Ndelik Tegese

Ndelik Tegese

BAHASA JAWA KELAS 10 ARTIKEL

Pasinaon iki ngrembug teks artikel. Ancase supaya para siswa bisa tambah kawruhe ing babagan tata rakit utawa panulisane artikel. Minangka ketrampilan nulis, artikel bisa dibedakake manut isine yaiku artikel ilmiah lan artikel populer. Artikel ilmiah luwih nengenake marang wawasan tumrape seserepan lan ngelmu, dene artikel populer digawe kanthi nengenake pirembugan sing entheng nanging tetep mirasa kanggo diwaca.STRUKTUR TEKS ARTIKELStruktur teks artikel mujudake gegambaran kepriye artikel kasebut diwangun. Bisa kokjingglengi sawijine artikel kasusun kanthi struktur : pambuka, isi, lan dudutan. Panulise artikel kudu migatekake isine gagasan utawa ide ilmiahe. Gagasan ilmiah iku bisa disumurupi saka substansi gagasane lan alur ilmiah ing artikel kasebut.

Struktur ArtikelJINISE ARTIKELMiturut teorine, wewatakan lan pamangune sawijine artikel bisa njalari jinise artikel bisa kaperang dadi :Artikel Ekploratif
Artikel eksploratif yaiku artikel sing ngandharake kanyatan-kanyatan miturut panalare panulis. Jinis iki pas banget kanggo ngandharake temon-temon anyar. Tuladhane ana sawijine pawongan nemokake barang-barang antik.
Artikel Eksplanatif
Eksplanatif tegese njelasake. Artikel eksplanatif yaiku artikel sing isine nerangake sawijine masalah sing bisa dipahami dening sing maca.
Artikel Deskriptif
Deskriptif yaiku artikel sing ngandharake sawijine masalah kang dumadi ing masyarakat, sahingga bisa disumurupi apa sing satemene dumadi. Jinis iki memper kaya laporan utawa reportase, bedane yen laporan mung adhedhasar kasunyatan wae, yen artikel panulisane nerangake masalah kanthi gamblang bisa awujud opini
Artikel Prediktif
Artikel prediktif yaiku artikel sing isine petungan utawa ramalan apa kang dumadi ing mangkone manut petungane panulise.
Artikel Preskriptif
Artikel preskriptif yaiku artikel sing menehi tuntunan tumrap sing maca kanggo nindakake sawijine pakarya sahingga ora kliru utawa salah anggone nindakake.

Baca Juga :   Bonne Nuit ArtinyaUNSUR BASA TEKS ARTIKELUnsur basa sing bakal disinoani lumantar artikel iki yaiku jinise ukara. Miturut akeh sithike rerangkene tembung, ukara dibedakake dadi rong ukara yaiku ukara lamba lan ukara camboran.Ukara Lamba
Ukara lamba diarani uga ukara tunggal, yaiku ukara kang gagasane mung siji kang dumadi saka Jejer (J) lan Wasesa (W)


Tuladhane ukara lamba :


 • Komponen iki mbebayani banget.
 • Sampah elektronik kudu kaolah luwih dhisik.Ukara Camboran
Ukara camboran yaiku yaiku ukara kang gagasane luwih saka siji, Jejer (J), Wasesa (West), Lesan (L) utawa Katrangan (Chiliad) luwih saka siji.


Tuladha ukara camboran :


 • Saben dina ewon jenis barang elektronik diproduksi lan kaimpor.
 • Sampah elektronik kudu diolah kanthi bener lan pamilahe kudu selektif.TATA CARA NINTINGI TEKS ARTIKELPerlu dimangerteni tata cara nintingi teks artikel bisa kanthi urutan kaya mangkene :


 • Irah-irahan artikel
 • Asmane penulis artikel
 • Media sing digunakake
 • Foto lan sumber
 • Papan panggonan dumadine
 • Ukara kasunyatan, aktual lan wis kedadeyan
 • Akibat sawise kedadeyan
 • Dina lan tanggale kedadeyan
 • Nara sumber
 • Asmane narasumber
 • Pawangsulane narasumber ngenani pitakon gegayutan sebab musababe prastawa
 • Pratelane narasumber
 • Panemune narasumber kanggo ngudhari masalahTATA CARA MACA EKSPRESIF TEKS ARTIKELPara siswa kabeh, kaya kang wis mbok ngerteni, tembung ekspresi tegese pamedharing pamikir lan rasa-pangrasane manungsa, nalika dheweke sesambungan karo kahanane jagad sakupenge. Lumantar ekspresine, saben manungsa bisa ngatonake apa sing sejatine dipikir lan dirasa nalika nemoni sawijine prakara.


Pamacan ekpresif tegese pamacan utawa carane maca sawijine teks tartamtu, sing njalari wong sing maca nduweni pamikir lan rasa-pangrasa khusus ngenani isi lan wewatakane teks mau. Mula saka iku, pamacan ekspresif ngudokake wong sing maca mau nggambarake gregete rasa nalika sesambungan karo isining teks.

Baca Juga :   Jelaskan Sejarah Penamaan Daerah Kebon SirihTATA CARA NGRINGKES TEKS ARTIKELSaiki wis kokngerteni carane nggawe ringkesan. Isi ringkesan kudu pada karo isi wacan kang diringkes. Olehmu ngringkes, uga bisa manfaatake struktur teks iku kanggo pathokan. Bandhingna ringkesanmu karo garapane kancamu. Apa pancen isine padha persis antarane ringkesan lan wacan,

yen durung, balenana lan benerna maneh nganti kasil. Cara ngringkes kaya mangkono mau bisa kok trapake kanggo luwih mangerteni wacan liyane. Kegiyatan iki bakal krasa luwih gampang lan nyenengake yen sering kok lakoni.Sugeng angudi ngelmu!

(*)


Source: https://www.sasanawidyaguru.com/2021/03/materi-bahasa-jawa-kelas-x-artikel.html

Ndelik Tegese

Source: https://rsudsyamsudin.org/5900/ngandharake-tegese/