Wedang Kopi Gula Jawa Aja Lali

Wedang Kopi Gula Jawa Aja Lali

Parikan yaiku tetembungan utawa unen-unen kag nduweni pathokan utawa paugeran ajeg. Tembunge liya parikan iku rerangkening tembung kang awewaton gunggungin wanda, runtuting swara (vokal), lan nganggo pathokan pambuka sarta tundhone isi dadi bakuning karep (maksud). Ing piwulang Basa Indonesia diarani pantun. Umpamane :


one.


Cacahe wanda ukara sepisan , kudu padha karo ukara kapindho.


2.


Ukara kang ngarep mung kanggo bebuka, dene ukara sabanjure minangka isi (wose)


3.


Tibaning swara ukara sepisan, kudu padha karo ukara kapindho.


4.


Parikan biasane kedadeyan saka rong gatra, nanging uga bisa patang gatra


5.


Bisa kedadeyan saka patang wanda saben sagatra lan uga bisa kedadeyan saka wolung wanda saben sagatra.


TULADHA :

No

Tuladha

Sumber

1


iwak pitik dhadha menthokWonosari.com


lungguh dingklik ndondomi katho2

Bir temulawak

Wonosari.com

Yen dipikir ngrusakne awak

3

Gatot koco mangan gombong

Wonosari.com

he konco ojo mung ndomblong

4

Sego tanak lawuhe paru

Wonosari.com

bareng penak lali turu

5

Ana brambang sasèn lima,

Wikipedia.com

Berjuang labuh negara

6

Manuk emprit nucuk pari,..

Wikipedia.com

Dadi murid sing taberi

seven

Jambu apa jeruk,

Wikipedia.com

Aku mèlu apa éntuk

eight

Manuk kutut, manggung ngganter.

Wikipedia.com

Yèn ra nurut, bisa keblinger

nine

Manuk emprit, ménclok godhong tebu.

Wikipedia.com

Dadi murid, sing sregep sinau.

ten

Jemèk-jemèk gula jawa,

Wikipedia.com

Aja sok ngenyèk karo kanca

11

Kutha Kendhal Kaliwungu,

Wikipedia.com

Ajar kenal karo aku

12

Wédang bubuk, gula jawa.

Wikipedia.com

Yèn kepethuk ati lega.

13

Wajik klêthik gulå abang.

Ki Demang

Aja suthík, yèn tumandang

14

Gódhóng kêcipír, mrambat kawat.

Ki Demang

Najan ora mampír, nangíng liwat.

15

Kêmbang jagung, dipêthik Cina.

Ki Demang

Barang wis kadhúng dikapaknå.

16

Manuk êmprít, ménclóok gódhóng têbu.

Ki Demang

Dadi murid, sing srêgêp sinau.

17

Manúk kutút, manggúng nggantêr.

Ki Demang

Yèn ra nurút, bisa kêblingêr.

18

Yèn kêmbang kêmbangé kacang, dudu kêmbange púspa nyidrå.

Ki Demang

Sih cilík dikudang-kudang, barêng gêdhe gawe rekåsa.

nineteen

Yèn kêmbang kêmbangé lamtårå, dudu kêmbang wora-wari.

Ki Demang

Mumpúng sirå isih mudhå, sing tabêri ngati-ati

20

Esuk nyulIng sore nyulíng, sulingé arèk Suråbåyå.

Ki Demang

Esuk elíng sore elíng, síng diélíng ora rumångså.

21

Ésúk nêmbang soré nêmbang, têmbangané asmårådånå.

Ki Demang

Esuk ngadhang soré ngadhang, síng diadhang ra tekå-tekå

22

Lunga ngarit nang kulon kali

sangua senik wadhahé sega

Dadi murid kudu ngulina

tumindak becik laku utama

Wikipedia.com

23

Tuku jarit nang Pasar Turi

murah regané maremaké ati

Dadi murid kudu ngajèni

marang guru aja sok wani

Wikipedia.com

24

Lunga Bengkulu tuku perkutut

sing ngati-ati dalané gawat

Dhawuhé guru kudu diturut

supaya ngèlmuné bisa manfaat

Wikipedia.com

25

Ungsum tikus kudu diracun

cara gropyokan kudu disengkut

Karo kancané kudu sing rukun

aja tukaran drengki lan kasud (master)

Wikipedia.com

26

Abang-abang gendéra Landa,

ana sing ijo kok milih putih

Baujang manèh ora ngluyura,

sing duwé bojo ra tau mulih

Wikipedia.com

27

Bibi Surip tuku klobot,

pethuk encik tawa roti

Uwong urip pancèn abot,

mula becik ngati-ati

Wikipedia.com

28

Ésuk nakir, soré nakir,

sing ditakir godhong plasa

Ésuk mikir soré mikir,

Sing dipikir ora rumangsa

Wikipedia.com

29

Yèn kembang kembangé kacang,

dudu kembange puspa nyidra.

Sih cilik dikudang-kudang,

bareng gedhe gawe rekåsa.

Wikipedia.com

30

Ésuk nyuling sore nyuling,

sulingé arèk Surabaya.

Ésuk eling sore eling,

sing diéling ora rumangsa.

Wikipedia.com

31

Awan-awan aja keluyuran,

ana pak mantri numpak sekuter.

Kapan-kapan aku keturutan,

duwe kanca sinauné pinter

Wikipedia.com

32

Ésuk nembang soré nembang,

tembangané asmaradana.

Ésuk ngadhang soré ngadhang,

sing diadhang ra teka-teka

Wikipedia.com

33

Ali-ali ilang matane,
Gantenana matane akik,
Aja lali karo wong tuwane,
Ngailingana ri kalane sih cilik.

Weblog Rosyad

34

Suwe ora jamu
jamu godong kluwih.,
suwe ora ketemu
ketemu isan neng ngadiluwih

Blog Rosyad

35

Bibi surip tuku klobot,

Pethuk encik tawa roti

Uwong urip pancen abot,

Mula becik ngati-ati.

Modul B. Jawa

36

Jangan kacang jangan kara,

Kaduk uyah kurang gula.

Piwelingku mrimg pra mudha,

Aja wedi ing rekasa.

Modul B. Jawa

37

Ndelok manten

Ning Omahe Mumun

Cekap semanten

Lan matur nuwun

Aakkuucintaindonesia.blogspot.com

38

Tuku clurid

Menyang nggone septi

Dadi murid

Kudu ngabekti

Aakkuucintaindonesia.blogspot.com

39

Sapi manak

Menyang omahe heri

Dadi anak

Kudu taberi

Aakkuucintaindonesia.blogspot.com

40

Kebo manak

Mangan dami

Dadi anak

Kudu ngajeni

Aakkuucintaindonesa.blogspot.com

41

Tuku pit

Etuk emas

Yen ngepit

Alon wae mas

Aakkuucintaindonesia.blogspot.com

42

Tuku wadah iwak teri

Dadi bocah Ojo seneng ngapusi

Aakkuucintaindonesia.blogspot.com

43

Wajik klethik, gula jawa

Kalah dhisik, ora papa.

Modul B. Jawa

44

Ngasah arit, nganti landhep.

Dadi murid, kudu sregep.

Modul B. Jawa

45

Tawon madu ngisep sekar

Golek ngelmu kudu sabar

Kawruh basa jawa

46

Wedhang kopi gula jawa

Aja lali karo kanca

Kawruh basa jawa

47

Kembang mlathi, ganda arum warni peni,mlathi

Watak putrid, kudu gemi lan nastiti

Kawruh basa jawa

48

Tawon madu, ngisep sari kembang jambu

Aja nesu, yen dituduhke luputmu

Kawruh basa jawa

49

Rujak wuni, rujake wong wetan kali

Sing taberi, ja ketungkul nonton tivi

Kawruh basa jawa

50

Kembang salak sumebar tengahing bulak

Aja anggak, luwih becik sumanak

Kawruh basa jawa

51

Kembang jambu sedhompol mekroke telu

Timbang nesu, ayo kanca mesem ngguyu

Kawruh basa jawa

52

Kayu urip ora ngepang

Iji-ijo godhong jati

Uwong urip ora gampang

Mula padha ngati-ati

Kawruh basa jawa

53

Bengi-bengi aja adus

Mundhak diwedeni medi

Aku muji kabeh lulus

Bisa klebu neng perguruan tinggi

Kawruh basa jawa

54

Tuku ragi

Menyang sekar pace

Parikan iki mugi-mugi

Kathah manfaate

55

Tuku oleh-oleh

Menyang rantau

Muga-muga kabeh

Tambah sregep sinau

Baca Juga :   Doctors...many Deadly Diseases


Wangsalan yaiku unen-unen utawa tetembungan sing saemper cangkriman, nanging batangane (wangsulane) wis dikandhakake. Mung anggone ngandakake ora kanthi melok, jelas utawa cetha, nanging sarana disebutake sawanda utawa luwih. Wangsalan ana kang gampang ditegesi, nanging uga ana kang kudu njlimet anggone nggoleki karep kang saknyatane.

Wangsalan iku anasesebutane dhewe-dhewe, yaiku:


1.


Wangsalan Lamba, yaiku wangsalan kang isih prasaja


2.


Wangsalan Rangkep, yaiku wangsalan kang sinebut ing saben sagatra rangkep utawa ana rong wangsalan saben sagatra.


3.


Wangsalan Memet, yaiku wangsalan kang anggone nggoleki karepe tembung ora mung sepisan, mula kudu luwih tliti


4.


Wangsalan Pdintenan, yaiku wangsalan kang digunakake minangka pacelathon ing saben dinane, yen dirungu kaya wis kulina krungu, mula bisa dadi tembung nggregetake.


5.


Wangsalan Edipeni, yaiku wangsalan kang ngemu surasa pitutur kang becik.


6.


Wangsalan Nganggo Pathokan Tinamtu, yaiku wangsalan kang wis cetha pathokane lan tegese saka tembung kang diwangsalake wis cetha.


7.


Wangsalan Sianwung ing Tembang saha Gending


TULADHA :

No.

Tuladha

Sumber

ane

Lombok cilik, dikandhani malah mecengis

Modul

2

Widheng galeng, tekamu apa padha rahayu

Modul

3

Mrica kecut, singgat toya

Saunine, wong sengit nggregetake

Modul

4

Uler kembang, yen trima alon-alonan

Modul

5

Nyaron bumbung, cengklungen anggonku ngenteni.

Modul

6

Jarwa Prapta, aja duka ya!

Modul

7

Carang wreksa, wreksa kang rinengga janma

Modul

eight

Nora gampang, golek kawruh mrih kaonang

Modul

9

Gayung sumur, aja kemba aja mundhur

Modul

10

Kapi jarwa, dakpethek mangsa luputa

Modul

11

Njanur gunung
, kadingaren sliramu teka.
 (janur gunung=aren)

Wikipedia.com

12

Pindang lulang, kacek apa aku karo kuwe (Pindhang lulang = Krecek)

Wikipedia.com

13

Jenang sela, wader kalen sasonderan. (Apu, sepat) Apurata, yen wonten lepat kawula

Wikipedia.com

14

Wong kae sajatine wis krungu kandhaku, nanging njangan gori.

Wikipedia.com

15

Sayuk rukun, wulang wido mangsa rowang

Wikipedia.com

xvi

Sayektine, wit saking bondho kawula

Wikipedia.com

17

Tepi wastra, wastra kang tumprap mustaka.

Wikipedia.com

xviii

Njanur gunung, kadingarèn dolan mréné? (janur gunung = arèn)

Wikipedia.com

xix

Ngrokok cendhak, bocah cilik ora kena neges-neges (rokok cendhak = tegesan)

Wikipedia.com

20

Jenang gula, aja lali (jenang gula = glali)

Wikipedia.com

21

Nggodhong garing, ésuk-ésuk kok wis nglaras (godhong garing = klaras)

Wikipedia.com

22

Balung klapa, éthok-éthok ora ngerti (balung klapa = bathok)

Wikipedia.com

23

Balung geni, mbokmenawa aku ora bisa teka (balung geni = mawa)

Wikipedia.com

24

Balung janur, sida lunga apa ora? (balung janur = sada)

Wikipedia.com

25

Balung pakèl, aja seneng alok-alok (balung pakèl = pelok)

Wikipedia.com

26

Jangan gori, nganti judheg anggonku mikir (jangan gori = gudheg)

Wikipedia.com

27

reca kayu
, goleka sabda rahayu. ( reca kayu = golekan)

Kedai ku

28

bayem arda
, dhasar anteng tur jatmika (bayem arda = lanteng)

Kedai ku

29

kukus gantung
, sawengan kang adi luhung. (kukus gantung = sawang)

Kedai ku

thirty

durna putra
, ngudiya basa utama (durna putra = aswatan)

Kedai ku

31

gayung sumur
,kewan gung granane dawa. aja kemba, mangesthi saliring karya. ( gayung sumur = timba; kewan gung granane dawa = esthi (gajah))

Kedai ku

32

bibis tasik
,tasik manda winor tirta. maju mundur, tangeh marem kang pinanggya ( bibis tasik = undur undur, tasik manda winor tirta = parem)

Kedai ku

33

tapas aren
, aren arab wijilira. tindak tanduk, nora ninggal tata krama. (tapas aren = duk; aren Arab wijilira = kurma)

Kedai ku

34

saron agung
, agung agunging sujanma. yen mung ewuh, sabarang nora tumeka ( saron agung = demung; agung agunging sujanma = ratu)

Kedai ku

35

cipta arda
,ardaning tyas mring sasama. tyas susila, nor raga ambek jatmika. ( cipta arda = nepsu; ardhaning tyas mring sasama = ambek)

Kedai ku

36

mamet tirta
,tirta jawah jro ketiga. suka lila,lebur luluh labuh praja. ( mamet tirta = ngangsu, tirta jawah jro ketiga = labuh)

Kedai ku

37

Bok ajanglemah bengkah. (nglemah bengkah = tela = nyela nyela)

Kedai ku

38

Wah,mandhan rawa lho kowe, bareng macak Jawa ( pandhan rawa = wlingi/manglingi

Kedai ku

39

Mung kepengennggentha dara. ( gentha dara = sawangan = nyawang)

Kedai ku

40

Yen ora nesu, geneya kowe kokmentil kacang,mrengutterus. ( mentil kacang = sungut = mrengut)

Kedai ku

41

Kancing gelung munggweng dhadha
,titenana! ( kancing gelung munggweng dhadha = peniti = titenana)

Kedai ku

42

Ngembang garut nggrêmêng ora karuwan
(kêmbang garut = grêmêng),

Kedai ku

43

Sêkar arèn mas, sampún dangu kok botên kêpanggih
(sêkar arèn = dangu).

Ki Demang

44

Kêmbang jambu, kêmaruk duwé dolanan anyar.
(kêmbang jambu = karuk = dadi kêmaruk).

Ki Demang

45

Roníng mlinjo, sampún sayah nyuwún ngaso.
(roníng mlinjo = and then – dadi ngaso).

Ki Demang

46

Klåpå mudhå, yèn kalegan paringa apurå.
(klåpå mudhå = degan – dadi kalêgan)

Ki Demang

47

Kêmbang gêmbili sênêng-sênêng olèh rêjêki.
(kêmbang gêmbili = sênêng).

Ki Demang

48

Witíng klåpå jawåtå ing ngarcåpådå. Salugune wóng mudhå gelem rekåså.
(witing klåpå = glugu dadi saluguné)

Ki Demang

49

Kolik priyå priyagung anjani putrå.

(kolik priyå = manuk tuhu).

Ki Demang

50

  1. Jirak pindha munggwing wana
  2. Sayeng kaga we rekta
  3. Sinambi kalaning nganggur
  4. Wastra tumrap mustaka
  5. Pangikete wangsalan kang sekar pangkur
  6. Kinarya langen pribadi

Wikipedia.com

51

Pangkur Lamba (slendro Pantet ix)

Purwaka (buka,Basa)

Kembang adas sumebar neng tengah alas

Tuwas tiwas anglabuhi wong ora waras

Alah bapak, balung jagung saguhku isih janggelan

Wiwit gerong sing baku

Lagu gendhing pangkur lamba

Maweh gumirah wardaya

Tur mathuk kinarya aba

Mlaku bareng ulah raga

Balung jagung:maksude janggel

Janggelan = during tetep, isih kudu janji maneh, sendhe, bisa uga wurung.

Wikipedia.com

Baca Juga :   Bungahe Kaya

Wedang Kopi Gula Jawa Aja Lali

Source: https://kunianita.blogspot.com/2013/11/bahasa-jawa_24.html