MATERI CARITA BABAD SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat datang di
bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media acoustic, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya weblog saja,
bahasasunda.id
mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas. Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar

MATERI CARITA BABAD SUNDA

yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp.

Semoga dengan adanya web log ini bisa membantu pembelajaran daring
di sekolah kita
supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.

Selamat belajar

MATERI CARITA BABAD SUNDA.MATERI CARITA BABAD SUNDA

MATERI CARITA BABAD SUNDA

MATERI CARITA BABAD SUNDA

MATERI CARITA PANTUN

MATERI CARITA PANTUNMATERI CARITA BABAD SUNDA


A. MEDAR PERKARA CARITA BABAD

Dina kabeungharan pustaka sunda aya sawatara naskah buhun (manuscript, handscript) nu digolongkeun kana kelompok babad. Babad nyaéta
wanda carira anu ngandung ajén sajarah atawa raket hubunganana jeung sajarah.
Istilah babad dina pustaka Sunda téh
asalna ti Jawa. Samémehna mah disebut carita baé. Upama carita Parahiyangan, carita Ratu Pakuan jeung carita Waruga Guru. Iwal ti éta istilah séjén nu dipaké dina pustaka Sunda téh sajarah, misalkan sajarah Sukapura.

Naskah Sunda kelompok babad nu geus kapaluruh téhjumlahna kawilang réa, nu ngawengku puluhan judul saperti nu bisa katéang dina katalog-katalog naskah Sunda nu geus medal. Sawatara naskah babad téh kiwari aya nu bisa ditéangan kalawan gampang, sawaréhna deui bisa ditéangan tapi teu gampang.

Numutkeun Yard.A Salmun (1963)
babad téh sabangsa sajarah anu henteu teges historisna, henteu beunang dicekel deleg dokuméntasina, tampolana eusina sok dibauran ku saga (sage) légénda jeung mitos atawa fabél.

Eusi babad téh umumna mangrupa
carita nu aya patalina jeung hiji patempatan sarta dipercaya minangka sajarah.
babad réréana ditulis dina wangun
wawacan
sababaraha contona nyaéta Babad Banten, Babad Cerbon, Babad Galuh, Babad Pajajaran jrrd.


B. STRUKTUR CARITA BABAD

Babad téh kaasup karya aastra wangun wawacan. ari wawacan téh umumna nganogaan unsur struktur nu maneuh, nyaéta
manggalasastra (alofon), eusi, jeung panutup atawa klofon.

a. Manggalasastra
Eusina sanduk-sanduk atawa ménta widi ka Nu maha kawasa jeung karuhun, sastra ménta panghampura kana kahéngkéran nu nulis atawa nu nyusun éta wawacan.
Pernahna manggalsastra téh biasana di bagian hareup atawa awal, saméméh ngamimitian carita. contona:

Kasmaran panganggit gending

Basa Sunda lumayanan

Kasar sakalangkang awon

Kirang tindak tatakrama

Ngarang kirang panalar
Ngan bawining tina maksud

Medarkeun pusaka rama

b. Eusi
Nyaéta
poko carita tina babad.
dina ieu bagian dicaritakeun lalakon babad ti mimiti kajadian, lalampahan tokoh, jeung konflik. contona:

Pupuh Asmarandana


Ari anu jadi kawit, Sangyang Prabu Boros Ngora, Mangkon Panjalu karaton, ngalajengkeun ti ramana, éstu tanah pusaka, kasebat dayeuh Panjalu, nelah dumugi ayeuna.

Ti dinya ngabangun deui, damel situ gedé pisan, anu dinga ranan Léngkong, dikinten éta legana, satus pat puluh bata, étangan nu enggeus tangtu, sakitu anu gumelar.

Sareng aya hiji deui dina tengah situ éta, nusa basa jawa pulo, nu didamel padaleman, lir kuta saputerna, situ ngawengku kadatun, mungal waas nu ningalan.

Pinggir cai bumi mantri, kalér kidul kulon wétan, bérés parélé sakabéh, katampi ku paimahan, para abdi sadaya, katingalna surup payus, tur masih anyar babakan.

Eukeur musim sarwa jadi, pepelakan rupa-rupa, kadu manggu jeruk paséh, dukuh pisitan rambutan, jeruk bali jeung kalar, jeruk manis mipis purut, kadongdong jeung gandaria.

c. Klofon
Pernahna dina ahir carita minangka panutup atawa pamungkas carita.
Eusina titimangsa ditulis atawa disalina éta babad dina wangun pupuh. Dina ieu bagian nu nulis ménta panghampura kana sagala rupa kakurangannana, lantaran nu nulis ngarumasakeun kahéngkéran dirina dina nulis éta babad atawa wawacan. Contona:

titimangsa tamat abdi nulis,

nuju pasaran pon,

kaleresan siang poé Senén,

sasih Juli ping sapuluh yakin,

salapan ratus muni,

sareng lima éstu,

nuju kaping opat welas muni,

Désémber sayaktos,
tahun séwu dalapan ratus kénéh,

Kangjeng Srimaraja parantos masih,

sahiji medali
tanda satya tuhu

tawis rumah tangga sim abdi

désa nu kasohor
di Maparah lungguh kuwu kénéh
tawis Prajadinata pribadi
Sih pangaksa Gusti
Abdi kaulanun.

Kasambung ku para putra nu anom di dinya matuh.

(Dicutat tina Babad Panjalu, C.M. Pleyte, 1982, k. 129-130)


C. NGARINGKES CARITA BABAD

Carita babad téh naskah aslina mah kandel pisan. Umumna bisa nepi ka
ratusan kaca. ku kituna perlu pisan dijieun ringkesanana aangkan leuwih gampang mikaharti eusi carita.

Dina prosés ngaringkes téh kudu tetep mertahankeun susunan eusi jeung poko pikiran anu nulisna. Aya dua hal anu kudu dipigawé dina nyieun ringkesan.

1. mampuh mahamkeun eusi bacaan nu rék diringkes kalawan daria.
2. mampuh nyusun deui idé-idéna, bari tetep kudu mertahankeun susunan eusi jeung poko pikiran nu nulisna.


D. LENGKAH-LENGKAH NYIEUN RINGKESAN

ane. Maca naskah asli. lengkah ka hiji nyaéta maca naskah aslina sacara gembleng pikeun mikanyaho kesan umum jeung maksud pangarangna.

ii. Nyatet gagasan utama. sakabéh gagasan utama atawa poko pikiran nu penting kudu dicatet atawa ditandaan.

3. Nuliskeun deui carita babad.
carana nyieun kotretan ringkesan maké kalimah sorangan dimasar kana gagasan utama

four. Pariksa deui. maca deui kotrétan ringkesan baru dibebener deui upama aya kasalahan.MATERI CARITA BABAD SUNDA


LATIHAN 1

 1. Naon ari babad téh?
 2. Naon ari eusi babad téh?
 3. Naon ari manggalasastra téh?
 4. Tuliskeun kalawan singget eusi atawa poko carita tina babad?
 5. Naon ari klofon téh?
 6. Aya dua hal anu kudu dipigawé dina nyieun ringkesan. Pék sebutkeun!
 7. Jéntrékeun lengkah-lengkah nyieun ringkesan!


CONTO CARITA BABAD

Ringkesan Babad Panjalu


Prabu Borosngora téh salah sahiji raja Panjalu. Kagungan putra dua, nyaéta Raden Aria Kuning sareng Radén Aria Kancana. Nalika ngarasa meujeuhna écag ngeureunan palay, marén muru ngabagawan, anjeun na milih Radén Aria Kuning pikeun nuluykeun, manjangkeun lalakon Panjalu. Sang Prabu mungkur tatan-tatan ngabagawan miang ka Jam pang kalih kulawarga, kalebet Radén Aria Kancana.

Raden Aria Kuning jeneng raja, mingpin rahayatna kalayan wijak sana. Panjalu tingtrim kertaraharja. Hiji waktu anjeunna aya karep pa lay ngabedahkeun Situ Léngkong, tuluy ngutus mantri pikeun ngangkir ramana ka Panjalu. Hanjakal Prabu Borosngora nu tos sepuh teu tiasa nyumponan pangangkir putrana. Prabu Borosngora laju ngutus Raden Aria Kancana pikeun ngawakilan anjeunna,

Sadugina di tapelwates dayeuh, Radén Aria Kancana katut pong gawa ngantos dipapagkeun ku rakana. Orokaya Raden Aria Kuning kalah sukan-sukan ngala lauk. Ningal polah rakana kitu, Raden Aria Kancana bendu tuluy ngaburak-barik dayeuh nepi ka antukna patelak pisan jeung rakana.

Éta kajadian téh dugi ka Prabu Borosngora. Satuluyna anjeunna ngutus Kampuh Jaya nu dipercaya bisa ngungkulanana. Antukna nu ngutus Kampuh Jaya nu dipercaya bisa ngungkulanana. Antukna nu paraséa téh alakur deui. Aria Kuning masrahkeun kalungguhan ka raina, Aria Kancana. Ti harita Aria Kancana ngadeg bupati ngagentos rakana.

Ti dinya Kampuh Jaya dipaparin jujuluk Sang Guru Haji. Satuluy na anjeunna diistrénan jadi patih di Panjalu, paheuyeuk-heuyeuk ngolah nagara sinareng sang raja Aria Kancana. Panjalu tinemu deui jeung katengtreman.

Aria Kancana digentos ku putrana nu cikal, Sanghiang Téko (Dalem Cilangkung). Panjalu saterusna dipingpin ku seuweu-siwi Dalem Cilangkung, kayaning Aria Kadali, Raden Marta Badadahin, Raden Marta Baya, Raden Aria Nati Baya, Dalem Sumalah, Aria Sacanata, Raden Wira Baya, Raden Wira Dipa, Raden Wira Praja, Cakranagara jeung saterusna.
MATERI CARITA BABAD SUNDALATIHAN ii

 1. Naon téma carita babad di luhur?
 2. Tataan para palaku, watek jeung peran atawa kalungguhanana!
 3. Dimana latar tempat jeung waktu, sarta kumaha suasanana?
 4. Maké galur naon éta carita babad téh?
 5. Naon amanat anu aya dina carita babad di luhur?
 6. Téangan hubungan tokoh jeung kajadian ieu carita babad dina kanyataan ayeuna!

SUMBER & REFERENSI

Dirangkum dari beberapa buku:

Sudaryat, Yayat. Spk. 2017. Panggelar Basa Sunda pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Erlangga

Héndrayana, Dian. 2016. Rancagé Diajar Basa Sunda (Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X). Bandung: Pustaka Jaya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tentu saja web log ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak. Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai

MATERI CARITA BABAD SUNDA

lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM


FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


TIKTOK

Jika web log ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, annotate, dan share ke teman-teman kelas kalian.
Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.

GOOGLE TRANSLATE

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah
google translate
tanpa adanya
mail service editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Republic of indonesia.

MEDAR CERITA BABAD
Dalam kekayaan literatur ada beberapa manuskrip (manuskrip, handscript) yang termasuk dalam kelompok kronik. Kronik adalah gaya karira yang mengandung nilai historis atau berkaitan erat dengan sejarah. Istilah kronik dalam literatur adalah dari Jawa. Sebelumnya saya menyebut kisahnya. Jika kisah Parahiyangan, kisah Ratu Pakuan dan kisah Waruga Guru Kecuali bahwa istilah lain yang digunakan dalam literatur adalah sejarah, misalnya sejarah Sukapura.

Naskah-naskah kelompok kronik yang telah dicari jumlahnya relatif banyak, yang mencakup puluhan judul sebagaimana dapat ditemukan dalam katalog naskah yang telah diterbitkan. Beberapa kronik sekarang tersedia yang dapat dicari dengan mudah, beberapa dapat dicari tetapi tidak mudah.

Menurut M.A Salmon (1963) kronik adalah seorang sejarawan sejarah yang tidak signifikan secara historis, tidak diperbolehkan memegang dokumentasi pendelegasian, konten tampolana selalu dicampur dengan legenda (sage) legenda dan mitos atau dongeng atau dongeng.

Konten kronik umumnya adalah cerita yang terkait dengan suatu tempat dan diyakini historis. Babad rereana yang ditulis dalam bentuk beberapa pidato misalnya Babad Banten, Babad Cerbon, Babad Galuh, Babad Pajajaran jrrd.

STRUKTUR CERITA BABAD
Kronik ini termasuk karya sastra berupa wicara. Kabel ucapan pada umumnya mendukung unsur-unsur struktur permanen, yaitu sastra (alofon), konten, dan penutup atau chophone.
Sebuah. Manggalasastra
Apakah kotak-kotak atau meminta Tuhan untuk Yang Mahakuasa dan leluhur, sastra meminta pengampunan atas kebesaran penulis atau penyusun pidato. Pernah mangalastra biasanya di depan atau awal, sebelum memulai cerita.
b. volume
Adalah subjek dari kisah kronik. dalam bagian ini diceritakan kronik dari awal peristiwa, perjalanan tokoh, dan konflik.
c. alofon
Tidak pernah di akhir cerita sebagai sampul atau akhir cerita. Apakah tanggal ditulis atau disalin kronik dalam bentuk tongkat. Pada bagian ini penulis meminta maaf atas berbagai kekurangannya, karena penulis merasakan keunggulannya dalam menulis kronik atau pidato.

IKHTISAR BABAD
Kronik adalah naskah asli saya. Secara umum dapat mencapai ratusan halaman. jadi sangat perlu untuk membuat ringkasan untuk membuatnya lebih mudah untuk memahami isi cerita.

Dalam proses meringkas perlu untuk mempertahankan gear up konten dan materi pelajaran dari penulis. Ada dua hal yang harus dilakukan dalam membuat ringkasan.

 1. Mampu memahami isi bacaan yang ingin Anda rangkum daria.
 2. Mampu mengatur ulang ide, sementara masih harus mempertahankan satu ready konten dan subjek dari penulis.

LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT RINGKASAN

 1. Baca teks asli. Langkah pertama adalah membaca teks asli secara keseluruhan untuk memahami kesan umum dan maksud dari penulis.
 2. Catat ide utamanya. semua ide utama atau sudut pandang kunci harus dicatat atau dicatat.
 3. Tulis ulang kroniknya. cara membuat sketsa ringkasan menggunakan kalimat Anda sendiri yang dipasarkan dengan ide utama
 4. Periksa lagi. baca kembali ringkasan ringkasan kembali membenarkan jika ada kesalahan.

Bagaimana? Bisakah penjelasan materi di atas menginspirasi, atau menguntungkan Anda? Jika situs web ini bias memberikan banyak manfaat jangan lupa untuk mendukung situs web ini dengan menyukai, berkomentar, dan membaginya dengan teman-teman Anda.
Mari kita bangun situs web ini bersama-sama sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dan memberikan banyak pengetahuan yang berguna bagi Anda semua.
Terima kasih

Ringkasan Babad Panjalu

Raja Borosngora adalah salah satu raja di Panjalu. Mereka dikaruniai dua orang putra, yaitu Raden Aria Kuning dan Raden Aria Kancana. Bila Anda merasa perlu berhenti palay, maren muru carry, Anda dan pilih Raden Aria Kuning untuk melanjutkan, perpanjang jalur Panjalu. Raja menolak untuk mengambil pengaturan untuk pergi untuk jam kedua keluarga, termasuk Raden Aria Kancana.

Raden Aria Kuning adalah nama raja yang memimpin bangsanya dengan kebijaksanaan di sana. Panjalu tingtrim kertaraharja. Suatu saat ia rela membedah Danau Lengkong, kemudian mengutus seorang perawat untuk mengantar ayahnya ke Panjalu. Sayangnya, Raja Borosngora yang sudah tua tidak bisa menyelamatkan putranya. Raja Borosngora dengan cepat mengirim Raden Aria Kancana untuk mewakilinya,

Di perbatasan kota, Raden Aria Kancana dan pong dibawa untuk ditemani rekannya. Orokaya Raden Aria Kuning kalah dalam olahraga memancing. Melihat ulah kakaknya, bagaimanapun, Raden Aria Kancana menjadi marah dan menghamburkan kota hingga dia mendapat banyak masalah dengan kakaknya.

Insiden itu terserah Raja Borosngora. Ia lalu mengutus Kampuh Jaya yang diyakini bisa mengatasinya. Akhirnya pengirim Kampuh Jaya diyakini bisa mengatasinya. Akhirnya parasea menjadi alakur lagi. Aria Kuning menyerahkan timah hitam kepada ayahnya, Aria Kancana. Sejak saat itu Aria Kancana berdiri sebagai bupati menggantikan rekannya.

Dari situ Kampuh Jaya diberi julukan Sang Guru Haji. Kemudian ia diangkat menjadi Adipati Panjalu, bekerja keras untuk memerintah negara bersama raja Aria Kancana. Pengemis itu menemukannya lagi dengan damai.
Aria Kancana digantikan oleh putra tertuanya, Sanghiang Téko (Dalem Cilangkung). Panjalu kemudian dipimpin oleh lebih banyak Dalem C, seperti Aria Kadali, Raden Marta Badadahin, Raden Marta Baya, Raden Aria Nati Baya, Dalem Sumalah, Aria Sacanata, Raden Wira Baya, Raden Wira Dipa, Raden Wira Praja, Cakranagara dan sebagainya.