Tulisna Piwulang Pupuh Pocung

Tulisna Piwulang Pupuh Pocung

Pupuh pucung kang ana ing serat wedhatama kalebu kabudayan Jawa kang adiluhung amarga jroning serat wedhatama ngemot sawijining ajaran luhur kang ana ing bebrayan agung wiwit jaman biyen, yaiku jaman Mataram. Serat wedhatama nalika kuwi dadi landhesane para raja-raja Mataram anggone nggulawenthah putra-putrine kepiye anggone urip ing bebrayan agung kanthi kebak subasita lan adoh saka emban cindhe emban siladan. Ora mung kanggo katurunan raja, serat wedhatama uga bisa dadi paugerane urip kanggo wong kang gelem maca lan ngresepi. Ana piwulang iki awake dhewe bakal nyinaoni pitutur luhur kang ana ing serat wedhatama mligine pupuh Pucung.


Serat Wedhatama Pupuh Pucung

Pupuh Pucung ana jroning serat wedhatama kang dianggit dening Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (Yard.Thousand.P.A.A) Sri Mangkunegara 4. Piyambake kang jumeneng minangka pengageng Pura Mangkunegara uga kawentar minangka Pujangga Agung Surakarta.

Isine tembang ing serat wedhatama ngemot pitutur luhur arupa babagan budi pakarti lan carane anggone tumindak becik. Wiwitane, isine tembang arupa pitutur luhur kang katunjukake kanggo putra-putrine Mangkunegara IV, banjur supaya gampang anggone mangerteni lan nampa pitutur kasebut dironce lumantar tembang.

Serat Wedhatama isine wedha (panutan) marang kautaman. Kautaman kasebut kababar lumantar satus pada kang kabage dadi limang pupuh, yaiku:

 1. Pupuh Pangkur 14 Pada
 2. Pupuh Sinom xviii Pada
 3. Pupuh Pucung 15 Pada
 4. Pupuh Gambuh 35 Pada
 5. Pupuh Kinanthi 18 Pada

Pada yaiku cacahing tembang macapat saben satembang saka wiwitan tekan pungkasan. Dene pupuh yaiku pirang-pirang tembang, nanging sajinis utawa kumpulaning tembang sawerna.

Tembang kang ana ing serat wedhatama kalebu tembang macapat, kang nduweni paugeran arane guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan. Tembang Pucung iku nggambarake manungsa naliko wis dipocong utawa mati. Watake tembang Pucung iku sakepenake dhewe, sembrana, lucu, lan gawe seneng. Diarani sakepenake dhewe amarga tembang Pucung nggambarake manungsa iku lamun wis titi wancine tinimbalan dening Gusti ora bisa apa-apa, anane mung pasrah lan manut, kabeh gumantung marang sanak sedulur kang ngrukti/ngrumat. Tembang Pucung diarani lucu lan gawe seneng amarga surasane kala mangsane ngemot cangkriman saengga bisa gawe gegojegan.


Paugeran Pupuh Pucung

Sadurunge nyinaoni paugeran kang ana ing pupuh Pucung, kowe kudu ngeling-eling maneh apa kang diarani pupuh lan pada iku!

Paugera pupuh Pucung kaya dene tembang macapat liyane, yaiku ana telu.

 1. Guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra.
 2. Guru wilangan yaiku cacahe wanda (suku kata) saben gatra.
 3. Guru gatra yaiku cacahe larik saben sapada (sabait)

Paugerane tembang Pucung kaya mangkene.

 1. Guru Wilangan     : 12, half dozen, eight, 12
 2. Guru Lagu            : u, a, i, a
 3. Guru Gatra           : 4

Serat wedhatama pupuh Pucung nduweni piwulang luhur kaya ing ngisor iki.

 1. Ngajarake supaya manungsa bisa ngendhaleni angkara murka amarga sikep kang kaya mangkono iku bakal nuwuhake prekara.
 2. Ngajarake babagan nggayuh ngelmu kang luhur amarga kanthi nduweni ilmu luhur kang arupa iklas, sabar, lan nrima mring Gusti bakale uripe mulya.


Nggancarake Pupuh Pucung

Supaya bisa mangerteni piwulang ing njero tembang Pucung, tembang iku digancarake luwih dhisik. Nggancarake tembang tegese ngowahi ukara-ukara ing njero tembang dadi ukara kang gampang dimangerteni kaya dene ukara kanggo guneman saben dinane.

Baca Juga :   Apakah Cerita Yang Terkandung Dalam Lagu Itu

Babagan kang kudu digathekake nalika arep nggancarake tembang yaiku,


Ukara kang iketane nganggo paugeran bali swwara kudu diudhari.
Tuladha : malumpat sampun ; sampun malumpat


 1. Ukara kang mawa basa Kawi kudu dijarwakake.
  Tuladha : datan ; ora

 2. Tembung sandhi utwa garba kudu diudhari.
  Tuladha : kadya ; kadi + kaya

 3. Kena mbuwang utawa ngimbuhi tembung-tembung sawetara.
  Angkara gung ; angkara kang agung

 4. Menawa ana perlune, uga bisa ngilangi utawa nambahi ater-ater, seselan, utawa panambang.
  Tuladha :Ginawe ; gawe + seselan -in-


Nulis Syair Tembang Pucung

Nulis syair tembang Pucung padha karo ngarang syair tembang Pucung nagnggo basane dhewe. Namila arep nulis syair tembang kudu mangerteni babagan kang wigathi, yaiku:

 1. Akehe gatra (larik) saben sapada utawa guru gatra.
 2. Pungkasane swara ing saben gatrane utawa guru lagu.
 3. Cacahe wanda saben gatra utawa guru wilangan.
 4. Watake saben jinis tembang macapat.
 5. Pigunane saben jinis tembang macapat.

Paugerane kang gumathok ing tembang Pucung yaiku kaya ing ngisor iki.


Cacage gatra saben sapada ana papat.
Guru lagu lan guru wilangan tembang pucung yaiku:

 1. Gatra 1 : 12u
 2. Gatra two : 6a
 3. Gatra 3 : 8i
 4. Gatra 4 : 12a


Watake tembang Pucung yaiku surasa sakepenake lan sembrana.
Gunane tembang Pucung kanggo guyonan, vangkriman, lan nyenengake. Tembang Pucung uga minangka piranti kanggo menehi piwulang luhur kaya ing pupuh Pucung Serat Wedhatama.

Assalamu alaikum…
Halo kawan semuanya. apa kabar? Semoga pada kesempatan ini dan seterusnya kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan. amiin ya robbal alamin.

Pada postingan sebelumnya kami sudah menyampaikan tentang tembang Pucung serat Wedhatama yakni tentang apa itu serat wedhatama, bagaimana watak tembang pucung, tata cara menulisnya serta contohnya. nah, p
ada kesempatan yang baik ini, kami ambarisna.com akan membagikan artikel tentang parafrase, arti serta isi dari tembang Pucung Serat Wedhatama.


Tembang Pucung atau Pocung merupakan salah satu tembang macapat yang berjumlah sebelas. Menurut beberapa ahli, tembang macapat menjadi gambaran proses hidup manusia di dunia. Tembang pocung menempati posisi sebelas. Artinya, tembang ini merupakan tembang pamungkas dalam prosesi kehidupan atau masuk ke liang kubur -dipocong-red.Gancaran
tembang pocung memiliki arti memparafrasekan tembang pocung. Gancaran sendiri merupakan salah satu cara untuk mengetahui arti tembang. Gancaran atau parafrase adalah merubah struktur susunan kalimat puisi yang abstrak menjadi kalimat sederhana dan mudah dipahami. Jadi, jika seseorang menggancarkan tembang, tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui makna dari tembang

tersebut.

Parafrase/ Gancaran Tembang Pocung Serat Wedhatama

Parafrasa merupakan istilah linguistik yang mempunyai arti menceritakan/ menyampaikan kembali sesuatu teks/ konsep dengan cara lain, dengan bahasa yang sama tetapi tidak mengubah maknanya. Menurut KBBI, parafrasa adalah menyampaikan ulang salah satu teks dalam wujud lain dengan maksud untuk menjelaskan makna yang tersembunyi. Kata parafrasa berasal dari bahasa Inggris paraphrase dan bahasa Latin paraphrasis, yang berarti “cara tutur tambahan”. Parafrasis atau menarasikan memiliki arti cara membuat gancaran (prosa).

baca juga:
Harga Readymix terbaru

Untuk bisa membuat parafrase, para pembaca harus tahu apa yang di maksud topik teks tembang tersebut. Kata tambahan yang terkadang berupa ilustrasi bisa diabaikan. Pendek kata, seandainya menggunakan kutipan langsung atau kalimat langsung bisa dirubah menjadi tidak langsung. Intinya bahasa yang ringkas.


Tata Cara Parafrase TembangSecara umum ada dua cara memparafrasekan tembang. Kedua cara tersebut adalah sebagai berikut.

Baca Juga :   They Do Their Homework Last Night

Membuat parafrasa terikat
yaitu merubah tembang menjadi wujud gancaran atau prosa dengan cara menambah beberapa kata dalam geguritan tersebut. Hal ini dilakukan supaya baris kata tembang mudah dimengerti. Semua kata-kata dalam geguritan masih utuh, tidak diganti atau dihilangkan dan tetap digunakan di dalam parafrasa tersebut.Membuat parafrasa bebas
yakni merubah tembang menjadi wujud prosa dengan kalimat pribadi. Adapun kata-kata yang semula ada dalam tembang bisa digunakan bisa juga tidak. secara ringkas dapat diartikan setelah membaca tembang tersebut sampai selesai kemudian diceritakan ulang menggunakan bahasa pribadi/ sehari-hari.


baca juga: Parafrase/ Gancaran Tembang Pucung Serat Wedhatama Pada 8-16

Secara terperinci langkah-langkah nggancarake atau memparafrasekan gembang adalah sebagai berikut.

 • Pembaca harus mengerti terlebih dahulu makna tembang yang akan digancarkan dengan cara pembacaan hermeneutik atau membaca berkali-kali sampai paham.
 • Mencari dan menemukan kata-kata yang memuat makna tidak langsung, majas (pasemon, pepindhan) perumpamaan, simbolik atau sejenisnya kemudian mengartikan kata-kata tersebut.
 • Menulis ulang kata-kata yang sengaja dihilangkan oleh penulis. Hilangnya kata disebabkan untuk menimbulkan keindahan bahasa dalam geguritan Walaupun demikian kata-kata yang hilang tadi tidak mengubah arti
 • Menyusun kata-kata dalam geguritan menjadi gancaran atau prosa yang lengkap yang terdiri dari kalimat utuh atau minimal memiliki subjek (jejer) predikat (wasesa).

Untuk Gancaran Tembang Pocung selengkapnya, silakan simak artikel di bawah ini!
PADA 1

Ngelmu iku kalakone kanthi laku,


Lekase lawan kas,Tegese kas nyantosani,Setya budya pangekese dur angkara.

baca juga:Latihan Soal Tembang Pucung Serat WedhatamaNEGESI TEMBUNGNgelmu : nggolek ilmu
Iku : kuwi

Kalakone : dilakoni

Kanthi : nganthi

Laku : tumindhak

Lekase : wiwitane

Lawan : ngelawan

Kas : niat

Tegese : tegese

Kas : niat

Nyantosani : nyejahterake

Setya budya : tumindhak becik

Pangekese : ngadohake

Dur angkara : tumindhak ala
ARTINE/TEGESE
Nggolek ilmu kuwi dilakoni kanthi tumindhak,
Diwiwiti nganggo niat,

Tegese niat ndadikake kuat,

Tumindhak becik ngalahake tumindhak ala.——————

PADA two


Angkara gung, neng angga anggung gumulung


Gegolonganira,Triloka lekere kongsi,Yen den umbar ambabar dadi rubeda.
NEGESI TEMBUNG


Angkara : murka


lekere : kepenakGung : gedhekongsi : ngantiNeng : ana ingyen : menawaAngga anggung : awake dheweden : nekGemulung : gulung/gegulunganambabar : meremen/ sebarGegolonganira : golonganumbar : umbarke/ ora dikurungTriloka : jagat tetelu/telung zaman

rubeda : alangan
ARTINE/TEGESE


Nafsu angkara kang gedhe ana ing awake dhewe


Kuat ngempel

Tekan nganti jagat teluYen diumbarke nyebar dadi alanganSifat angkara murka yen dituruti bisa nggawe cilakane menungsa
——————

PADA three
Beda lamun kang wus sengsem reh ngasamun,
Semune ngaksama,

Sasamane bangsa sisip,

Sarwa sareh saking Mardi martana.

NEGESI TEMBUNG
Beda: beda
Lamun : samangsa

Kang : Ingkang, sing Yang

Wus : wis

Sengsem : Seneng marang,

Reh : Pratingkah, prakara, tatanan

(ng) Asamun : Golek, arep ngepek Mencari

Semu (ne) : Glagat sing kawahya ing polatan, katone kaya

(nga) Aksama : Pangapura

Sasama (ne) : Sesamanya, padha

Bangsa : Jinising manungsa, kang kalebu gegolongane

Sisip : Luput,

salah : Salah

Sarwa : Kabeh, sakabehe

Sareh : Sabar, ora kesusu

Saking :Saka

Mardi : Merdi, kang kuwasa lan wicaksana,

Martatama

ARTINE/TEGESE
Beda karo sing wis seneng lan njiwai,
glagat utawa watak lan tingkahe ngapurani

mbe sesama mesti sabar kang usaha nyejukke suwasana.

Baca Juga :   Lima Buah Hambatan Masing Masing 3 75
Arti dalam Bahasa Indonesia
Beda lamun kang wus sengsem reh ngasamun
tetapi berbeda dengan yang sudah suka menyepi)

Semune ngaksama

(tampak sifat pemaaf)

Sasamane bangsa sisip

(antar manusia yang penuh salah)

Sarwa sareh saking mardi martatama

(selalu sabar dengan jalan mengutamakan sikap rendah hati)

——————
PADA 4
Taman limut, durgameng tyas kang weh limput,
Kerem ing karamat,

Karana karoban ing sih,

Sihing suksma ngrebda saardi gengiro.

NEGESI TEMBUNG
taman limut : kegelapan panggon peteng
durgameng :angkara

tyas :njero ati

limput :ngalingi

karem :pengin

keramat : hormat gesang

karana :amarga

karoban :pengin

sih : kasih, samodra katresnaan

sihing :katresnan

sukma :nyawa/nyata

Gengira : gedhene

ngrebda :tansaya gedhe

saardi :kaya gunung
ARTINE/TEGESE

ing pepeteng angkara ing njero ati kang ngalingi,

kerem ing kasucen gesang,

amarga kerem ing ndalem samodra katresnanan,

katresnan(nyata) tansaya gedhe kaya gunung.

——————

PADA 5
Yeku patut tinulad-tulad tinurut,
Sapituduhira,

Aja kaya jaman mangkin,

Keh pra mudha mudhi diri rapal makna
NEGESI TEMBUNG
1. Yeku : iku, yaiku
2. Patut : patut

3. Tinulad : ditiru, dituladha, diconto

4. Tulad : tiru, tuladha

five. Tinurut : dituruti

6. Sapituduhira : pituduhipun, nasihatipun

vii. Aja : aja, ora kena

8. Kaya : kaya, kados, padha karo

9. Jaman : jaman

10. Mangkin : mengko

eleven. Keh : akeh

12. Pra : para

thirteen. Mudha : enom, pemudha

14. Mudhi : pemudhi

15. Dhiri : angkuh

xvi. Rapal : apal, lapal, pangucapan, tetembungan

17. Makna : teges, arti, kateranga, ayat
ARTINE/TEGESE
Iku kang patut ditiru lan dituruti,
Nasihatipun,

Aja kaya jaman mengko,

Akeh para pemudha pemudhi kang angkuh kaliyan apalan ayatipun

——————
PADA half-dozen
Durung pecus kesusu kaselak becus,
Amaknani rapal,

Kaya sayid weton Mesir,

Pendhak – pendhak angendhak gunaning janma.
NEGESI TEMBUNG
Durung : durung
Pecus : ora bisa

Kesusu : kesusu

Kaselak : ora gelem ngakoni

Becus : sarwa resik lan becik / pinter

Amaknani : maknani

Rapal : lapal

Kaya : kados

Sayid : keturunan kanjeng nabi

Weton : dina lair Jawa / metu lulusan

Mesir : negara Mesir

Pendhak : saben ing dina

Angendhak : mareni

Gunaning : ilmu / gunan ing

Janma : manungsa
ARTINE/TEGESE
Durung bisa becik nanging kesusu, lan ora gelem ngakoni
(ora bisa) maknani lapal

Kados kanjeng nabi sing lair ing arab (Mesir)

Saben dina mareni watak manungsa

—————–
PADA vii
Kang kadyeku, kalebu wong ngaku-aku
Akale alangka

Elok Jawane denmohi,

Paksa langkah ngangkah met kawruh ing Mekah

NEGESI TEMBUNG

ane. Kang: kang, sing
2. Kadyeku: kaya ngono

3. Kalebu: kalebu, jinise

iv. Wong: wong

5. Ngaku-aku: ngaku-ngaku

6. Akale: akale, pikirane

seven. Alangka: cethek, langka

8. Elok: endah/indah

9. Jawane: Jawa

x. Denmohi: malah nolak

11. Paksa: meksa

12. Langkah ngangkah: langkah nuju awake dewe

13. Met: ngraih

fourteen. Kawruh: ilmu

15. Ing: ing

16. Mekah: Mekah
ARTINE/TEGESE
Sing kaya ngono iku kalebu wong sing ngaku-ngaku
Akale cetek

Kaendahan ilmu Jawa ora ditrimo

Meksa awake nggolek ilmu ing Mekah

——————baca juga: Parafrase/ Gancaran Tembang Pucung Serat Wedhatama Pada eight-16


Demikian materiParafrase/ Gancaran Tembang Pcung Serat Wedhatama pada 1 -7 Kelas Xi SMA/MA/SMK yang dapat kami bagikan. Semoga dengan adanya artikel ini dapat membantu kawan semuanya dalam belajar bahasa Jawa.


Maturnuwun. Wassalamu alaikum…Tulisna Piwulang Pupuh Pocung

Source: https://apaartidari.com/piwulang-serat-wedhatama-pupuh-pocung-yaiku