BACA NOVEL BAHASA SUNDA

BACA NOVEL BAHASA SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman weblog ini.
Selamat datang di


bahasasunda.id
. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang dikemas dalam media audio-visual untuk memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memberikan banyak informasi baru kepada pengunjung.

Tidak hanya weblog saja,

bahasasunda.id

pun memiliki youtube aqueduct, yang berisi video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.

www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar

BACA NOVEL BAHASA SUNDA

yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah.

Semoga dengan adanya blog ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua.

Selamat belajar

BACA NOVEL BAHASA SUNDA.

BACA NOVEL BAHASA SUNDA

MIANG KA BANDUNG

Kira-kira tabuh lima, kuring geus anjeucleu dina mobil. Kabagéan diuk téh di tukang, dina luhureun tumpukan karung béas. Mang Mahmud diukna di hareup, ngaréndéng jeung Kang Kosasih katilu supir.

“Tah, silaing aya batur ngobrol ayeuna mah, Jana,” ceuk supir ka kenékna. Apal kuring ogé ka Si Jana téh, budak ti Guranténg, ngan pédah wawuhna ukur saliwat.
“Kadé silaing diukna sing ati-ati, Kondi, bisi ragrag!” ceuk Kang Mahmud. “Jeung kadé deuih ulah nundutan!”
“Moal, Mang,” cekéng téh.
Teu kungsi lila, mobil geus maju ninggalkeun lembur. Béak jalan désa anu taringgul, bras waé ka jalan aspal.
“Rék udud, euy?” ceuk Si Jana bari ngasongkeun roko anu geus gepéng dua batang, balas hantem kadiukan meureun.
“Uing mah tara udud,” cekéng téh.
Diuk téh ngeunah bari nyelegon, dina tumpukan karung béas, nyanghareup ka tukang. Jadi tumpak mobil téh karasana mundur. Lantaran kitu, angin anu ngahiuk ti hareup teu nebak teuing.
“Geus tepi ka lebah mana ieu téh?” ceuk kuring, duméh harita geus kadéngé adan isa.
“Karék gé Ujungberung,” témbal Si Jana.
“Ari mobil rék dibawa meuting di Bandung, Na?”
“Moal. Geus nurunkeun barang mah, rék terus balik deui, lantaran isukan aya tarikeun.”
“Atuh tabuh sabaraha cundukna deui ka lembur, mun wayah kieu di dieu kénéh?”
“Kana tengah peuting.”

Kasawang kumaha capéna Si Jana. Meureun waktu keur reureuhna téh sakeudeung pisan. Uyuhan sakitu mah, da jigana lamun kuring mah can tangtu kuat digawé kitu téh.

Kira-kira tabuh dalapan, mobil geus cunduk ka Pasar Ciroyom. Harita kénéh muatanana dibongkar ku tukang kuli.

“Tah, di dieu Kondi tempat silaing téh,” ceuk Mang Mahmud bari mukakeun panto salasahiji wawangunan témbok. Anu disebut kios téh kira-kira ukuran salapan méter pasagi. “Tempat saré silaing mah itu tuh di luhur.”

Kuring unggah ka tempat anu dituduhkeun ku Mang Mahmud. Minangkana mah loténgna, ngan depek pisan. Lumayan waé ari keur sakalieun ngagolér mah.

Matak héran nyaksian kaayaan di éta pasar téh. Sakitu geus peuting, tapi kalah beuki ramé ku nu balanja. Béda deui jeung pasar di lembur kuring, anu bukana ngan poé Senén jeung Jumaah wungkul, kitu ogé ngan ukur sageretekan, tampolana méméh tabuh sapuluh ogé geus tiiseun deui.

Meunang dua poé Mang Mahmud tunggu kiosna, bari mapatahan kuring kumaha prak-prakan ngalaksanakeun pancén. Teu sabaraha hésé, ukur purah nyatet-nyatetkeun saha waé anu nyokot barang ka Mang Mahmud, jeung sakumaha deuih lobana. Anu nyarokot barang téh parapadagang
écéran. Lebah urusan setorna, kuring teu dibéré wewenang narima. Éta mah kudu langsung ka Mang Mahmud anu ayana di kios saminggu sakali. Keur kuring mah énténg kénéh kitu, sabab lamun kudu nyekel duit setoran sieun kitu-kieu. Kangaranan nyekel duit téa, loba pisan résikona.

Baca Juga :   10 Contoh Na at Dan Man Ut

Barang mimiti mah ngarumas pisan saré di jongko téh. Éta tuda gandéng. Tapi lila-lila mah bisa ogé peureum. Jongko anu ditungguan ku kuring mah bukana ngan beurang wungkul. Jadi, peutingna mah nyalsé. Biasana Mang Mahmud téh datangna sok Jumaah peuting, bari sakalian
ngawal barang. Isukna ogé, sanggeus bérés nagihan mah, sok mulang deui ka lembur.

Meureun aya nu tumanya, di mana ari kuring dahar? Wah di pasar téh loba pisan sabangsaning tukang dahareun, malah daragangna ogé loba anu parat ti bada magrib nepi ka subuh. Anu matak, teu susah ku dahareun mah, asal … aya keur meulina!

Aya deui anu ngalantarankeun kuring lila ngarumas téh, nya éta dina urusan ka cai. Wayahna kudu daék ngincig ka beulah kidul. Di dinya téh aya masjid lengkep jeung pamandian umumna. Ari kasorénakeun mah anu rék ka carai téh mani ngantay. Wayahna waé kudu lila nungguan.

Tin gé saminggu, kuring geus mimiti boga kawawuhan. Enya, anu pangheulana wawuh téh para patunggon jongko, anu pagawéan sapopoéna teu béda ti kuring; Si Ahid jeung Si Sulé anu matuhna di kénca-katuhueun jongko tempat kuring. Si Ahid mah nungguan jongko sabangsaning beubeutian, ari Si Sulé jongko cau. Maranéhna mah geus lila maratuhna di Ciroyom téh, cenah. Pangna gancang loma ka nu duaan téh, lantaran umurna papantaran kuring, da ari nu tarunggu di jongko séjén mah umurna saluhureun. Jeung maranéhna mah kuring bisa silipihapékeun anu keur ditungguan, lamun kabeneran kudu nyelang heula ka cai. Hal-hal naon waé anu aya di pasar, kuring meunang béja téh ti maranéhna, da geuning jelema anu unggal usik pagaliwota téh rupa-rupa, ti mimiti padagang nepi ka tukang copét.

(Dicutat tina Patepung di Bandung, 2005: 62 – 65)

LATIHAN

(one) Si Kondi wawuh ka Si Jana, urang Guranténg. Di mana perenahna ari Guranténg téh?
(2) Sabaraha urang anu harita miang ka Bandung téh? Saha baé?
(3) Rék ka mana jeung rék naon cenah Si Kondi miang ka Bandungna téh?
(iv) Kumaha rarasaan Si Kondi waktu mimiti hirup di Bandung?
(5) Naon baé bédana cenah Pasar Ciroyom jeung pasar di lemburna téh?
(6) Naon baé anu ngalantarankeun Si Kondi ngarumas téh?
(7) Saha anu mimiti wawuh jeung Si Kondi téh? Naon sababna?
(viii) Nurutkeun hidep ari ngajaga kios béas kaasup gawé beurat atawa henteu? Jéntrékeun!


Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai
BACA NOVEL BAHASA SUNDA
lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini:
LINK KUMPULAN MATERI NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/materi-pembelajaran/materi-novel-sunda/

LINK 15+ KUMPULAN CONTOH NOVEL SUNDA LENGKAP
https://bahasasunda.id/category/novel-bahasa-sunda/


LINK 50+ KUMPULAN SOAL NOVEL SUNDA LENGKAP


https://bahasasunda.id/category/kumpulan-soal-basa-sunda/

Baca Juga :   Cover Buku Terdiri Atas Cover

Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk dukung blog ini dengan cara like, annotate, dan share ke teman-teman kalian.

Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa se-Jabar, dengan klik link di bawah ini:
WHATSAPP
TELEGRAM
LINE
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua.
Terimakasih
.


BAHASASUNDA.ID

BUKU SUMBER:
BUKU RANCAGE DIAJAR BASA SUNDA
BUKU PANGGELAR BASA SUNDA
BUKU CAHARA BASA
BUKU BASA SUNDA URANG
BUKU PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA
BUKU SIMPAY BASA SUNDA
BUKU GAPURA BASA
BUKU WIWAHA BASA
BUKU PRASADA BASA
MODUL PANGAJARAN BASA SUNDAGOOGLE Interpret

Perhatian! materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah
google interpret
tanpa adanya
post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.
Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali.
Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.BACA NOVEL BAHASA SUNDA

MIANG KA BANDUNG
Sekitar pukul lima, saya terjebak di dalam mobil. Kenikmatan duduk ada di belakang, di atas tumpukan karung beras. Mang Mahmud duduk di depan, bersalaman dengan Kang Kosasih sebagai pengemudi ketiga.
“Nah, sekarang ada yang bisa diajak bicara, Jana,” kata sopir itu kepada neneknya. Saya juga ingat bahwa Si Jana adalah, seorang anak laki-laki dari Guranteng, seorang pemandu yang tidak asing lagi.
“Sangat penting bagimu untuk bangun dengan hati-hati, Kondi, seandainya jatuh!” kata Kang Mahmud. “Dan penting untuk tidak terbakar!”
“Tidak, mang,” yang kurus.
Tidak lama kemudian, mobil sudah maju untuk pergi lembur. Jalan desa yang lelah berbatu, bra hanya sampai jalan aspal.
“Kamu ingin merokok, kan?” Ucap Si Jana sambil menyarankan sebatang rokok yang telah diguncang dua batang, mungkin membalas pukulan itu.
“Uing mah tara udud,” si kurus itu.
Enak duduknya sambil tiduran, di atas tumpukan karung beras, menghadap ke belakang. Jadi perjalanan mobil terasa mundur. Makanya, angin yang bertiup dari depan tidak terlalu banyak menebak.
“Apakah kamu pernah ke lebah di mana ini?” Saya berkata, sebelumnya saya sudah mendengar adan isa.
“Karek gé Ujungberung,” kata Si Jana.
“Ari mobil mau dibawa meuting di Bandung, Na?”
“Saya tidak. Saya telah menurunkan barang-barang saya, saya ingin terus kembali, karena besok ada tarikan. ”
“Jam berapa Anda kembali ke lembur, jika saat ini masih di sini?”
“Sampai tengah malam.”
Lihat betapa lelahnya Si Jana. Mungkin waktu jeda sangat singkat. Begitu banyak garam, saya rasa jika saya bisa kerja keras tentu saja.
Sekitar pukul delapan, mobil sudah menuju Pasar Ciroyom. Harita masih diturunkan oleh para buruh.
“Nah, di sinilah Kondi berada,” ucap Mang Mahmud sambil membuka pintu salah satu bangunan tembok. Kios yang disebut berukuran sekitar sembilan meter persegi. “Tempat tidurku di atas.”
Saya upload ke tempat yang ditunjukkan oleh Mang Mahmud. Seperti loteng saya, hanya banyak depo. Cukup banyak hanya tinggal selama sisa tempat tidur saya.
Sungguh mengejutkan menyaksikan situasi di pasar itu. Saat itu sudah larut malam, tetapi tempat itu semakin ramai dengan pembeli. Berbeda dengan pasar di jam lembur saya yang buka hanya pada hari Senin dan Jumat saja, serta hanya sebentar, tampon sebelum jam sepuluh juga sudah senyap kembali.
Dapatkan dua hari Mang Mahmud menunggu kios, sembari menjaga saya bagaimana praktik menjalankan tugas. Betapapun sulitnya, catat saja siapa yang membawa barang ke Mang Mahmud, dan masih banyak lagi. Yang mencuri barangnya adalah para pedagang
eceran. Urusan lebah simpanan, saya tidak diberi kewenangan untuk menerima. Mereka tidak harus langsung mendatangi Mang Mahmud yang ada di warung seminggu sekali. Bagi saya itu masih ringan, bagaimanapun, karena jika harus menahan uang eolith begitu takut ini. Kangaranan memegang uang, banyak resiko.
Hal pertama yang saya cium sangat mengantuk di bangku adalah. Itu terlalu ketat. Tapi dalam jangka panjang saya juga bisa mematikannya. Kursi yang saya tunggu hanya buka pada siang hari. Jadi, malam itu saya menjualnya. Biasanya Mang Mahmud selalu datang Jumat malam, sebentar-sebentar
jaga barangnya. Keesokan paginya, setelah menyelesaikan tugas saya, saya selalu kembali bekerja lembur.
Mungkin ada orang tua, di mana saya makan? Wah di pasaran banyak orang yang tertinggal makanan, bahkan daragangna juga banyak yang parat dari bada magrib sampai subuh. Menariknya, tidak susah dengan makanan saya, asal … ada pembelinya!
Ada hal lain yang membuat saya lama untuk mencium adalah, hal itu berkaitan dengan air. Ia harus mau pindah ke selatan. Ada masjid lengkap dan pemandian pada umumnya. Satu-satunya bagian yang tidak saya nikmati adalah penyiangan dan penanaman. Waktunya harus lama menunggu.
Boleh seminggu, saya sudah mulai punya reputasi. Ya, yang pertama tahu adalah para perambah, yang pekerjaan sehari-harinya tidak berbeda dengan saya; Si Ahid dan Si Sulé duduk di sisi kiri-kanan kursi saya. Ahid sedang menunggu sesamanya untuk duduk, sementara Si Sulé sedang duduk di atas pisang. Mereka belum lama mendarat di Ciroyom, katanya. Pangna cepat murah hati kepada keduanya ini, karena umur pekarangan belakang saya, da ari perunggu di bangku saya yang lain umurnya lebih tinggi. Dan mereka tidak bisa saya bayangkan siapa yang menunggu, jika keberuntungan harus menyeberang dulu ke air. Apa pun yang ada di pasar, saya mendapatkan berita dari mereka, dan sebagian besar orang yang diperiksa oleh setiap rumah sakit itu beragam, dari awal pedagang hingga pilihan terakhir.
(Dikutip dari Met in Bandung, 2005: 62 – 65)

Baca Juga :   Tuliskan Niat Shalat Jamak Taqdim Dan Takhir

(1) Si Kondi akrab dengan Si Jana, sang Guranteng. Di manakah lokasi Guranteng?
(ii) Berapa orang yang berangkat ke Bandung? Siapa saja?
(three) Mau pergi kemana dan Si Kondi mau ke Bandung apa?
(4) Bagaimana perasaan Kondi saat pertama kali tinggal di Bandung?
(5) Apa perbedaan antara Pasar Ciroyom tersebut dengan pasar di Lemburna?
(6) Apa penyebab Si Kondi ngarumas?
(7) Siapa yang pertama tahu siapa Si Kondi? Apa alasannya?
(8) Menurut hidep ari memelihara nasi termasuk pekerjaan berat atau tidak? Kekuatan!