Kapilanceuk

Kapilanceuk

Soal Bahasa Sunda Kelas 10
– Halo sobat SMK, Pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar contoh soal bahasa sunda kelas ten semester 2. Contoh soal ini terdiri dari 25 soal pilihan ganda bahasa sunda kelas x yang dapat kawan-kawan gunakan untuk mempelajari dan referensi dalam membuat soal uas.

soal uas bahasa sunda kelas 10 dan kunci jawaban

Baiklah langsung saja berikut soal pilihan ganda bahasa sunda kelas 10 semester 2 kurikulum 2013.

1. Tanya jawab langsung pikeun ngajaring informasi ti nara sumber disebut ….
a. Paguneman      c. Wawancara

b. Sawala            d. Konferensi      e. Seminar

2. Ieu di handap anu henteu kaasup kana cara wawancara nyaeta…
a. Mandiri               c. Kelompok

b. Konferensi          d. Resmi                 east.Teu resmi

3. Wawancara anu pananya teu dirumuskeun heula ku pawawancara disebut….
a. Wawancara bebas          b. Wawancara konferensi

b. Wawancara mandiri       c. Wawancara kauger          eastward. Wawancara kelompok

4. Jawaban  anu  ditepikeun  ku nu diwawancara umumna mangrupa kalimah atawa paragrap…
a. Dadaran         b. Alesan

b. Pedaran          d. Carita        e. Mangaruhan

v. Runtuyan kajadian anu ngawangun hiji carita disebut..
a. Palaku           c. Amanaat

b. Galur             d. Puseur sawangan    due east. Latar

half dozen. Kalimah pananya teh gunana pikeun nanyakeun naon-naon nu haying dipikanyaho ti jalma nu ditanya….
a. Ayana tanda pananya {?]         c. Ayana tanda kecap nga jawab

b. Nambahan kecap carita            d. Ayana Tanya jawab langsung
e. Kalimahna teu make kecap lain

7. Carita atawa dongeng anu ngandung unsure sajarah local disebut….
a. Mitos           c. Legenda

b. Babad         d. Sage           e. Parable

8. Tokoh siliwangi dina sajarah sunda ka asup tokoh anu ngadegkeun….
a. Karajaan sunda                c. Karajaan galuh

Baca Juga :   Pada Gambar Tinggi Sebuah Pohon 4 5 Cm

b. Karajaan pajajaran         d. Karajaan kawali         e. Karajaan salaka nagara

9. Miwanoh istilah Pancakaki !
Hubungan jelema jeung jelema liana anu sakulawarga dulur atawa baraya anu masih dulur keneh disebut Pancakaki, dina bahasa Republic of indonesia mah disebut…..
a. Orang lain                                                        c. Tidak ada hubungan

b. Kekerabatan atawa perkerabatan                d. Permusuhan                  e. Perselisihan

10. Ka anak uwa nyebutna kapilanceuk ka anak bibi nyebutna …
a. Alo                   c. Suan

b. Kapi adi           d. Jangga wareng                      e. Gantung siwur

eleven. Ieu dihandap anu lain tujuan udagan tina wawancara nyaeta….
a. Ngajaring informasi ti nara sumber
b. Mastikeun bener heunteu kajadian atawa sok disebut oge aktualisasi fakta
c. Konfirmasi keur babandingan information
d. Ngera-ngera jalma nu di wawancara
e. Nyangkring pamadegan resmi ti nara sumber

12. Cara wawancara
cara nyemah
cara nyarita
kaasup kana tata karma kahirupan…
a. Tata karma gaul                     c. Tata karma paripolah

b. Tata karma basa                    d. Tata karma pribadi                e. Tata karma masyarakat

xiii. Kecap pananya anu fungsi nanyakeun sabar atawa kalakuan nyaeta…
a. Iraha, nepika iraha
b. Kunaon, naon sababna, naha
c. Saha, kusaha, tisaha
d. Kumaha
e. Sabaraha, sakumaha

14. Istilah “babad” asalna tina basa jawa, nu hartina muka lahan anyar atawa nuar tangkal dina kamus basa sunda disebutkeun yen babad the nyaeta……
a. Carita pondok
b. Dongeng
c. Carita kajadian jaman baheula
d. Carita pamohalan
e. Wangun wawacan

xv. Aya sawatara tatakrama anu kudu dilaksanakeun mun urang rek ngawawancara, di antarana ..
a. Ngahaja ngawawancara
b. Ngaguar pamanggih ahli
c. Nu ngawawancara kudu sopan jeung netral
d. Sawatara ahli komunikasi
east. Informasi kudu bener

Baca Juga :   Allah Maha Kaya Kekayaan Allah Meliputi Langit Dan

16. Ieu dihandap anu heunteu ka asup kana dongeng babad nyaeta….
a. Babad cikundul
b. Babad galuh
c. Babad sumedang
d. Babad priangan
eastward. Babad cisulang

17. Dumasar kana sifatna kagiatan wawancara dibedakeun jadi dua rupa nyaeta….
a. Wawancara netral jeung sopan
b. Wawancara ka uger jeung bebas
c. Wawancara fakta jeung aktualitas
d. Wawancara mandiri jeung kelompok
e. Wawancara nara sumber jeung identitas narasumber

18. Saperti dina kagiatan umumna, struktur atawa adegan wawancara the kudu nyoko kana…
a. Ngajawab jeung pananya
b. Pedaran wawancara
c. Tatakrama aturan wawancara
d. Bubuka, eusi, jeung pamungkas
e. Jejer wawancara

19. Ieu dihandap heunteu ka asup nu sok ngayakeun wawancara nyaeta…..
a. Nu ngetes calon pagawe           c. Wartawan
b. Pana luntik                                 d. Pulisi                             east. Padagang

twenty. Kolotna nini atawa aki urang disebut…
a. Bao                                             c. Buyut
b. Jangga wareng                           d. Udeg-udeg                     e. Rait siwur

21. Ieu dihandap anu heunteu ka asup kana cirri-ciri kalimah pananya, nyaeta…
a. Di tungtungan ku tanda pananya
b. Di wangun tina kalimah wawaran
c. Ngandung kecap pananya
d. Miharep responsi  nu mangrupa jawaban
e. Mihareup responsi nu mang rupa tindakan

22. Tata karma basa sok disebut oge undak usuk basa ebreh tina opat hal nyaeta…
a. Cara diuk, cara lempang, cara dahar, cara

b. Angket, mika weruh, disusun, ngasongkeun
c. Tatakrama, adab, pribadi, masarakat
d. Lisan,atawa kecap, pasemon,rengkak jeung peta, lentong
east. Paguneman, diri pribadi, nara sumber, sawatara

23. Lian ti aya tata karma nu nga wawancara ge kudu ngalaksanakeun duahala nyaeta…
a. Netral jeung sopan
b. Nyatetkeun jeung ngarekam
c. Sound jeungvisual
d. Ka uger jeung bebas
due east. Ngaguar jeung konfirmasi

Baca Juga :   Lawan Kata Asin

24. Wawancara bebas sok disebut oge wawancara…
a. Terbuka
b. Tertutup
c. Ka uger
d. Luyu jeung bener
eastward. Kawatesan

25. Sajarah local the nyaeta…
a. Dongeng anu pondok
b. Carita babad
c. Sajarah anu aya patalina jeung wewengkon atawa tempat dimana urang cicing
d. Carita palakuna atawa kajadianana aya dina dongeng

e. Nyaritakeun kahirupan jalma

Demikianlah soal uas bahasa sunda kelas 10 semester two kurikulum 2013. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terimakasih sudah membaca dan berkunjung di weblog kami ini.

Kapilanceuk

Source: https://duniasmk70.blogspot.com/2021/04/soal-uas-bahasa-sunda-kelas-10-semester-2.html