahasa daerah kegiatan belajar bahasa daerah.

sebagai anugerah Tuhan Yang 1.1.4 Menggunakan bahasa daerah dalam
Maha Esa untuk meningkatan berkomunikasi dengan tata kram

pengetahuan dan keterampilan

berbahasa daerah, serta untuk
melestarikan dan

mengembangkan budaya daerah
untuk didayagunakan sebagai

upaya pembinaan dan
pengembangan kebudayaan

Nasional

one.iii Menghargai danmensyukuri ane.3.1Menggunakan bahasa daerah sebagai
keberadaan bahasa daerah sarana menyajikan informasi lisan dan
tulis sesuai dengan tata krama
sebagai anugerah Tuhan yang

Maha Esa sebagai sarana
menyajikaninformasi lisan dan

tulis

2.two. Memiliki perilaku percaya diri dan two.two.one Percaya diri dan bertanggungJawab
tanggung Jawab dalam dalam membuat tanggapan pribadi

membuat tanggapan pribadi terhadap pesan moral tembang
atas karya budaya masyarakat macapat.

daerah yang penuh makna dan two.two.2 Percaya diri dan santun dalam
tata krama melagukan tembang macapat

3.v Memahami struktur teks, unsur iii.5.1 Mengidentifikasikan struktur teks

kebahasaan, dan pesan moral tembang macapat.
tembang macapat dan lagu three.5.2 Mengklasifikasikan unsur kebahasaan

kreasi secara lisan dan tulis tembang macapat.

iii.5.three Menyimpulkan pesan moral tembang
macapat.

4.v Melagukan dan mengungkapkan 4.5.1 Membaca notasi tembang macapat.
pesan tembang macapat danlagu iv.5.2 Melagukan tembang macapat
kreasi
iv.v.3. Mengungkapkanpesan yang

terdapatdalamtembangmacapat.
4.five.4 Mengarang tembang macapat sesuai

dengan kaidah.

96 Kirtya Basa VII

Mbabar Wawasan
1. Setitekna gambar ing ngisor iki!

Sanggar Dwija Laras SMPN half dozen Kediri nalika pentas ing plataran pemkot Kediri

Semaken tembang ing ngisor iki!

PUCUNG

Ngelmu iku kalakone kanthi laku
lekase lawan kas,
Tegese kas nyantosani
Setya budya pangekese durangkara

Angkara gung neng angga anggung gumulung
Gegolonganira
Tri loka lekere kongsi
Yen den umbar ambabar dadi rubeda

Bausastra triloka = jagad tetelu
laku = sesirik, tirakat lekere = kupenge
lekase = patrape kongsi = nganti
lawan = karo den = di
budya = nalar rubeda = alangan
kekes = miris lamun = yen
dur = ala

ii. Wangsulana pitakon ing ngisor iki
a. Sapa sing kacetha ing gambar dhuwur?
b. Dheweke lagi nyangapa?
c. Sapa sing nate nonton pementasan wayang kulit?
d. Apa ing pementasan kasebut uga migunakake tembang macapat?
e. Tembang macapat jinis apa wae sing nate kokrungu?

Kirtya Basa VII 97

Kegiatan I Modhel Teks Tembang Macapat

Tugas i: Nyemak Struktur Teks Tembang Macapat
ASMARADANA (Pl.6)

1 2 35 v five 5 5
A – ja tu – ru so – re ka – ki
56 i i2 i i5 56
a – na de – wa ngang – lang ja – gad
3 2 1 5 3 23 one two

Nyang – king bo –kor ken – ca – na – ne
2 3 5 5 5 five 2 35
I – si – ne do – nga te – tu – lak
2 22 2 2 323 1
San – dhang ka – la – wan pa – ngan
half dozen 1 two ii two 2 23 12
Ya – i – ku ba – ge – an – i – pun
one 11 11 2 32 one
Wong me – lek sa – bar na – ri – ma

a. Pangertene Tembang Macapat.

Macapat yaiku tembang tradhisional ing tanah Jawa. Diarani tradhisional
amarga kaiket dening guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Saben
pada (bait) macapat nduweni baris ukara sing diarani gatra, lan saben
gatra nduweni sawetara guru wilangan (suku kata) tinamtu, lan dipungkasi
nganggo uni pungkasan sing diarani guru lagu. Macapat tegese maca
papat-papat, yaiku carane maca andhegane saben patang wanda (suku
kata).
b. Paugerane Tembang Macapat
Tembangmacapat kalebu karya sastra kang nduweni daya kekuwatan lan
kaendahan. Tembang macapat iku minangka salah siji wujud tembang
tradhisional ing tlatah Jawa. Diarani tembang tradhisional, amarga kaiket
ing aturan/paugeran tartamtu.
Paugeran-paugeran jroning tembang macapat, yaiku:

1) Guru gatra yaiku cacahing gatra/larik/baris ing saben pada.
2) Guru wilangan yaiku cacahing wanda ing saben gatra.
iii) Guru lagu yaiku tebaning swara ing pungkasaning gatra.

Tembang macapat jinise ana 11. Saben jinis tembang macapat duwe
paugeran dhewe-dhewe. Kanggo luwih cethane ngenani jinise tembang,

98 Kirtya Basa Vii

guru gatra, guru wilangan, lan guru lagune bisa dideleng ing tabel ngisor

iki :

No Jenenge Guru Guru Lagu lan Guru Wilangan

Tembang Gatra one 2 three 4 five half-dozen 7 eight nine 10

1 Maskumambang iv 12i 6a 8i 8a

ii Pocung four 12u 6a 8i 12a

3 Megatruh 5 12u 8i 8u 8i 8o

4 Gambuh v 7u 10u 12i 8u 8o

5 Mijil vi 10i 6o 10e 10i 6i 6u

6 Kinanthi 6 8u 8i 8a 8i 8a 8i

7 Durma 7 12a 7i 6a 7a 8i 5a 7i

eight Pangkur 7 8a 11i 8u 7a 12u 8a 8i

nine Asmaradana seven 8i 8a 8e/o 8a 7a 8u 8a

ten Sinom ix 8a 8i 8a 8i 7i 8u 7a 8i 12a
10i 10a 8e 7u 9i 7a 6u 8a 12i 7a
eleven Dhandhanggula x

c. Saliyane kaiket guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu, tembang
macapat uga nduweni titilaras lan cakepan. Titi laras, utawa cukup di
ucapke laras, kaperang dadi loro, yaiku laras slendro lan laras pelog.

d. Cakepan tembang iki sejatine ora beda karo wangun geguritan kang
banjur dilagokake.

Tugas 2 : Nyemak Unsur Basa Teks Tembang Macapat

Setitekna cakepan tembang Asmaradana ing ngisor iki!
ASMARADANA

Anjasmara arimami

Masmirah kulaka warta

Dasihmu tan wurung layon

Aneng kutha Probolingga

Prang tandhing Uru Bisma

Karia mukti wong ayu

Pun kakang pamit palastra

Ing cakepan tembang kasebut tinemu tembung kawi, yaiku:

ari : adhi mami : aku

masmirah : barang aji dasih : abdi

layon : mayit tan : ora

mukti : mulya palastra : mati

Tembung kawi uga diarani tembung Jawa kuna. Tembung-tembunge saiki wis

arang digunakake ing guneman padinan. Tembung iki digunakake kanggo

pepaes, utawa rerenggan.

Kirtya Basa 7 99

Tugas iii:Nintingi Pesan Moral Tembang Macapat

PANGKUR
(Laras Pelog Pathet Nem)

3 5 v five 5 3 33
Ming – kar ming – kur – ing ang – ka – ra
35 5 56 11 1 i 1 23 21
A – ka – ra – na, ka – re – nan mar – di si wi
56i i i i one’ two’ ii’
Si – na – wung res – mi – ning ki – dung
i half-dozen 5 5 5 5 45

Si – nu – ba si – nu – kar – ta
3 5 five 56 1 i 1 1 1 two 3 three
Mrih ker – tar – ta, pa – kar – ti – ning ngel – mu lu – hung
6 11 1 1 ane 11
Kang tum – rap neng ta – nah Ja – wa
1 23 i 2 3 3 21
A – ga – ma a – ge – ming, a – ji

Jinejer ing Wedhatama,
mrih tan kemba kembenganing pambudi,
mangka nadyan tuwa pikun,
yen tan mikani rasa,
yekti sepi sepa lir sepah asamun,
samasane pakumpulan,
gonyak-ganyuk nglelingsemi.

http://isi.air conditioning.id/programme/sarjana/seni-pertunjukan/jurusan-karawitan/

Pitutur luhur apa sing bisa kapethik saka cakepan tembang pangkur ing dhuwur?
Tembang macapat bisa kagunakake kanggo sarana medhar gagasan werna-
werna. Wiwit medharake ilmu pengetahuan lan teknologi, tuntunan tata kaprajan,
100 Kirtya Basa Seven

ulah tetanen, nganti pitutur luhur kanggo ngundhakake budi pekerti. Kabeh iku
bisa diwedharake liwat tembang macapat. Coba gatekna cakepan tembang mijil
ing ngisor iki!

Dedalane guna lawan sekti
Kudu andhap asor
Wani ngalah luhur wekasane
Tumungkula yen dipun dukani
Bapang den simpangi
Ana catur mungkur

Cakepan tembang ing dhuwur ngandharake manawa manungsa kepingin pinter
lan mukti kudu andhap asor. Lire ngurmati marang liyan. Wong wani ngalah iku
luhur /dhuwur wekasane. Lire ngalah iku ora ateges kalah. Malah kosok baline
wong kang gelem ngalah iku luhur wekasane. Tumungkula yen didukani. Tegese
yen dituturi kudu dirungokake, ora perlu dibantah, banjur disaring. Pitutur sing
becik dianggo, sing ora becik dibuwang tanpa kudu mbantah sing nuturi.

Tugas four: Carane Nembang Macapat

Supaya bisa nglagokake tembang macapat kanthi apik, lumrahe kudu ngerteni
bab-bab, kayata:
ane. Nguwasani tembang, amarga jinise tembang macapat iku ana 11,

sajroning nembangake tembang saben pupuh beda jinis tembange.
two. Kudu mangerteni watake tembang.
iii. Mangerteni guru wilangan lan guru lagu saben tembang macapat.
four. Kudu mangerteni tegese tembung utawa makna bahasa sing diwaca ing

tembang.
5. Nguwasani lan mangerteni dununging andhegan, aja nganti mancah

sawijining tembung.
half dozen. Yen ta amiwiti nembang gumantung wates tebaning swarane dhewe-

dhewe aja nganti mblero kendheken utawa kedhuwuren.
7. Mangerteni lan nguwasani ngenani tempo jroning macapat, aja

kendheken utawa kedhuwuren, kira-kira padha ukarane kaya maca
gancaran. Antarane saben seleh lan saben amiwiti nembang aja kesuwen
utawa kecepeten.

Kirtya Basa VII 101

Kegiatan 2 Mangun Teks Tembang Macapat Bebarengan

Tugas 1: Semaken tembang ing ngisor iki!

PANGKUR

(Laras Pelog Pathet Nem)

35 553 333
Se kar pang kur kang wi nar na
35 5 56 1 11 2 3 3 21
Le la buh han kang kang go wong nga u rip
56i iii i 2’ i2’
three
A la lan be cik pu ni ku du
i 65 five five 5 iv 565
pra yo ga ka wruh ha na
3 v 5 5 6 one 1 i 1 1 21 ii 3
A dat wa ton pu ni ku di pun ka lu
6. 1 1 1 1 1 1 i
Mi wah ing kang ta ta kra ma
1 23 i 2 three 653 two 1
Den ka es thi si yang ra tri

Baca Juga :   Fungsi Pahat Kuku

Tugas ii: Nembang Pangkur Bebarengan
a. Maca titilaras bebarengan
b. Saperangan maca titi laras, saperangan maca cakepan salaras karo titi larase.
c. Maca/ nembangake cakepan tembang Pangkur bebarengan.

Tugas iii: Nintingi Tembang Pangkur
a. Tulisen guru wilangan lan guru lagune tembang Pangkur ing dhuwur.
b. Golekana lan tulisen tembung kawi sing ana tembang Pangkur ing dhuwur.
c. Tulisen pesan moral sing bisa dipethik saka cakepan tembang Pangkur ing
dhuwur.

Pepeling

Tembang macapat salah sijine kagunan seni budaya Jawa sing mulangake budi
pekerti luhur lan ajaran agama. Ing jaman para Wali Sanga, tembang dadi sarana
medhia dakwah.
Ing jaman kang sarwa canggih kaya ing jaman saiki, akeh kang padha kepencut ing
urusan ndonya wae. Pikiran lan pangrasane (perasaan) tumplek bleg kapunjerake
ing masalah ekonomi, informasi, politik, lan sapanunggalane. Kegiatan-kegiatan
kang asipat gaul, modern, dadi pilihan utama, kayata konser musik lan
sapanunggalane.
Kahanan kang kaya mangkene iki njalari akeh generasi mudha kurang nduweni
greget marang kabudayan, lan olah rasa. Tundhane, sastra, seni, lan budaya ora
nduweni daya kanggo ngrembaka.

102 Kirtya Basa Seven

Kegiatan 3 Mangun Teks Tembang Mandhiri

Tugas 1: Golek Tembang Macapat Liyane

Goleka tuladhane tembang macapat saka maneka warna sumber, bisa saka
net,VCD, buku lan liyane.
Tugas two:Nintingi Struktur Teks Tembang Macapat

Semaken tembang sing wis kokpilih, golekana lan tulisen:
i. Struktur teks tembang:
……………………………………………………………………………………….
2. Tembung kawi sing ana ing tembang:
……………………………………………………………………………………..
Pesen moral sing bisa kapethik saka tembang:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Tugas 3 : Gawe Tembang Macapat
Gawea sapada tembang Pucung kanthi migatekake pituduh ing ngisor iki!
Guru lagu lan guru wilangane tembang Pucung: 12u – 6a – 8i – 12

Kirtya Basa VII 103

Uji Kompetensi Wulangan 6

I. Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi cara milih jawaban
kang wis sumadya kang paling bener!
1. Tembang macapat uga diarani ….
a. tembang cilik
b. tembang tengahan
c. tembang gedhe
d. tembang dolanan
ii. Tembang macapat iku kaiket ing paugeran ….
a. guru gatra, guru basa, guru lagu
b. guru gatra, guru wilangan, guru lagu
c. guru swara, guru basa, guru sastra
d. guru swara, guru lagu, guru wilangan
iii. Tembang macapat iku ana ….
a. viii
b. 9
c. 10
d. 11
4. Cacahe gatra ing saben sapada tembang diarani….
a. guru gatra
b. guru wilangan
c. guru lagu
d. guru swara
5. Tembang Pucung iku kadadeyan saka … gatra.
a. 4
b. 6
c. viii
d. 10
6. Isine tembang Pucung iku lumrahe ….
a. pitutur
b. asmara
c. prihatin
d. nesu banget
seven. Supaya bisa nembang macapat, kudu bisa maca angka-angka sing
ana ing sadhuwure teks tembang. Angka-angka mau diarani….
a. cakepan
b. tangga nada
c. titi laras
d. notasi

104 Kirtya Basa VII

8. Titi laras pelog lan slendro iku bedane ing angka….
a. 4 lan 6
b. 5 lan 6
c. five lan 7
d. 4 lan seven

9. Arane tembang macapat iku nggambarake manungsa wiwit lair nganti
mati. Laire manungsa digambarake nganggo aran tembang….
a. Pucung
b. Sinom
c. Mijil
d. Kinanthi

10. Supaya bisa nulis/ ngarang tembang macapat, kudu mangerteni
paugeran ing ngisor iki, kajaba ….
a. guru gatra, guru wilangan, guru lagu
b. sasmitane tembang
c. watake tembang
d. swasana batine pengarang

2. Wacanen tembang macapat ngisor iki, banjur wangsulana
pitakonane!

……..
Urip ing ndonya tan lami,
aja dhemen numpuk bandha,
elinga tembe mburine,
lamun mati tan ginawa,
namung amal jariyah,
mula senenga tetulung,
marang sapadhane gesang.

1. Tembang macapat ing dhuwur, golekana guru gatra, guru wilangan,
lan guru lagune !

2. Sawise koktemokake paugerane, tulisen arane tembange!
3. Critakna isine tembang ing dhuwur !
4. Pesan moral apa sing bisa kojupuk saka tembang ing dhuwur?

Kirtya Basa Seven 105

WULANGAN 7

KESEHATAN

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR

ane.1 Menghargai dan mensyukuri ane.1.1 Berdoa sebelum memulai dan
sesudah kegiatan belajar bahasa
keberadaan bahasa daerah daerah
sebagai anugerah Tuhan Yang
ane.1.2 Menggunakan bahasa daerah dalam
Maha Esa untuk meningkatan berkomunikasi dengan tata krama.

pengetahuan dan keterampilan
berbahasa daerah, serta untuk

melestarikan dan
mengembangkan budaya

daerah untuk didayagunakan

sebagai upaya pembinaan dan
pengembangan kebudayaan

Nasional.

1.3. Menghargai dan mensyukuri 1.3.1Menggunakan bahasa daerah sebagai
keberadaan bahasa daerah sarana menyajikan informasi lisan
dan tulis sesuai dengan tata krama
sebagai anugerah Tuhan yang
Maha Esa sebagai sarana

memahami informasi lisan dan
tulis.

2.3 Memiliki perilaku jujur dan 2.three.one Jujur dalam mengungkapkan

kreatif dalam memaparkan tanggapan tentang kaidah penulisan
langkah-langkah suatu proses teks aksara Jawa/ carakan Madhurâ.

tata berbentuk linear dengan two.3.2 Kreatif menuliskan kalimat-kalimat
dalam bentuk teks dengan aksara
krama yang santun Jawa/ carakan Madhurâ.

three.6 Memahami kaidah penulisan 3.6.one Mengindentifikasi penulisan teks
teks berupa kalimat sederhana kalimat sederhana aksara Jawa yang
dengan aksara Jawa./ carakan mengandung sandhangan.
Madhurâ. iii.half-dozen.ii Mengindentifikasi penulisan teks
kalimat sederhana aksara Jawa yang
mengandung pasangan
iii.half-dozen.three Menyebutkan kaidah penulisan teks

kalimat sederhana aksara Jawa yang
mengandung sandhangan.
3.half dozen.4 Menyebutkan kaidah penulisan teks

kalimat sederhana aksara Jawayang
mengandung pasangan.

iv.6 Membaca dan menulis kalimat 4.6.1 Membaca teks kalimat sederhana
sederhana dengan aksara Jawa/
carakan Madhurâ dengan dengan aksara Jawayang
mengandung sandhangan dan
pasangan.
4.6.2 Menulis teks kalimat sederhana

dengan aksara Jawa yang

106 Kirtya Basa VII

mengandung sandhangan dan
pasangan.
4.half-dozen.3 Mananggapi atau memberi komentar
hasil pekerjaan temannya.

Mbabar Wawasan
CRITA PENGALAMAN

NULIS NGANGGO AKSARA JAWA

Nulis nganggo aksara Jawa sejatine asipat ketrampilan, mula saka iku
bakal dadi gampang manawa saben dina dicakake. Bocah – bocah aja ngrasa
angel dhisik sadurunge nyoba nulis. Iki ana crita kang bokmanawa bisa dadi
semangatmu kanggo sinau nulis nganggo aksara Jawa.

Biyen wektu aku wiwitan nulis ana ing buku harian, sawijining dina buku
harianku ditemu kancaku, diwaca ing ngarep kelas. Kaya apa isinku amarga
ing kono ana bab kang mestine ora kena dimangerteni wong liya. Wiwit wektu
iku aku golek cara kanggo nulis ana ing buku harianku. Kebeneran dina iku
pas ana pelajaran Basa Jawa pas diterangake nulis nganggo aksara Jawa, jare
kanca – kanca nulis nganggo aksara Jawa iku angel, wah … pas iki kanggoku.
Nek angel tegese … upama aku nulis ing buku harian nganggo aksara Jawa
mesthi ora kaya kedadean mau, buku harianku ora ngira diwaca ing ngarep
kelas !
Tekadku … AKU KUDU ISA NULIS NGANGGO AKSARA JAWA.
Bener ngendikane Pak Guru, nulis nganggo aksara Jawa pranyata ora affections,
pokoke gelem latihan. Lha kanthi aku nulis buku harianku nganggo aksara
Jawa, aku saben dina ora krasa latihan nulis nganggo aksara Jawa (sanajan
wiwitan karo ndelok Aksara Jawa ing buku Pepak Basa Jawa). Saiki
alhamdulillah wis lancar ora perlu ndelok pepak maneh. Yen nulis nganggo
aksara Jawa mesti bijiku apik lan buku harianku ora diwaca wong liya maneh.
Muga-muga critaku iki mau dadi semangatmu kanggo sinau nulis nganggo
aksara Jawa!

Sadurunge nerusake pasinaon nulis apadene maca aksara Jawa,
wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki !

1. Nulis apadene maca aksara Jawa iku sejatine ora affections, yen gelem
apa ?

two. Ana teks ing dhuwur iku, apa sing ndadekake semangate paraga
”aku” sinau nulis nganggo aksara Jawa ?

three. Apa tekade paraga ”aku” sajrone sinau nulis nganggo aksara Jawa?

Kirtya Basa VII 107

four. Apa perlu, supaya bisa nulis nganggo aksara Jawa kudu nulis ha na
ca ra ka nganti makaping-kaping supaya enggal apal? Apa alasane
Jawabanmu ?

5. Kepriye paraga ”aku” wiwitane nulis nganggo aksara Jawa? Kepriye
asile?

Kegiatan i Modhel Teks Aksara Jawa

Teks ing ngisor iki wacanen sing patitis!

Tugas one: Nyemak Andharan Panulisane Aksara Jawa

Ing kegiatan iki bocah-bocah diajab bisa mangerteni tatanan panulisane
tembung sarta ukara nganggo aksara Jawa ing teks.
1. Aksara Jawa (Dentawyanjana)
Aksara Jawa (dentawiyanjana) iku cacahe ana 20. Yen digatekake, kabeh
vokal kang ngantheni aksara migunakake lafal /a/.
Wujude kaya mangkene :

Ha = Na = Ca = Ra = Ka =

Da = Ta = Sa = Wa = La =

Pa = Dha = Ja = Ya = Nya =

108 Kirtya Basa VII

Ma = Ga = Ba = Tha = Nga =

Carane migunakake kaya nulis biasa, yaiku kanthi nata / ngurutake kaya
unine sing arep ditulis.
Gatekna tuladha ing ngisor iki :

No Tulisan Latin Tulisan Jawa

1 lara
2 mata

three jaka

four dhadha
5 kacamata

ii. Sandhangan

Aksara Jawa kang cacahe ana 20 wis diterangake menawa awujud

legena. Menawa arep muni swara liyane, kudu diwenehi sandhangan.
Sandhangan iku ana telung warna, yaiku sandhangan swara,
sandhangan panyigeg wanda, lan sandhangan wyanjana.
a. Sandhangan Swara
Sandhangan swara cacahe ana lima yaiku kanggo nulis swara i , u , ê,
due east, lan o . Swara /due east/ ana werna loro, kang pancen ana ing basa Jawa ana
/ e/ sing unine / ê /, ana sing unine /e/. Aja kuwatir! Mengko bakal
dijlentrehake amrih ngerti lan jelas uni lan sandhangan kang digunakake.

Wujude sandhangan swara ing ngisor iki :

No Jenenge Wujude Unine

ane Wulu ………… i

two Suku ……… … u

Kirtya Basa VII 109

3 Pepet ………… ê
iv Taling due east
five Taling Tarung ………… o

……

Carane nulis sandhangan swara yaiku aksara kang diwenehi sandhangan
swara mapane ana ing tandha titik- titik, kaya ing jero kothak ing dhuwur
iku.
Tuladhane :

No Tulisan Latin Tulisan Jawa

one dadi siji

2 tuku palu

3 teka lunga

4 seje dhewe

v soto kebo

Carane mbedakake sandhangan pepet ( .. …) lan taling ( ….. ) :
Ora angel carane mbedakake, cukup dititeni panganggone salah siji bae,
cukup sing dititeni sandhangan pepet (.. …), sing ora migunakake
sandhangan pepet, aksara /e/ mesthi ditulis nganggo sandhangan taling
( ….. ).
Sing kudu ditulis nganggo sandhangan pepet carane niteni ngene :
Bocah – bocah kudu bisa nyebutake tembung ”pepet” kanthi bener !

110 Kirtya Basa Vii

Sawise pangucape wis bener, kari maca apa kang bakal katulis, yen
nemokake aksara /due east/ sing pangucape padha karo tembung ”pepet”, nulise
kudu nganggo sandhangan ”pepet” , dene /e/ liyane kudu nganggo taling.
Wis ngono thok carane, … gampang ta ?

No Tulisan Katrangan Tulisan Jawa
Latin
Aksara /e/ ing tembung tebu, diwaca
i tebu padha karo aksara /e/ ing tembung
pepet, mula kudu nganggo
2 sega sandhangan pepet
Aksara /e/ ing tembung sega, diwaca
3 tela padha karo aksara /e/ ing tembung
pepet, mula kudu nganggo
4 beda sandhangan pepet
Aksara /e/ ing tembung tela, diwaca
5 dhewe orapadha karo aksara /e/ ing
tembung pepet, mula kudu nganggo
sandhangan taling
Aksara /e/ ing tembung Beda,
diwacaorapadha karo aksara/ e/ ing
tembung pepet, mula kudu nganggo
sandhangan taling
Aksara /e/ ing tembung dhewe,
diwacaorapadha karo aksara /e/ ing
tembung pepet, mula kudu nganggo
sandhangan taling

b. Sandhangan Panyigeg Wanda

Sigeg tegese mati tumrape aksara (huruf), dadi sandhangan

panyigeg wanda yaiku sandhangan kang digunakake kanggo

ngganteni aksara sigeg (huruf mati). Aksara sigeg (huruf mati) kang

diganteni nganggo sandhangan iki ana telu, yaiku: h, r, lan ng

Wujude Sandhangan Panyigeg Wanda:

No Jenenge Wujude Kanggo sigeg/ paten

one Wignyan … h

2 Layar …… r

Kirtya Basa VII 111

3 Cecak …… ng
4 Pangku …
Saliyane sigeg h, r lan ng
Tuladhane: Manawa dadi sigeg (huruf mati) ing
No Tulisan Latin pungkasan, aksarane dipangku.

Tulisan Jawa

1 isih duwe sega

two pasar sore

3 gedhang goreng

iv Siti mangan

5 Sutarsih nangis

c. Sandhangan Wyanjana

Sandhangan wyanjana iku ana telu. Wujud, jeneng, lan gunane ing

sajroning tembung kaya pratelan ngisor iki.

No. Wujude Jenenge Gunane

1. cakra Sesulihe panjingan

2. keret Sesulihe cakra lan pepet

112 Kirtya Basa VII

3. pengkal Sesulihe panjingan

Tuladhane: Tulisan Latin Tulisan Jawa
No.

1. Sutrisna

2. menyang krukah
3. kopyah abang
4. kreta anggrek
5. Subagya bregas

iii. Pasangan
Pasangan iku gunane kanggo nulis aksara kang mapane ana ing sakburine
aksara sigeg, kejaba aksara sigeg mau aksara r, h lan ng. Amarga aksara

sigeg r, h lan ng mau wus ana tandhane, yaiku r = layar ( … ), h =

wignyan ( ), ng = cecak (… …). = ka
Wujude pasangan, kaya kang kapacak ing ngisor iki :

= ha = na = ca = ra

= da = ta = sa = wa = la

= pa = dha = ja = ya = nya

Kirtya Basa VII 113

= ma = ga = ba = tha = nga

Gatekna carane nulis migunakake pasangan : Aksara sigeg r (huruf mati r)

Aksara sigeg (huruf mati)

Numpak sepur =

Aksara sakburine aksara sigeg (huruf mati)

Aksara sigeg ditulis legena, sawise aksara sigeg ditulis nganggo pasangan.

Aksara sigeg r, h lan ng ditulis nganggo sandhangan panyigeg wanda, kaya

tuladha ing dhuwur. Aksara sigeg r ditulis nganggo layar.

Tuladha migunakake pasangan :

No. Tulisan Latin Tulisan Jawa

ane. kembang kanthil

2. mangan salak

3. rujak cingur

4. simbah kembar

5. peyek urang

Cathetan :
Pengkal ora lumrah karaketake ing pasangan wa (….), mulane yen sangarepe

aksara wa pengkal ( ) ana aksara sigeg, aksara mau kudu dipangku
dhisik.Tuladhane: sandhangan wyanjana yen ditulis nganggo aksara Jawa
dadi .

114 Kirtya Basa VII

Tumrap pasangan ka () lan ta () lan la () yen oleh sandhangan wyanjana

utawa suku (…. ) bali dadi wutuh nanging manggone tetep ana ing ngisor

aksara sing dipasangi. Tulisan Jawa
Tuladhane :

No. Tulisan Latin

1. mangan krupuk

2. golek tuma

three. wis lumrah

iv. saiki wis tentrem

five. sulistya ing warna

Pepeling

Gatekna lan Jingglengana!

1. Wujud aksara Jawa kang cacahe ana rong puluh iku.
two. Carane nulis nganggo aksara Jawa legena.
3. Sandhangan swara sarta carane nggunakake.
4. Gunane sandhangan panyigeg wanda sarta carane nggunakake.
5. Gunane sandhangan wyanjana sarta carane nggunakake.
half dozen. Gunane pasangan aksara Jawa sarta carane nggunakake.
7. Pasangan aksara Jawa sing duweni ciri kusus sarta carane

nggunakake.
8. Wenehana tandha ana ing teks ngenani nulis nganggo aksara

Jawa ing dhuwur kang durung kok mangerteni.
nine. Catheten kang durung kok ngerteni iku kanthi basa kang apik

Kegiatan two Mangun Teks Bebarengan

Ing kegiatan iki bocah-bocah diajak mangerteni apa kang dadi tatanane
panulisan nganggo aksara Jawa nggunakake sandhangan swara, sandhangan

Kirtya Basa VII 115

panyigeg wanda, sandhangan wyanjana sarta pasangan. Kabeh mau supaya
para siswa bisa nulis nganggo aksara Jawa.

Tugas 1: Carane Nulis lan Maca Aksara Jawa

Tindakna kaya pituduh ing ngisor iki!
1. Gawea klompok, saben klompok watara lima nganti enem anggotane.
2. Bukaken maneh cathetan samubarang kang durung kongerteni ana ing

kegiatan 1 ing dhuwur.
three. Dhiskusekna bab-bab kang durung kongerteni ngenani guna lan cara nulis

nganggo aksara Jawa kanthi tatanan sing wis diandharake ing teks iku
kanthi santun.
4. Manawa isih durung bisa ngerti kanthi dhiskusi ing klompokmu, catheten
bab mau kanthi basa kang bener.
5. Takokna bab-bab kang durung bisa dimangerteni ana ing klompok
dhiskusimu marang Bapak/Ibu Guru kanthi rasa tanggungjawab.

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!

1. Kepriye carane nulis nganggo aksara Jawa legena ?
two. Sandhangan iku kena diperang dadi telu, sebutna apa arane ?
3. Kepriye carane mbedakake gunane sandhangan pepet karo taling ?
4. Apa kang diarani sandhangan panyigeg wanda iku ?
v. Sebutna apa gunane sandhangan panyigeg wanda iku ?
6. Apa bedane cakra karo pepet ?
seven. Apa gunane pasangan ana ing panulisan nganggo aksara Jawa ?
eight. Aksara apa bae sing mujudake aksara sigeg nanging ora oleh diwenehi

Baca Juga :   Hasil Dari 5log100 6log2 5log4 6 Log 72

pasangan apadene diwenehi pangkon ?
9. Apa sababe aksara sing wis koksebutake ing no 8 iku ora oleh diwenehi

pasangan apadene dipangku ?
x. Ana saweneh pasangan menawa oleh sandhangan suku, cakra, keret, lan

pengkal malih dadi wutuh kaya wujud asline. Pasangan aksara apa bae
iku?

Tugas 2: Nulis Nganggo Aksara Jawa

Ukara-ukara ing ngisor iki salinen nganggo aksara Jawa bebarengan karo
klompokmu!
1. Palupi lunga menyang Surabaya.
2. Widodo dadi polisi.

116 Kirtya Basa Vii

3. Budhe Winarti rawuh saking Banyuwangi.
4. Para amidst tani lagi padha ngolah tegal sawahe.
5. Pak Warto tuku sate lan gule ing warung tegal.
half-dozen. Saben dina Basuki budhal sekolah numpak sepedhah.
7. Prayogane Pakdhe Hermawan dhahar dhisik mumpung segane anget.
8. Kutha Surabaya tambah maju lan asri diasta walikota Tri Rismaharini.
nine. Generasi mudha kudu bisa ngleluri basa, sastra, lan budaya Jawa.
10. Saben liburan semester ganjil sekolahku nganakake rekreasi menyang pulo

Bali.

Tugas iii: Maca Teks Aksara Jawa

Teks ing ngisor iki salinen nganggo aksara Latin bebarengan!

Kirtya Basa 7 117

Kanggo ngerteni isine teks ing dhuwur wangsulana pitakon ing ngisor iki!
1. Apa irah-irahane teks ing dhuwur ?
2. Apa sejatine kang diarani taman obat kulawarga iku ?
3. Budidaya tanduran obat iku apa paedahe ?
4. Sing kagolong tanduran obat lan umum ditandur ana ing masyarakat iku

apa bae ?
5. Ana ing kutha-kutha umume pekarangane ciut-ciut, malah ana sing ora

duwe pekarangan kanggo nandur toga. Kepriye carane supaya tetep bisa
nandur ?

Kegiatan three Nulis lan Maca Aksara Jawa kanthi Mandhiri

Tugas 1: Nulis Teks Nganggo Aksara Jawa
Ukara-ukara ing ngisor iki salinen nganggo aksara Jawa kanthi jujur sarta
tanggung jawab!
1. Masyarakat padha mbudidaya tanduran obat.
2. Suruh abang iku akeh paedahe tumraping kesehatan.
3. Kabeh warga nyengkuyung anane taman obat kulawarga.
four. Lemah kidul kreteg ditanduri bangsane tanduran obat.
5. Empon-empon kuwi kalebu tanduran obat.

Tugas 2: Maca Teks Aksara Jawa Kirtya Basa Vii

Teks ing ngisor iki salinen nganggo aksara Latin!

118

Kirtya Basa VII 119

Wit Temulawak Kembang Temulawak Temulawak

Niteni Panganggone Sandhangan
Gatekna :

Ukara mawa aksara Jawa iki menawa digatekake :

Jenis sing dijingglengi Arane Cacahe
Sandhangan swara 2
wulu iii
120 suku 4
pepet
Kirtya Basa Vii

Sandhangan panyigeg wanda taling –
taling tarung iii
Sandhangan wyanjana layar 1
Pasangan cecak ii
wignyan –
pangkon 1
cakra –
keret –
pengkal –
ha = ii, da = 1, sa = 1, dha = one

Tulisen ukara candhake banjur golekana sandhangan apadene pasangane kaya
tuladha ing dhuwur !

Tindakna pituduh ing ngisor iki supaya bisa maca lan nulis nganggo
aksara Jawa, sarta bisa mangerteni isi teks sing diwaca.
Tindakna :
1. Wacan sing wis kosalin nganggo aksara Latin ing tugas 2 ing dhuwur,

dhiskusekna saklompokmu ngenani isine wacan mau !
two. Tulisen isine wacan mau nganggo basamu dhewe.
three. Wacanen asiling anggonmu nulis mau ana ing ngarep kelas supaya

dikomentari dening klompok liyane.
4. Salinana tulisanmu ngenani isi wacan sing wis kok tulis nganggo basamu

dhewe lan wis kok owahi saperlune saka komentare kanca-kancamu mau
nganggo aksara Jawa !
v. Pajangen tulisanmu kang migunakake aksara Jawa mau ana ing papan sing
wis sumadya ing kelasmu, sawise diaturna lan dipriksa Bapak utawa Ibu
Gurumu.

Kirtya Basa 7 121

Uji Kompetensi Wulangan seven

A. Wangsulana pitakon-pitakon kanthi milih wangsulan sing paling
bener!

ane Pranyatan ing ngisor iki pranyatan ngenani gunane pasangan, kang
bener ….
a. Kanggo nulis aksara sigeg ana ing pungkasane ukara.
b. Kanggo nulis aksara ing burine aksara legena.
c. Kanggo nulis aksara sing mengku sandhangan swara.
d. Kanggo nulis aksara ing burine aksara sigeg, kejaba aksara
sigeg mau r, h lan ng.

two Tembung – tembung ing ngisor iki kang migunakake sandhangan
pepet manawa ditulis nganggo aksara Jawa yaiku ….
a. sambel
b. tempe
c. enak
d. jarene

iii Pasangan kang owah dadi wujud asline menawa oleh sandhangan
suku, cakra, keret apadene pengkal yaiku pasangan ….
a. na, ga, pa
b. ka, ta, la
c. sa, ra, nga
d. nya, tha, ma

4 pasangan kang digunakake ana ing tetembungan iku
pasangan ….
a. ba lan ta
b. ba lan ka
c. ca lan ka
d. ca lan ta

v sandhangan kang digunakake ana ing tetembungan iku

122 Kirtya Basa VII

….
a. Cakra
b. Pengkal
c. Keret
d. Cecak

Kirtya Basa Vii 123

6 Ing ngisor iki sing nggunakake cakra lan suku manawa ditulis
nganggo aksara Jawa yaiku … .
a. kuping
b. sarung
c. krupuk
d. lastri

7 Tembang Maskumambang. Panulisane Jawa sing trep yaiku … .
a.

b.
c.
d.

8 Mbarengi lenggah, panulisane Jawa sing trep yaiku … .
a.
b.
c.
d.

9 Dipangan pitik. Panulisane Jawa sing trep yaiku … .
a.
b.
c.
d.

ten Kopyah putih, yen ditulis nganggo aksara Jawa
a.

124 Kirtya Basa VII

b.
c.
d.

Wangsulana pitakon ing ngisor iki !

ane. Sandhangan ana ing panulisan aksara Jawa iku kena kaperang dadi pira ?
Jelasna !

2. Apa gunane pasangan ana ing panulisan nganggo aksara Jawa ?
3. Tulisen nganggo aksara Jawa : Krana cabe puyang awak mriyang sida

ilang.

4. yen

ditulis nganggo aksara Latin …. yen
five.

ditulis nganggo aksara Latin … .

Kirtya Basa 7 125

WULANGAN 8

SOSIAL

Kompetensi Dasar Indikator

1.ane Menghargai dan mensyukuri 1.1.1 Berdoa sebelum memulai dan sesudah
kegiatan belajar bahasa daerah.
keberadaan bahasa daerah
1.ane.ii Menggunakan bahasa daerah dalam
sebagai anugerah Tuhan Yang berkomunikasi dengan tata krama.

Maha Esa untuk meningkatan i.2.one Menggunakan bahasa daerah sebagai
sarana memahami informasi tulis
pengetahuan dan keterampilan
2.2.1 Bertanggung jawab dalam membuat
berbahasa daerah, serta untuk tanggapan pribadi terhadap struktur
teks cerita rakyat.
melestarikan dan
two.2.2 Santun dalam menyajikan tanggapan
mengembangkan budaya pribadi terhadap struktur teks cerita
rakyat.
daerah untuk didayagunakan
iii.three.1 Mengidentifikasi teks cerita rakyat.
sebagai upaya pembinaan dan three.three.2 Menganalisis struktur teks cerita rakyat.
iii.3.3 Menganalisis unsur kebahasaan teks
pengembangan kebudayaan
cerita rakyat
Nasional. three.3.iv Menjelaskan pesan moral teks cerita

1.2 Menghargai dan mensyukuri rakyat
iv.3.1 Membaca indah teks cerita rakyat.
keberadaan bahasa daerah 4.3.ii Menanggapi isi cerita rakyat.
four.3.iii Menceritakan relevansi pesan moral teks
sebagai anugerah Tuhan yang
cerita rakyat dengan kehidupan
Maha Esa sebagai sarana

memahami informasi lisan dan

tulis

ii.2 Memiliki perilaku percaya diri dan

tanggungjawab atas karya

budaya masyarakat daerah

yang pebuh makna

3.3 Memahami struktur teks, unsur

kebahasaan, dan pesan moral
dari teks lisan dan tulis yang

berupa fiksi (wayang/

cerpen/cerita rakyat/ topѐng
ḍhâlâng

4.3 Mengapresiasi tekn fiksi

(wayang/ cerkak/cerita rakyat/
Topeng dhalang) sesuai konteks

secara lisan dan tulis

126 Kirtya Basa VII

Mbabar Wawasan
Gatekna teks ing ngisor iki kanthi premati!

SAWUNGGALING
Bedhug kenthang-kenthang, mulih saka dolan Jaka Berek atine mbedhegel,
praupane abang mbranang ngempet kanepson. Jaka Berek muring-muring
temenan, saben-saben dolan mesthi dienyek karo kanca-kancane amarga mlarat,
diloke bocah karam ora duwe bapak.
” Biyung….! biyung aku isin..! aku emoh dolan maneh…, aku isin!” swara
Jaka Berek bengok-bengok.
“ Gek ana apa ta le, kok bengok-bengok, yen ana perkara mbok ngomong
biyung iki..!” Biyunge sumaur saka njero, banjur lungguh njejeri Jaka Berek sing
lagi lungguh lincak ing emper omah.
” Biyung…, aja gela atimu ya, aku daktakon. Sejatine bapakku kuwi sapa,
jare kancaku aku bocah karam ora duwe bapak. Simbah daktakoni dikongkon
takon biyung. Yen pancen aku duwe bapak sapa bapakku, yen isih urip nang
endi panggonane, yen mati endi kubure?” Pitakone Jaka Berek marang biyunge.
” Thole anakku Jaka Berek, gedhekna atimu. Ora ana critane anak ora duwe
bapak. Bapakmu ya durung seda, isih sugeng. Ananging yen nganti biyung crita
janjia aja dadi serik ati marang bapakmu, awit iki kabeh ana sebab musababe.
Ora mung salahe bapa biyungmu.” Biyunge Jaka Berek sing sejatine Dewi
Sangkrah ngendikan karo ngelus-ngelus putrane si Jaka Berek.
” Iya biyung aku janji.” Jaka Berek janji marang biyunge.
” Sejatine bapakmu kuwi adipati ing Kadipaten Surabaya, asmane
Jayengrana. Yen kepingin ketemu budhala, golekana bapakmu. Nalika semana
bapakmu maringi biyungmu slendhang Cindhe Puspita.
Iki slendhange gawanen, sapa ngerti mengko ana
gunane. Dakpangestoni salakumu.” Dewi Sangkrah
ngendika ngono karo mbrebes mili.
” Biyung, matur nuwun palilahmu. Pangestumu
biyung, aku njaluk pamit.” Jaka Berek budhal menyang
Kadipaten Surabaya sangu slendhang Cindhe Puspita.
Satekane Kadipaten dicegat prajurit loro. Amarga
ora dililani mlebu kadipaten Jaka Berek padudon lan gelut
karo prajurit mau. Untunge padudon enggal konangan
Pangeran Sawungrana lan Sawungsari putra Adipati
Jayengrana, saengga ora nganti ketiwasan.
” Nyuwun ngapunten Pangeran, punika wonten lare nem-neman ingkang
meksa badhe mlebut kadipaten, sowan dhateng Kanjeng Adipati”. Prajurit mau
matur pangeran loro mau karo keweden, wedi kadukanan.
” He! Nom-noman, sapa jenengmu? ana parigawe apa kowe arep mlebu
kadipaten?” pitakone Pangeran Sawungrana.
” Jenengku Jaka Berek, aku kepingin ketemu Adipati Jayengrana, ana sing
perlu dakomongke mula aja kok alangi” Jaka Berek ngomong tanpa nganggo
subasita.

Kirtya Basa Seven 127

” He…! Jaka Berek wong murangtata, ora bisa kowe nemoni Rama
Jayengrana, muliha! Yen ora gelem, bakal dakulihke nyawamu.” Santak
panantange Sawungsari.

” Ora bisa! Aku kudu ketemu Adipati Jayengrana.” Krungu tekade Jaka
Berek, Pangeran Sawungrana lan Sawungsari sigra ngroyok Jaka Berek. Dadi
padudon lan gelut rame antarane Jaka Berek lumawan Pangeran Sawungrana
lan Sawungsari. Durung pati suwe anggone gelut, konangan Sang Adipati
Jayengrana sing lagi bae metu saka njero kadipaten.

” He… leren….leren…! Ana apa iki padha gelut!” Adipati Jayengrana
nglerenake sing padha gelut, lan nakoni apa sebab musababe nganti gelut.

” Jaka Berek, aku Adipati Jayengrana, ana parigawe apa kowe pengin
nemoni aku?” Adipati Jayengrana ndangu Jaka Berek.

” Waleh-waleh apa bapak Adipati, aku kepingin ketemu sampeyan, njaluk
diaku anak. Aku iki anakmu, anake biyung Dewi Sangkrah.” Jaka Berek njawab
blaka suta marang Adipati Jayengrana.

” Ketemu pirang perkara! Aja ngawur, kowe nyebut aku bapakmu, apa
buktimu?” Sereng pangandikane Adipati Jayengrana semu duka.

Jaka Berek ngetokake slendhang Cindhe Puspita saka wungkusan, diaturake
Adipati Jayengrana. Nalika Adipati Jayengrana mirsani slendhang Cindhe Puspita
legeg, kelingan menawa slendhang mau pancen tandha mata kang nate
diparingake garwa selire kang kinasih kang asma Dewi Sangkrah.

” Yen ngono bener tenan, sliramu pancen putraku.” Ngendikan ngono karo
ngrangkul Jaka Berek, banjur dikenalake karo Sawungsari lan Sawungrana
minangka sedulure. Cekake crita Jaka Berek banjur manggon ana Kadipaten
Surabaya, diparingi asma Sawunggaling. Ing sajerone kadipaten Jaka Berek
ginulawenthah ing tata krama lan subasita, sarta tata kaprajan, padha karo
putra liyane.

Bausastra : mangkel
mbedhegel : abang banget (tembung saroja)
abang mbranang : simbok, ibu
biyung : percaya marang awake dhewe
gedhe ati : ijin
palilah : pa+padu+an: gegeran
padudon : ka+wedi+an
keweden : ka+duka+an: duka; srengen, disrengeni
kadukanan : tatakrama
subasita : ora duwe tatakrama
murangtata : 1) takon; 2) suwe
dangu : kaget (nganti ora bisa ngomong)
legeg : diopeni kanthi diwulang/diajari, digladhi/
ginulawenthah
dilatih.

128 Kirtya Basa 7

Teks ing dhuwur wacanen lan setitekne kanthi permati! Sabanjure pitakon ing
ngisor iki wangsulana kanthi patitis!

a. Apa judhule teks crita wayang ing dhuwur ?
b. Apa tema saka teks ing dhuwur ?
c. Kepriye alur crita teks ing dhuwur ?
d. Sapa bae paraga utama lan paraga tambahane? Kepriye wewatakane

paragane ?
east. Kepriye latar wektu lan panggonane ?
f. ”Sudut pandang” sapa sing digunakake ?
yard. Kepriye lelewaning basa/kawruh basa kang ana ing teks ?
h. Nilai moral/amanat apa sing bisa dijupuk saka teks ing dhuwur?

Pepeling
Crita Rakyat lan dongeng kuwi crita kang sumrambah lan sumebar ing
bebrayan/masyarakat kanti cara dicritake kanthi lisan, dicritakake saka
wong tuwa, simbah, bapak ibu menyang anak-putune. Crita rakyat lan
dongeng kuwi saka isine lan paragane, paragane kewan (fabel), bisa
dihubung-hubungake karo sejarah (sage) , kapitayan/gugon tuhon
(mitos), uga dumadine sawenehing panggonan lan
prastawa(legendha)liyane. Teks ”Sawunggaling” ing ngisor iki tuladhane
crita sing ana rapete karo sejarah, nanging bener orane dudu perkara
sing penting.
Pitakon-pitakon ing ndhuwur kuwi tumuju marang struktur teks, unsur
bahasa, lan pesan moral, nilai budi perketi kang ana ing teks crita.

Kegiatan 1 Modhel Teks Crita Rakyat

Tugas ane: Andharan ing Ngisor iki Wacanen lan Semaken!

a. Teks crita rakyat kalebu teks narasi. Wujude teks narasi bisa dideleng saka
perangan wewangunane utawa struktur sing bisa mangun teks lan perangan
basa kang dumadi saka panganggone tembung lan ukara.
1) Struktur teks narasi dumadi orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi,
reorientasi, lan koda/amanat.
2) Unsur bahasa, wujud basane teks narasi rupa tembunge, ukarane, lan
wangune paragraf. Ing kalodhangan iki bakal ngrembug mligi ngenani
wangune ukara lamba lan ukara camboran, panganggone ukara langsung
lan ukara ora langsung, lan uga unggah-ungguh basa.
b. Tujuan panulisan lan pamacan teks narasi kuwi kanggo panglipur sing bisa
dijupuk pesan moral/nilai budi pekerti, lan hikmahe.
c. Fungsi teks narasi saliyane wujud medhar gagasan lan ide, uga kanggo
warisake nilai budi pekarti luhur.

Kirtya Basa Seven 129

Wacanen teks ing ngisor iki!

SRI TANJUNG

Jaman biyen ing negara Sindureja, kang
jumeneng ratu asma Prabu Sila Hadikrama.
Negarane, subur makmur loh jinawi, tata tentrem
kerta raharja, rakyate urip cukup sandhang,
pangan, lan papan. Ananging Prabu Sila Hadikrama
lagi nandhang dhuhkita amarga Sang Prameswari
lagi nandhang gerah ora dhangan-dhangan. Prabu
Sila Hadikrama utusan patihe kang asma Raden
Sidapaksa nggolekake obat kagem Sang
Prameswari. Patih Sidapaksa sowan eyange Sang
Bagawan Tambang Petra ing padhepokan, nyuwunake obat kagem Sang
Prameswari. Patih Sidapaksa kuwi isih turun Pandhawa, mula saliyane priyantune
bagus, gagah prakosa, uga sekti mandraguna.Orientasi
Ing padepokan, Patih Sidapaksa ketemu prawan sing ayune banget, solah
bawane alus manuhara, lan nengsemake pandulu. Prawan ayu mau asmane
Dewi Sritanjung. Sritanjung pancen beda karo prawan-prawan liyane amarga
sejatine Sritanjung lahir saka ibu widodari. Patih Sidapaksa kepencut marang
Sritanjung, kaya tumbu oleh tutup, semono uga Sritanjung. Kekarone banjur
nambut silaning akrami. Sarampunge palakrama, Sritanjung kaboyong menyang
kraton Sindureja lerem ing dalem kepatihan.
Prabu Sila Hadikarma bareng pirsa Sritanjung kesengsem, kayungyun
mring kasulityane Sritanjung tanpa kinawruhan Patih Sidapakasa. Rina wengi
Prabu Sila Hadikrama golek cara piye bisane ngrengkuh Dewi Sritanjung.
Ndadekake Prabu Sila Hadikrama kerasukan watak julig culika.
” Patih Sidapaksa, ingsun ngaturaken agunging panuwun, sliramu wis bisa
minangkani kersaningsun, Prameswari wis waluya jati kaya wingi uni. Ananging
isih ana maneh jejibahan sing kudu koksarirani dhewe, yaiku ngaturake nawala
menyang swargaloka, katur para dewa bukti suka panarimaku marang kabeh
kang kaparingake ing negara Sindureja”, pangandikane Prabu Sila Hadikrama ing
pasewakan agung.Komplikasi
” Sendika dhawuh Sinuhun, kula pundhi sedaya dhawuh paduka, mugi
saged angayahi jejibahan punika”. Patih Sidapaksa nyanggemi kabeh dhawuhe
Sang Nata, tanpa ngaweruhi niat satemene saka Prabu Sila Hadikrama sing
kepingin nyingkirake Patih Sidapaksa, amarga kepingin nggonjak Dewi

130 Kirtya Basa VII

Sritanjung. Sejatine nawala kang kudu diaturake kagem para dewa mau isine
”Sapa sing nggawa nawala iki arep mbalela maranga para dewa.”

” Yayi Dewi Sritanjung, pun kakang lagi kodheng, amarga kudu ngayahi
jejibahan kang mokal kelakone pindhane ngarep-arep udan ing wayah ketiga,
cebol nggayuh lintang, apa sliramu kersa paring pambiyantu?” Pangandikane
Patih Sidapaksa sarawuhe ing dalem kepatihan.

” Aduh Kangmas Sidapaksa, boten usah kodheng panggalih panjenengan,
kula sabiyantu panjenengan angayahi jejibahan punika. Kula nggadhah
slendhang mustika paringanipun Bapa Rama Raden Sudamala, ingkang
nglantaraken panjenengan sowan dhateng para dewa wonten ing swargaloka.”
Dewi Sritanjung enggal nyamektakake slendang mustika, minangka srana
tindake Patih Sidapeksa tumuju Swargaloka sowan para dewa.

Baca Juga :   Tantangan Iman Masa Kini

Cekaking crita satekane ing Swargaloka, nalika nawala diaturake para
dewa sakala Patih Sidapaksa diajar lan dipilara amarga dianggep arep mbalela.
Patih Sidapaksa lagi weruh yen isine nawala pancen sengaja kanggo nyingkirake
piyambake. Amarga saka ora kuwawa nadhahi panandhange, Patih Sidapaksa
sambat nyebut para leluhur Pandawa. Para Dewa nembe pirsa yen ta kabeh
mung salah paham amarga saka trekahe Prabu Sila Hadikrama, mula banjur
dikeparengake kondur menyang Sidureja lan kaparingan kanugrahan.

” Aduh yayi Dewi Sritanjung wong ayu, leganana brantaningwang,
sapanjalukmu dakturuti” Lali purwa duksina, tanpa suba sita, murang tata Prabu
Sila Hadikrama nyoba ngungrum, kayungyun gandrung-gandrung kapirangu
marang Dewi Sritanjung.

” Pangaputen Sang Prabu, mangga kula aturi enget, kula punika
garwanipun Patih Sidapaksa, kula punika sampun kawengku priya…” Dewi
Sritanjung atetawang tangis nyuwun kawelasan, ananging Prabu Sila Hadikrama
wis kepancingan setan ora maelu tangise Dewi Sritanjung. malah kepara ndadi.
Sritanjung bisa karuket wani, Sritanjung bangga, jelih-jelih njaluk tulung.

” Oh dadi ngono ya patrapmu, rupa ayu mung samudana, kanggo nutupi
tumindak dursilamu, kendho tapihmu, ditinggal kakung ngleboke kakung liya.”
Ora kanyana Patih Sidapaksa wis rawuh ing taman sari kepatihan, pasuryane
abang mbranang kebak kamurkan.

Kagyat sang Prabu Sila Hadikrama, dasar wis kepanjingan watak julig
culika, mula kanggo nutupi tumindake malah mitenah Dewi Sritanjung.

” Pangapuramu Patih, pancen garwamu Sritanjung kuwi murang tata, dudu
wanita utama.” Ngono pangandikane Prabu Sila Hadikrama.

” He…, Sritanjung ora pantes sliramu urip ing ngalam donya, delahan
panggonanmu”. Sora pangandikane Patih Sidapaksa. Klimak

” Aduh kakangmas Sidapaksa, nyuwun agunging pangaksami, punika
boten kados ingkang panjenengan pirsani, kula boten nggadhahi tumindak

Kirtya Basa VII 131

ingkang nerak kasusilan”. Dewi Sritanjung nyoba atur pambela diri. Ananging ora
dipaelu dening Patih Sidapaksa.

” Inggih sampun Kakangmas, menawi panjenengan sampun boten kersa
mirengaken atur kawula, kula pasrah jiwa raga, ananging perlu kawuningan lan
mangga sineksenan bumi langit saisinipun, mbokbilih sanjata panjenengan
tumawa ing raga kula, ingkang muncrat rah ateges kula ingkang lepat, menawi
ingkang muncrat toya angganda arum, punika paring tenger bilih kula boten
lepat lan boten anggadhahi tumidak dursila.” Tanpa ngenteni, sanjata keris
tumacep ing dadane, saking tumamcep sanjata keris medhal toya angganda
arum, Sang Dewi Sritanjung pralaya ing astane Patih Sidapaksa. Resolusi

Patih Sidapaksa nglumpruk tanpa daya pindha kalolosan otot bebayune,
amarga getun ora kersa nggugu ature garwane. Kawetu pangandikan ,” Besuk
yen ana rejane jaman panggonan sedane Sritanjung iki karan Banyuwangi,
amarga kasiram banyu angganda wangi saka anggane yayi Sritanjung, ya iki
arane sapa becik kethithik, sapa ala ketara.Koda

Bausastra

jumeneng (kr.a) : madheg: ngadheg

dhangan (kr.a) : waras

gagah prakosa : gagah banget;tembung saroja

sekti mandraguna : sekti banget:tembung saroja

solah bawa, alus manohara: tembung saroja

nyengsemake : ny+sengsem+ake; nyenengake, mencutake

kasengsem : kepencut

pandulu : pandeleng

kaya tumbu oleh tutup : pas banget

nambut silning akrami : palakrama: nikah

kasulistyane : ka+sulistya+ne, sulistya:ayu

julig culika : licik : tembung saroja

waluya jati : waras, kaya asale ;tembung saroja

nggonjak : nggoda, diajak tumindak slingkuh.

udan ing wayah ketiga : cebol nggayuh lintang: mokal kelakone.

nawala : surat

brantaningwang : branta+ingwang: gandrung+ku

dursila : nerak norma susila

kendho tapihmu : slingkuh; sedheng (bebasan)

132 Kirtya Basa VII

Tugas ii: Nyemak Struktur Teks Crita Narasi

Sawise maca lan nyemak teks crita ” Sritanjung” bakal ditemokake urut-urutane

crita/struktur teks kaya katerangake ing ngisor iki.

a. Orientasi, ana ing paragraf kang nepungake paraga-paraga ing teks,
panggonan kanthi njelaskake ciri-ciri: Patih Sidapaksa, Sritanjung, Negara
Sindurejo lan sapanunggalane.

b. Komplikasi, ana ing paragraf kang njelasake ana prastawa, prakara kang
dadi undheran crita : ketemune Patih Sidapaksa karo Sritanjung, gandrunge
Prabu Sila Hadikrama marang Sritanjung lan sapanunggalane.

c. Klimaks, bisa katitik saka paragraf kang njelasake prastawa lan prakara-
prakara ing teks kasebut dadi ruwet banget lan nyedhake nemokake
kesimpulan/nemokake cara kanggo ngudhari prakara kang ruwet.

d. Resolusi, katitik ing paragraf kang njelasake dalan/cara kang dipilih kanggo
ngudhari reruwet, bisa ndadekake apik (happy catastrophe) bisa uga ndadekake
elek(sad ending).

e. Koda/amanat, njelaskake kesimpulan/dudutan, lan nilai budi pekerti umum
kang bisa dituladha.

Tugas three: Nyemak Unsur Basa Teks Crita Narasi
Sawise nyemak lan maca teks crita ”Sritanjung” bakal ditemokake warna-warna
wangune ukara. Ing Kalodhangan iki sing dadi undherane pasinaon yaiku:

a. Ukara lamba, ukara kang wangune paling sethithik dumadi saka jejer lan
wasesa, bisa ditambah lesan lan katrangan. Lumrahe ing konteks teks crita
arang banget digunakake.
Tuladhane:
”Dewi Sritanjung /nyoba atur/pambela diri”
Dewi Sritanjung = Jejer
nyoba atur = wasesa
pambela diri = lesan

b. Ukara camboran, dumadi saka rong ukara utawa luwih wewangunane bisa
rong jejer, rong wasesa, rong lesan lan rong katrangan. Ing konteks teks
crita lumrah kang digunakake ukara camboran. Saliyane rinasa luwih
endah uga kanggo nyiptakake swasana sing bisa nuwuhake greget ing
pangangen-angene sing maca.
Tuladhane:
”Sritanjung bangga, jelih-jelih njaluk tulung.”
Sritanjung bangga (ukara i) + Sritanjung jelih-jelih (ukara two) + Sritanjung
njaluk tulung (ukara 3) ukara ane,two, lan 3 drajade padha arane ukara

Kirtya Basa Vii 133

camboran sajajar. Cirine disambung karo tandha koma (,), bisa uga
digandheng karo tembung panggandheng kayata, lan, sarta, kalih, tuwin,
saha, lan sapanunggalane.

”Patih Sidapaksa nglumpruk tanpa daya pindha kalolosan otot bebayune,
amarga getun ora kersa nggugu ature garwane.”
Patih Sidapaksa nglumpruk tanpa daya pindha kalolosan otot
bebayune(ukara one) , amarga + (Patih Sidapaksa) getun ora nggugu
garwane. (ukara 2) Ukara 1 lan 2 drajade ora padha, bisa kasambung
krana sebab akibat, uga rupa ukara inti kang nganggo gatra panerang.
c. Ukara langsung, lumrahe nirokake sing diucapake dening jejer. Ing
panulisan kaapit tandha pada pangkat (”…”). Ing teks crita, ukara
langsung bisa katitik kanthi gampang menawa tokoh utamane aku, crita
kacritakake dening tokoh utama.
Tuladhane:
”Aku mung bisa nangis kekejer lan mancal-mancal. Bapak Werkudara lan
Ibu Dewi Arimbi kaya lagi kerubuhan gunung. Mengkono uga sing padha
rawuh. Sri Bathara Kresna,Uwa Prabu Puntadewa, Paman Arjuna, Paman
Nakula lan Sadewa uga melu sungkawa.”
d. Ukara ora langsung:
”Yayi Dewi Sritanjung, pun kakang lagi kodheng, amarga kudu ngayahi
jejibahan kang mokal kelakone pindhane ngarep-arep udan ing wayah
ketiga, cebol nggayuh lintang”, pangandikane Patih Sidapaksa sarawuhe
ing dalem kepatihan.”
eastward. Unggah-ungguh basa:
”Yayi Dewi Sritanjung, pun kakang lagi kodheng, amarga kudu ngayahi
jejibahan kang mokal kelakone pindhane ngarep-arep udan ing wayah
ketiga, cebol nggayuh lintang, apa sliramu kersa paring pambiyantu ”
Ukara iki arane ngoko alus., amarga tembunge campuran antara ngoko lan
krama. Kawawas saka trap-trapane basa lan tata-kramane wis salaras.
Sesambungan antara kakung lan putri minangka garwa, tetep kudu ana
tepaslira, kurmat-kinurmat, bantu-binantu ing babagan apa bae.

”Aduh Kangmas Sidapaksa, boten usah kodheng panggalih panjenengan,
kula sabiyantu panjenengan angayahi jejibahan punika.” Ukara iki krama
alus, amarga tembunge kabeh krama alus. Kawawas saka tata krama, lan
budaya Jawa, kalungguhane priyayi putri minangka garwa karo priyayi
kakung kuwi, sesambungane antarane sing diayomi lan sing ngayomi.

134 Kirtya Basa VII

”He…, Sritanjung ora pantes sliramu urip ing ngalam donya, delahan

panggonanmu”. Sora pangandikane Patih Sidapaksa. Ukara iki ngoko lugu,

amarga tembunge ngoko kabeh (malah kepara rada kasar). Iki uga wis

trep karo trap-trapane basa yen ta wong murina/srengen/duka kuwi

nganggo ngoko lugu.

Pepeling

i. Ukara lamba, ukara sing paling sithik dumadi saka jejer lan wasesa,

bisa dijangkepi lesan lan katrangan. Wewangunane/polane:

a. Jejer wasesa

b. jejer wasesa lesan/Jejer wasesa katrangan

c. Jejer wasesa lesan katrangan

(Wangun/polane ora mesthi urut, nanging perangane

dent ora kudu Jejer wasesa)

2. Ukara Camboran, ukara sing dumadi saka jejer, wasesa, lesan lan

katrangan luwih saka siji. Wewangunane/polane:

a. Jejer wasesa, jejer wasesa.

b. Jejer, jejer wasesa.

c. Jejer, wasesa wasesa

d. Jejer wasesa

jejer wasesa

f. Jejer wasesa

Jejer wasesa

 Wangun ukara a,b, c, diarani ukara camboran sajajar amarga
drajade ukara siji lan sijine padha.

 Wangun ukara d lan east diarani ukara camboran undha-usuk, amarga
ukara siji lan sijine ora padha, sing siji dadi perangane sijine.

 Wangun/pola ora mung kaya ing dhuwur nanging bisa ditambah
karo ukara panerang liyane.

3. Ukara langsung, ukara sing kaucapake langsung dening
paragane/wonge, yen rupa tulisan ditandhani nganggo pada pangkat
(:” …”). Lumrahe ditulis ana ing teks pacelathon/dhialog.
Tuladhane:
Bapak ngendika,” Sesuk bocah-bocah kudu melu upacara!”
Adhiku matur,”Bu, aku pundhutna bakso!”
4. Ukara ora langsung sing kaucapake dening paraga nanging
dicritakake karo paraga liya. Lumrahe kanggo nulis ukara ing teks
crita, panulise ditandhani nganggo pada pangkat
Tuladhane:
Dewi Sritanjung nyoba atur pambela dhiri, menawa dheweke ora
tumindak nerak kasusilan.

Kirtya Basa 7 135

Tugas 4: Nintingi Nilai Budi Pekerti Lan Relevansi Teks Crita Rakyat

Saben crita rakyat kuwi minangka sarana kanggo marisake nilai budi pekerti
luhur marang generasi sateruse.
a. Nilai budi pekerti/pesan moral

Nilai budi pekerti utawa pesan moral bisa dijupuk saka isine teks kanthi
njingglengi watak lan perilakune paraga ing teks. Tuladhane: tanggung-
jawabe Patih Sidapaksa ngayahi kewajiban, tanggung-jawabe Sritanjung
anggone ngugemi kejujurane, rasa hormate Sritajung marang Sidapaksa,
tulung-tinulung antarane Sritanjung lan Patih Sidapaksa nalika kudu
ngayahi kewajiban. Nilai budi pekerti sing tetep kudu diugemi yaiku yen ta
kadurakan mesthi bisa dikalahake karo kebecikan, sapa salah mesthi kudu
seleh, becik ketitik ala ketara, lan ngundhuh wohing pekerti.
b. Relevansi isi cerita karo kahanan jaman saiki:
Teks crita rakyat /legendha ing dhuwur mung salah siji saka maewu-ewu
crita sing isih ngrembaka ing satengahing masyarakat Jawa. Yen kawawas
saka jaman saiki, prastawa kaya ing teks dhuwur kuwi bisa ditemoni ing
sakiwa-tengene panguripan. Wong sing mung mburu senenge dhewe kaya
Prabu Sila Hadikrama kang sipate dumeh sugih, dumeh jabatane dhuwur,
tumindak sakarepe dhewe tanpa ngelingi panandhange liyan. Sifate Patih
Sidapaksa butarepan/cemburu ing babagan apa bae bisa ndadekake ruwet,
kisruh, memala, uga bebanten.

Pepeling
1. Nilai budi pekerti lan pesan moral saka teks bisa kadudut langsung

saka bleger-wangune teks, bisa uga saka dudutan isine teks.
2. Relevansine nilai budi pekerti yen kawawas saka jaman saiki, bisa

dijingglengi saka prastawa-prastawa kang dadi underane crita.

Kegiatan two Mangun Teks Bebarengan

JAKA LINTANG
Ing Negara Gagarmayang ana sawijining putri kang ngancik diwasa,
sulistya ing warna, asmane Dewi Limaran. Mula akeh nom-noman kepengin
nglamar minangka jatukramane. Ananging Dewi Limaran tansah nulak amarga
durung kepingin omah-omah.

136 Kirtya Basa 7

Ratu ing Negara Gagarmayang kaloka sekti-mandraguna, nanging uga
kejem. Nalika ratu ing Negara Gagarmayang nedya nglamar, lamaran iku ditulak,
Sang Prabu duka yayah sinipi. Kanthi ilmu kasektene, Dewi Limaran disotake
dadi kidang wadon nanging tetep bisa tata-jalma. Dewi Limaran nangis kelara-
lara, nyuwun dibalekake dadi manungsa maneh, ananging Sang Prabu ngendika
ora bisa, yen pingin dadi manungsa maneh kudu nglakoni tapa ngrame, kanthi
cara tumindak becik marang sapa bae ing bebrayan.

Kidang wadon malihane Dewi Limaran ditundhung minggat saka Kraton
Gagarmayang. Kidang wadon ngulandara ninggalake Negara Gagarmayang,
nganti tumeka ing satengahe alas Ngrayudan, sawetane Gunung Lawu. Kidang
wadon mau banjur manggon ana kono.

Sawijining dina nalika kidang wadon mau lagi leren, keprungu swarane
bayi nangis lan diparani. Saka welase, bayi lanang sing ora jelas wong tuwane
mau diopeni dijenengake Jaka Lintang. Bayi mau digolekake panganan woh-
wohan, digawekake eyup-eyupan saka pang. Eloke lelakon, payudarane kidang
wadon mau bisa ngetokake banyu susu, kanggo menehi ngombe bayi mau.

Sawise diwasa bayi mau saliyane dikandhani yen sejatine kidang wadon
mau asale saka manungsa aran Dewi Limaran. Jaka Lintang uga diparingi lontar
isi ilmu pangawikan sing asale saka wong tuwane Dewi Limaran. Jaka Lintang
dadi nom-noman kang gagah prakosa, trampil trengginas lan sekti mandraguna.
Jaka Lintang dadi kajen-karingan ing desa Ngrayudan.

Sang Prabu tindak mbebedhag menyang alas, nganti tekan alas
Ngrayudan. Ing alas Ngrayudan Sang Prabu pirsa ana kidang, diuber banjur
dipanah, mati. Jaka Lintang nangis meruhi ibune seda.

”He bocah bagus ana apa kowe nangis kelara-lara?” Sang Prabu ndangu
Jaka Lintang.

”Nyuwun pangaputen Gusti Prabu, kawula nangisi ibu kula ingkang
sampun panjenengan sedani.” Jaka Lintang matur prasaja yen kidang wadon
mau ibune, sing sejatine asale saka manungsa kang disotake dening ratu.

Krungu ature Jaka Lintang, langit dadi peteng dhedhet, udan deres campur
angin banjur ana swara ing langit, ”He Raja kang wengis, aku Dewi Limaran sing
wis koksotake dadi kidang. Sawise dadi kidang saiki isih kokpanah nganti teka
ing pati. Saiki titiwancine ngundhuh wohing pakartimu. Udan angin lan langit
peteng dhedhet iki minangka piwalesku, sing bakal ngentirake anggamu”.

Lerene swara mau ana bledheg nyamber Sang Prabu. Sanalika Sang
Prabu malih dadi naga, ngeli ngatut banyu banjir amarga udan deres mandheg
ing panggonan sangisore desa Ngrayudan. Panggonan mau saiki karan Sumber
Naga. Ing Sumber Naga, banyune mancur, metu saka guwa watu sing
wangunane kaya endhase ula.

Kirtya Basa VII 137

Sarampunge gara-gara ing alas Ngrayudan, kahanan ing kraton
Gagarmayang komplang tanpa ratu. Warga Gagarmayang banjur nyengkakake
Jaka Lintang minangka gantine Ratu kang wis ilang katut banyu banjir.

Wiwit dina iku Jaka Lintang menehi wewaler marang warga Ngrayudan
supaya aja pisan-pisan mateni kidang. Yen nganti ana sing mateni kidang bakal
ana banjir bandhang ing Ngrayudan lan sakiwa tengen.

Tugas 1 : Njingglengi Teks Narasi Cerita Rakyat
Nggawea klompok dhiskusi ora luwih saka bocah four, salah siji dadi ketua
klompok lan iii liyane dadi anggotane.

one. Saben anggota klompok kudu duwe tanggung jawab marang tugas
klompok.

2. Tugas digarap kanthi cara kerjasama, lan kudu gelem toleransi marang
panemune liyan nalika ngrampungake tugas klompok.

iii. Tugas rupa laporan asil dhiskusi ditulis/diketik kudu dikumpulake ing wektu
kang wis ditemtokake/disiplin.

iv. Tugase klompok, yaiku:
a. Pitakon ing ngisor iki wangsulana!
Slaras karo asile anggomu dhiskusi. Jlentrehna struktur teks saka cerita
”Jaka Lintang” ing dhuwur kanthi bukti paragraf sing nyengkuyung
pranyatanmu.
1) Orientasi : ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
2) Komplikasi : …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
3) Klimak : …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
4) Resolusi : ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
5) Reorientasi : …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
vi) Koda/panutup : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

b. Goleka tuladhane unsur kebahasaan sing ana ing cerita ”Jaka Lintang”
ngenani:
one) Ukara Lamba :
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

138 Kirtya Basa VII

2) Ukara Camboran :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3) Unggah ungguh basa
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

c. Golekana lan gawenen dudutan ngenani:
1) Nilai budi pekerti/pesan moral ing teks ”Jaka Lintang”
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
ii) Relevansine isi crita teks ”Jaka Lintang” karo kahanan jaman saiki!
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Kegiatan 3 Mangun Teks kanthi Mandhiri

Tugas 1 : Golek Teks Narasi Crita Rakyat

Goleka teks crita rakyat saka ngendi bae bebas, bisa golek ana internet,
majalah, buku-buku crita, lan sapanunggalane. Sing penting kudu golek
dhewe lan pilihen siji bae. Wacanen lan njingglengana!

Tugas 2: Nintingi Teks Narasi Crita Rakyat
Sawise maca lan njingglengi teks sing wis kopilih, wangsulana pitakon-pitakon
ing ngisor iki manut penemumu dhewe!
ane. Wangsulanmu tulisen nganggo tulisan tanganmu dhewe ana lembaran,
nganggo ukaramu dhewe ora kenek nurun kancane, lan buktekna saka
teks sing wis kopilih ngenani:
a. Andharna struktur teks kanthi bukti paragraf sing nyengkuyung
pranyatanmu.
1) Orientasi : ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
2) Komplikasi : ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
3) Klimak : …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
4) Resolusi : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Kirtya Basa 7 139

Tulisen Pesan Moral Amanah Kang Tinemu Ing Geguritan Mau

Source: https://anyflip.com/mxcfl/gmjk/basic/101-150