Jauh Ka Bedug

Jauh Ka Bedug

Kumpulan Pribahasa, Babasan, Paribasa Sunda Jeung Hartina

 • Adab lanyap
  Jiga nu handap asor, daek ngahormat ka batur, boga hate luhur, tapi tungtungna sok ngarunghak jeung kurang ajar, anu tungtungna batur loba nu teu resepeun.
 • Adam lali tapel
  poho ka baraya jeung poho ka lemah cai.
 • Adat kakurung ku iga
  adat nu hese digantina.
 • Adean ku kuda beureum
  beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur.
 • Adigung adiguna
  gede hulu, boga rasa leuwih ti batur, kaciri dina laku lampahna jeung omonganana.
 • Agul ku payung butut
  ngagulkeun luluhur sorangan.
 • Akal koja
  pinter dina kagorengan atawa kajahatan.
 • Aki aki tujuh mulud
  lalaki nu geus kolot pisan.
 • Aku aku angga
  ngaku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibandangaku baraya batur anu beunghar atawa jeneng, mamrih kahormatan atawa kauntungan.
 • Aku panggung
  darehdeh jeung mere maweh, ngan hanjakal ku ieu aing asa pangpunjulna, pangbeungharna jste.
 • Alak-alak cumampaka
  resep jeung hayang dipuji batur, boga rasa pangpunjulna. Anu handap hayang nyaruaan nu luhur, nu hina hayang nyaruaan nu mulya.
 • Alak paul
  tempat anu lain dikieuna, ngeunaan jauhna jeung pisusaheunana.
 • Alus panggung = alus laur hade ome
  tegep dedeg pangadegna.
 • Ambek nyedek tanaga midek
  ari napsu pohara gedena, ngan masih bisa meper diri
  napsu kapegung.
 • Ambekna sakulit bawang
  gampang pisan ambek, jeung mun geus ambek teu reureuh sakeudeung.
 • Anak puputon
  anak nu kacida didama-damana, nu pohara dipikanyaah.
 • Anjing ngagogogan kalong
  mikahayang nu lain lain, nu pamohalan pilaksanaeun (Mikahayang nu moal bakal kasorang).
 • Ari diarah supana, kudu dipiara catangna
  Naon bae nu mere hasil ka urang kudu diurus bener bener.
 • Ari umur tunggang gunung, angen angen pecat sawed
  ari umur geus kolot tapi hate ngongoraeun keneh.
 • Asa dijual payu
  ngungun dumeh nyorangan di panyabaan, jauh ti indung bapa.
 • Asa ditonjok congcot
  meunang kabungah nu gede, anu saenyana teu diarep arep.
 • Asa ditumbu umur
  Boga rasa kahutangan budi anu pohara gedena.
 • Asa nanggeuy endog beubeureumna
  kacida nyaahna.
 • Asa potong leungeun katuhu
  leungiteun jalma nu pohara hade galena.
 • Ati mungkir beungeut nyinghareup
  palsu, siga sono, tapi henteu. Siga suka, tapi henteu, siga nyaah tapi henteu.
 • Aub payung, sabet panon
  sabasoba wewengkon, ngeunaan tanah.
 • Aya astana sajeungkal
  anu mustahil oge oge bisa kajadian.
 • Aya bagja teu daulat
  arek meunang bagja atawa kauntungan tapi teu tulus.
 • Aya di sihung maung
  Kulantaran loba kawawuh gegeden dina aya karerepet atawa kaperluan penting gampang naker meunang pitulungna.
 • Aya hate kadua leutik
  naksir.
 • Aya jalan komo meuntas
  aya lantaran anu diarep arep ti tadina nepi ka maksud urang gancang kalaksanakeun.
 • Aya jalan komo meuntas
  Aya pilantaraneun atawa pijalaneun pikeun ngalaksanakeun atawa ngabulkeun kahayang.
 • Aya jalan komo meuntas
  eukeur mah aya maksud, turug turug aya pilantaraneun.
 • Aya peurah aya komara
  aya harega, aya pangaji.
 • Aya nu dianjing cai
  Aya nu diarep-arep atawa digeroan.
 • Ayakan tara meunang kancra
  nu bodo jeung nu pinter moal sarua darajatna jeung panghasilanana.
 • Baleg tampele
  ari rasa tresna ka lalaki geus aya, ngan lamun papanggih jeung jelemana gede keneh kaera.
 • Bali geusan ngajadi
  tempat dilahirkeun.
 • Balung kulit kotok meuting
  teu eureun eureun nyeri detest ti baheula nepi ka kiwari.
 • Balungbang timur, caang bulan opat belas, jalan gede sasapuan
  beak karep ku rido jeung beresih hate.
 • Banda tatalang raga
  lamun urang papanggih jeung karerepet, gering upaman, euweuh halangan urang ngajual barang nu aya pikeun ngabela diri, meuli ubar sangkan waras.
 • Belang bayah gindi pikir
  boga pikiran goreng ka papada kawula.
 • Bengkung ngariung bongkok ngaronyok
  babarengan sok sanajan dina hina, rugi, atawa cilaka.
 • Beurat birit
  hese jeung sungkan dititah.
 • Beurat nyuhun beurat nanggung, beurat narimakeunana
  pohara narimakeunana kana pitulung, ngan teu kawasa ngedalkeun ku lisan atawa tulisan, anging gusti nu ningali.
 • Beureum paneureuy
  seuseut batan neureuy keueus hese pisan, seuseut seuat ngahasilkeun maksud.
 • Beuteung anjingeun
  ngeunaan ka jelema nu beuteungna cara/siga beuteung anjing.
 • Bilih aya turus bengkung
  Bisi salah pokpokanana.
 • Biwir nyiru rombengeun
  resep mukakeun rasiah sorangan atawa rasiah batur.
 • Biwir nyiru rombengeun
  Resep ngucah ngaceh rasiah atawa kaaeban boh nu sorangan boh nu batur.
 • Biwir sambung lemek, suku sambung lengkah
  henteu milu milu kana tanggung ajwabna mah, ieu mah ngan saukur mangnepikeun dumeh jadi utusan, ngemban timbalan tinu lian.
 • Bluk nyuuh blak nangkarak
  Kabina bina rajina dina enggoning nyiar kipayah.
 • Bobo sapanon carang sapakan
  aya kuciwana, lantaran aya kakuranganana atawa karuksakanana.
 • Bobor karahayuan
  henteu rahayu, henteu salamet, meunang kacilakaan atawa tiwas.
 • Bobot pangayun timbang taraju
  kabeh anu dipigawe kudu pinuh tinimbangan.
 • Bonteng ngalawan kadu
  nu leutik ngalawan nu gede.
 • Buburuh nyatu diupah beas
  nyiar pangarti tur diburuhan atawa digajih.
 • Budi santri, legeg lebe, ari lampah euwah euwah
  Ari laku lampah mah kawas santri tapi sok ceceremed.
 • Buluan belut, jangjangan oray
  pamohalan kajadian.
 • Bungbulang tunda / tunda talatah
  lamun dititah tara sok pek ku maneh, tapi sok nitah deui ka batur.
 • Buntut kasiran
  koret, medit, ngeupeul, tara pisan daek barangbere.
 • Bur beureum bur hideung, hurung nagtung siang leumpang
  ginding, loba pakean anu aralus dipake.
 • Buruk buruk papan jati
  ka sobat atawa ka baraya mah sok hayang ngahampura bae lamun aya kasalahan teh.
 • Caang bulan dadamaran
  migawe nu kurang mangpaat.
 • Cacag nangkaeun
  Hanteu beres, hanteu rata, henteu sampurna.
 • Cangkir emas eusi delan
  omonganana mah alus nepi ka urang jadi percaya jeung kataji, tapi hatena jahat jeung matak bahaya ka urang.
 • Cara bueuk meunang mabuk
  ngeluk bae, teu lemek teu carek, euweuh hojah, euweuh karep, euweuh kahayang sabab era tawa sieun.
 • Cara gaang katincak
  anu tadina rame kacida, ayeuna mah jadi jempling pisan.
 • Cara jogjog mondok
  carekcok bae, mani gandeng nacer.
 • Cara simeut hiris, tai kana beuheung beuheung
  Pohara bodona, beunang dibobodo atawa ditipu ku batur.
 • Cecendet mande kiara
  Nu leutik nyaruaan anu gede, nu miskin nyaruaan nu beunghar.
 • Ceuli lentaheun
  Sok gancang nyaritakeun ka batur naon bae anu kadenge, turtaning tacan karuhan eta beja teh bener henteuna.
 • Cicing dina sihung maung
  Nganjrek di jelema anu nyusahkeun atawa bakal nyilakakeun ka diri urang.
 • Cikaracak ninggang batu laun laun jadi legok
  Ku dileukeunan mah sakumaha hesena ge lila lila jadi bisa (najan bodo asal leukeun diajarna lila lila oge tangtu bisa).
 • Cileuncang mande sagara, cecendet mande kiara, hunyur nandean gunung
  Nyaruaan ka jelema anu saluhureun harkatna, darajatna atawa pangabogana.
 • Ciri sabumi cara sadesa
  beda tempatna, beda deui adat jeung kabiasaanana.
 • Clik putih clak herang
  Kaluar tian detest anu beresih, rido pisan, teu aya geuneuk maleukmeuk.
 • Congo congo ku amis, mun rek mais oge puhuna
  Kumaha arek bageurna dinu ajdi anak, lamun bapana henteu bageur.
 • Daek macok embung dipacok
  daek ngarah kana rejeki atawa pakaya batur, tapi diarah rejekina atawa pakayana ku batur mah embung.
 • Dagang oncom rancatan emas
  ari modalna gede kacida, ngan batina anu diarah kacida leutikna.
 • Dah bawang dah kapas
  tah barangna tah duitna.
 • Daluang katinggang mangsi
  Susuganan katuliskeun aya jodo (waris).
 • Desa maca cara nagara mawa tata
  Ngagambarkeun yen kaayaan jeung adat kabiasaan di desa jeung kota (nagara) teh beda-beda.
 • Deugdeug tanjeuran pada ngadeugdeug
  pada nongton, jadi tongtonan kulantaran pinter dina kasenian.
 • Deukeut deukeut anak taleus
  ari imahna mah puguh padeukeut, ngan hanjakal teu nyaho tibareto yen baraya.
 • Dihin pinasti, anyar pinanggih
  baheula ditangtukeunana, ngan kakara ayeuna kalakonanana atawa kapanggihna.
 • Dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban
  Ari dipegat mah teu acan, ngan geus teu dipeutingan jeung teu dibalanjaan.
 • Dipiamis buah gintung
  Disangka hade jeung bageur tapi buktina goreng jeung jahat.
 • Dipiamis buah gintung
  disangka hade jeung bageur, tapi buktina goreng jeung jahat.
 • Disakompet daunkeun, dihurun suluh
  dihijikeun bae, disaruakeun bae, teu dibeda beda.
 • Ditangtang ditengteng dijieun bonteng sapasi
  Dialak ilik lantaran dianggap aneh.
 • Ditilik ti gigir lenggik, disawang ti tukang lenjang, diteuteup ti hareup sieup
  lenjang jeung geulis pisan, pantes kewes.
 • Dogdog pangrewong
  bantuan anu euweuh hartina, dina teu aya oge teu naon naon.
 • Dogong dogong tulak cau, geus gede dituar batur
  ngantian jeung mahugi parawan ti keur leutik keneh, sugan diparengkeun ku nu kawasa jadi pipamajikaneun, na ari geus gede dikawin batur, atuh hese greatcoat taya gawe.
 • Dosa salaput hulu
  kacida loba dosana.
 • Dulang tinande
  awewe mah nurutkeun bae, kumaha diaturna jeung diparentahna ku nu jadi salami.
 • Duum tinggi
  ngabagikeun naon naon henteu kalawan adil aya nu loba, aya nu saeutik.
 • Elmu ajug
  pinter ari mapatahan batur mah, tapi prak ku sorangan henteu.
 • Elmu sapi
  samiuk (ngahiji) kana kagorengan.
 • Elmu tumbila
  nu boga imah ngarugikeun ka tatamu.
 • Elok bangkong
  nuju sakarat, ngan kari tunggu dawuh bae.
 • Endog sapatarangan, peupeus hiji, peupeus kabeh
  kasusah atawa karerepet anu tumiba ka dulur, baraya atawa sobat, balukarna ngabingungkeun atawa nyusahkeun ka sarerea.
 • Endog tara megar kabeh
  najan saindung sabapa hneteu sarua milikna, rejekina atawa darajatna.
 • Galehgeh gado
  darehdeh tapi henteu terus kana hate.
 • Gancang pincang
  kulantaran digawena buru buru jeung kurang ati ati hasilna teh teu nyugemakeun.
 • Gantung denge
  hanteu terus bisa ngadengekeun hiji perkara jeung pohara hayangna neruskeun ngadengekeun.
 • Gantung teureuyeun
  Hanteu terus daharna sabab dahareunana geus beak atawa daharna kapaksa kudu eureun heula ku lantaran aya dahareun nu didagoan.
 • Gede gede kayu randu, dipakeke pamikul bengkung, dipake lincar sok anggang, dipake pancir ngajedig
  Ngeunaan ka jelema anu jangkung ahrelung tur dedeg ngan hanjakal gawena jeung karajinanana goreng.
 • Gede gunung pananggeuhan
  Adigung kulanatran boga kolot atawa baraya baleunghar ataw jareneng.
 • Gede gunung pananggeuhan
  Boga ahli atawa kawawuhan anu beunghar atawa jadi gegeden, dina urang aya karerepet atawa butuh ku pitulung, eta jalma bisa nulungan ka urang ku kabeungharan atawa kakawasaan.
 • Getas harupateun, pingges harepan
  Gampang pisan nyalahkeun atawa ngahukum ka batur.
 • Geulis sisi, laur gunung, sonagar huma
  Ari rupa mah tegep ngan dangong dusun meledug.
 • Gindi pikir belang bayah
  Goreng hate, dolim, julig, dengki.
 • Ginding kakampis
  Ari pake mah ginding ngan duit teu boga.
 • Giri lungsi tanpa hina
  Nu luhur jeung nu handap sarua bae ulah dihina.
 • Goong saba karia
  Datang sorangan ka anu keur kariaan sanajan hanteu di ondang, maksudna hayang dititah gawe sangkan seubeuh baranghakan.
 • Gunung tanpa tutugan, sagara tanpa tepi
  Euweuh anggeusna, euweuh beakna.
 • Gurat batu
  Pageuh kana jangji.
 • Gusti Alloh tara nanggeuy dibongkokna
  Gusti Alloh tara nangtayungan ka mahlukna anu salah atawa boga dosa ka papada kawula.
 • Hade gogog hade tagog
  Hade basa jeung hade tingkah lacuna.
 • Hade ku omong goreng ku omong
  Omongan nu hade balukarna hade jeung omongan nu goreng, goreng deui balukarna.
 • Halodo sataun lantis ku hujan sapoe
  Kahadean anu sakitu gedena tur lilana leungit pisan ku kagorengan atawa kasalahan sapoe.
 • Hambur bacot murah congcot
  Goreng sungutna jeung sok mindeng nyarekan deuih tapi berehan sok daek barangbere dahareun.
 • Hampang birit
  gampang jeung daekan dititah.
 • Hanteu gedag bulu salambar
  Hanteu sieun atawa gimir saeutik eutik acan.
 • Hapa hapa ge ranggeuyan
  Enya ari miskin tea mah, ngan lumayan da ari salaki mah boga.
 • Hapa hapa ge ranggeuyan
  Miskin miskin oge da boga salaki nu ngurus jeung nangtayungan.
 • Harewos bojong
  Harewos anu cukup tarikna, nepi kadenge ku jelema anu deukeut kalawan tetela pisan.
 • Haripeut ku teuteureuyeun
  Gancang atoh dina meunangna rejeki, boh dahareun boh duit kalawan teu ngingetkeun balukarna ieu teh rejeki halal atawa haram.
 • Harus omong batan goong
  Beja teh sasarina sok gampang jeung gancang nerekab, kulantaran umuna sok pabeja beja.
 • Hayang untung jadi buntung
  teu papanggih ari jeung kauntungan mah, papanggih soteh jeung karugian anu sama sakali henteu diarep arep.
 • Hejo tihang
  Resep jeung remen gunta ganti imah tempat atawa pagawean.
 • Herang caina beunang laukna
  Maksud bisa kahontal kalawan beres teu aya pihak anu dirugikeun atawa dinyenyeri.
 • Herang caina beunang laukna
  Nu dipikahayang bisa laksana tur teu nganyenyeri batur.
 • Herang herang kari mata, teuas teuas kari bincurang
  Bareto mah beunghar ayeuna kari miskina.
 • Heueuh heueuh bueuk
  Nyatujuan ari diluar mah, ngan bae henteu terus jeung hatena.
 • Heureut deuleu pondok lengkah
  Ngagambarkeun sundek kanyaho ku sabab henteu rea babandingan da kurung batok.
 • Heurin ku letah
  Hayang jeung perlu ngabejakeun hiji perkara, ngan sieun pok kulantaran loba karisi/ karempan.
 • Hirup ku panyukup gede ku pamere
  Hirup samahi mahi ku pamere batur bae, sabab teu purun hojah sorangan dina enggoning nyiar kipayah.
 • Hirup nuhun paeh dirampes
  Rido pisan pasrah pisan, teu boga kahayang naon naon.
 • Hirup ulah manggih tungtung, paeh ulah manggih beja
  Kudu bageur kudu hade laku lampah supaya alus kacaritakeunana.
 • Hulu dugul dihihidan
  Nu keur senang tambang senang, nu keur untung tambah untung.
 • Hunyur nandean gunung
  Nyaruaan ka jelema saluhureun harkatna atawa pangabogana.
 • Hurung nangtung siang leumpang
  Ginding karana make papakean atawa perhiasan anu aralus.
 • Ieu aing uyah kidul
  Boga rasa pangleuwihna ti pada batur, boh ngeunaan rupa, pangarti, pangaboga, pangkat atawa kakawasaan.
 • Ilang along margahina, katinggang pangpung dilebok maung, rambutna salambar, getihna satetes, ambekanana sadami, agamana darigamana, kaula nyerenkeun
  Masrahkeun sagalagalana hadena gorengna, bagja cilakana (biasana sok dipake dina seserahan).
 • Indung lembu bapa banteng
  Ti indung jeung bapa turunan menak jeung beunghar.
 • Inggis batan maut hinis
  Pohara risina, pohara paurna.
 • Inggis manan maut hinis, rempan batan mesat gobang
  Inggis jeung paur kabina bina.
 • Ipis kulit beungeut
  Gede kaera.
 • Iwak nangtang sujen
  Wani nyorang picilakaeun, pibalaieun atawa pibahayaeun.
 • Jabung tumalapung sabda tumapalang
  milu nyaritakeun hiji perkara sakapeung nempasan omongan batur, nyeta nyeta siga nu nyaho, padahal teu nyaho nanaon.
 • Jadi maung malang
  jadi panghalang, ngeunaan ka lalaki nu ngahalangan pijodoeun hiji awewe.
 • Jadi sabiwir hiji
  jadi carita jalma loba.
 • Jadi senen kalemekan
  mindeng dicaritakeun batur.
 • Jaman cacing dua saduit
  jaman baheula pisan.
 • Jati kasilih ku junti
  pribumi kaeehkeun ku urang asing.
 • Jauh jauh panjang gagang
  hanas jauh jauh oge dijugjug, ngan hanjakal ku teu hasil.
 • Jauh ka bedug anggang ka dayeuh
  dusun, teu nyaho di tata-titi, tidak tanduk, suba sita, duduga jeung peryoga.
 • Jauh ka bedug
  dusun,bodo, euweuh kanyaho.
 • Jawadah tutung biritna, sacarana sacarana
  unggal bangsa beda adat jeung kabiasaanana.
 • Jegjeg ceker
  greatcoat kulantaran leumpang ka dieu ka dieu.
 • Jejer pasar
  lumrah bae, mun ka lalaki, kasep henteu, goreng henteu.
 • Jeung leweh mah mending waleh
  leuwih hade wakca balaka ngedalkeun kahayang ti batan ngandung kabingung teu wani pok nyarita.
 • Jogjog neureuy buah loa
  mikarep ka anu lain babad.
 • Jogjog neureuy buah loa
  Milampah anu moal pihasileun.
 • Ka luhur teu sirungan kahandap teu akaran
  Jelema nu jahat, julig jeung dengki mah moal jamuga, moal aya kamajuan boh ngeunaan pangkat, boh rejeki.
 • Kaceluk ka awun-awun kawentar ka janapria, kakoncara ka mancanagara
  Kawentar pisan, kawentar kamana mana.
 • Kaciwit kulit kabawa daging
  Kababawa, katarik kana hiji perkara, keukeuh milu susah, sanajan teu boga salah jeung henteu milu ulubiung perkarana.
 • Kahieuman bangkong
  Ku ayana barang titipan di urang, urang teh nepi ka jiga beunghar katenjona ku batur mah padahal miskin teu boga nanaon.
 • Kai teu kalis ku angin
  Unggal jelema awal ahir tangtu bakal pinanggih jeung kasusahan.
 • Kajeun pait tungtung amis manan amis tungtung pait
  Tibatan ahirna matak susah, leuwih hade dicaritakeun ti heula naon anu matak pisusaheunana.
 • Kajeun panas tonggong asal tiis beuteung
  Kajeun teuing cape gawe asal bisa dahar kalawan cukup.
 • Kalapa bijil ti cungap
  Ngucah ngaceh rasiah sorangan anu matak cilaka.
 • Kandel kulit beungeut
  euweuh caerأ،.
 • Katempuhan buntut maung
  Batur anu salahna atawa anu boga dosana, tapi urang anu kudu nyanghareupan balukarna.
 • Katumbukan catur kadatangan carita
  Loba anu embung sabab ngagedekeun jeung ngagugulukeun panyerewedan.
 • Kawas anjing kadempet lincar
  Mere parentah ka batur teu kalawan sabar, malah bari ambek ambekan sagala.
 • Kawas budak rodek hulu
  Teu ngupama, teu ngajenan, teu ngahargaan pisan.
 • Kawas cucurut kaibunan
  Ngeunaan ka jelema anu matak sareukseuk panon.
 • Kawas hayam keur endogan
  cilingcingcat bae, teu bisa cicing.
 • Kawas hayam panyambungan
  Tacan nyaho di kaler kidul, kawantu anyar keneh aya di eta tempat.
 • Kawas kacang ninggang kajang
  Ngomongna tarik tur gancang, biasana ngeunaan ka awewe nu keur ngambek bari nyarekan.
 • Kawas kuda leupas ti gedogan
  Bingung ku kamerdekaan, terus sakama-kama nganteur kahayang, ngalajur napsu, kulantaran euweuh anu ngageuing atawa euweuh nu nyengker.
 • Kawas lauk asup kana bubu
  Gampang asupna kana pagawean tapi pohara hesena hayang kaluar ninggalkeun eta pagawean.
 • Kawas lauk asup kana bubu
  gampang meunangna jeung asup kana hiji pagawean, tapi hese kaluarna jeung negcagkeunana eta pagawean (masalah).
 • Kawas nu mulangkeun panyiraman
  Sok nu lain lain, jeung hese ngayakeunana nu dipikayang ku jelema nu tereh ajal, kahayangna sabisabisa kudu dicumponan bae, sanajan matak ngarepotkeun ka ahlina/ kulawargana.
 • Kawas siraru jadi
  Pabaliut ku tina lobana, ngeunaan ka jelema.
 • Kawas wayang pangsisina
  Ngeunaan jelema nu goreng rupana.
 • Kejo asak angeun datang
  Sapagodos jeung maksud urang, atuh teu talangke deui harita keneh dilaksanakeun.
 • Keur meujeuhna bilatung dulang
  Laleutik keneh pisan keur meujeuhna bareuki dahar.
 • Keur meujeuhna hejo lembok rambay carita
  Keur meujeuhna loba pakaya jeung loba rejeki.
 • Keur nuju bentang surem
  keur sue,atawa tiis badan, lamun guna tani ku hama, lamun dagang terusterusan rugi bae.
 • Kiceupna sabedug sakali
  Pohara lungguhna.
 • Kiruh ti girang kiruh ka hilir
  Lamun anu di luhruna teu balageur jeung teu balener, tangtu nu dihandapna oge milu teu bener milu teu bageur.
 • Kokoro manggih mulud puasa manggih lebaran
  Anu saumur -umur miskin tuluy dina hiji waktu pinanggih jeung kamulyaan atawa rejeki anu gede, sasarina sok kacemekanana nepi ka siga mangpang meungpeung.
 • Kokoro nyoso, malarat rosa, lebaran teu meuncit hayam
  Kacida miskina.
 • Kotok bongkok kumorolong, kacingcalang kumarantang = Lauk buruk milu mijah = Piritan milu endogan
  Pipilueun kana hiji kalakuan kulantaran kabawakeun ku batur, henteu kalawan kahayang sorangan, nepi ka goreng katenjona.
 • Kudu bisa kabulu kabale
  Kudu bisa mawa awak.
 • Kudu bisa ngeureut neundeun
  Kudu bisa nyukupkeun rejeki atawa pangala anu saeutik.
 • Kudu bisa pindah cai pindah tampian
  Kudu bisa nyaluyukeun maneh jeung lingkungan anu anyar dicicingan.
 • Kudu boga pikir kadua leutik
  Ulah sabongbrong teuing, kudu aya pikir rangkepan, kudu aya rasa curiga.
 • Kudu hade gogod hade tagog
  Hade basa jeung hade tingkah lacuna.
 • Kudu nepi memeh indit
  Kudu direncanakan kalawan asak.
 • Kujang dua pangadekna
  Hiji pagawean anu ngandung dua rupa maksud.
 • Kulak canggeum bagja awak
  Milik hade atawa goreng anu geus ditangtukeun ti ajalina keneh ku Gusti Nu Maha Suci.
 • Kumaha bule hideungna bae
  Kumaha engke bae buktina, kumaha behna.
 • Kumaha kejebur caina geletuk batuna
  kumaha jadina bae, henteu jadi pikiran.
 • Kunang kunang nerus bumi
  Ramana geus teu jeneng deui, di putrana awal ahir aya nu jeneng cara ramana.
 • Kuru cileuh kentel peujit
  Daek tirakat, ngadoakeun budak sangkan sangkan junun.
 • Kurung batok
  teu resep nyanyabaan, ni’mat cicing diimah bae.
 • Lain ku tulang munding kabeureuyan mah, ku cucuk peda
  arek cilaka mah ku kasalahan anu leutik oge bisa, teu kudu ku kasalahan anu gede bae.
 • Lain lantung tambuh laku, lain lentang tanpa beja lain leumpang maladra
  Indit ti imah kalawan ngandung maksud anu tangtu, lain lapmah sakaparan paran henteu puguh anu dijugjug.
 • Landung kandungan laer aisan
  Gede timbanganana, gede pangampurana.
 • Langsung saur bahe carek
  Sok gampang ngagelendeng atawa nyarekan.
 • Lauk buruk milu mijah = piritan milu endogan
  pipilueun kana hiji kalakuan ku lantaran kabawakeun ku batur, henteu kalawan kahayang sorangan, nepi ka goreng katenjona.
 • Legok tapak genteng kadek
  Loba luangna pangalamanana jeung kanyahona.
 • Leubeut buah hejo daun
  Keur meujeuhna loba rejeki, loba pakaya.
 • Leuleus jeujeur liat tali
  pohara adilna, dina mutus hiji perkara tara beurat sabeulah, jeung loba pertimbanganana.
 • Leunggeuh cau beuleum
  Teu lutreuk dina ngajalankeun hiji pagawean.
 • Leutik burih
  euweuh kawani.
 • Leutik cahak, gede cohok
  Ari panghasilan saeutik tapi ari pangaluaran mah gede.
 • Leutik leutik ngagalatik
  Sanajan leutik awakna henteu jangkung tur gede, tapi leber ku wawanen.
 • Leutik ringkang gede bugang
  Jelema mah teu beunang disapirakeun sabab sanajan leutik warugana, dina aya papaitna atawa bobor karahayuan mah bisa jadi kasusah sarerea.
 • Leuwi jero beunang diteuleuman, hate jelema najan deet teu kakobet
  Hade gorengna pikiran jelema hese dikira kirana.
 • Lieuk euweuh ragap taya
  Teuing ku miskin nepi ka teu boga naon naon.
 • Loba teuing jaksa
  loba teuing anu pinter nu ngatur jeung mapatahan, balukarna matak bingung nu dipapatahan.
 • Lodong kosong ngelentrung
  Kalah ka loba omong bae, ari pangartina mah euweuh.
 • Luhur kuta gede dunya
  Gagah tur beunghar taya kakurang.
 • Luncat mulang
  Teu beunang dicekelan omonganana, ayeuna kieu engke mah kitu.
 • Lungguh tutut
  Katenjona siga lungguh tapi saenyana mah henteu.
 • Malengpeng pakel ku munding, ngajul bulan ku asiwung
  Ngajalankeun (mikarep) hiji perkara anu taya pihasileunana.
 • Maliding sanak
  Henteu adil, pilih kasih.
 • Mangpengkeun kuya ka leuwi
  Nitah mulang ka lemburna, atawa nitah pindah ka tempat bali geusan ngajadi.
 • Mapay ka puhu leungeun
  Mamawa ka kolot atawa ka guru, turtaning kolot atawa guru mah teu nyaho naon naon jeung euweuh patalina saeutik eutik acan.
 • Marebutkeun paisan kosong
  Marebutkeun hiji perkara anu teu aya hasilna atawa mangpaatna.
 • Maut nyere ka congona
  Keur ngora senang, tapi ari ka kolotnakeun susah.
 • Melengkung bekas inhalan
  Ari keur ngora keneh bageur tapi kakolotnakeun jadi teu bageur.
 • Mere langgir kalieun
  Mere naon naon anu bisa jadi aya pisusaheunana atawa pibahlaeunana.
 • Meuli teri meunang japuh = nyair hurang meunang kancra
  kalawan teu disangka sangka meunang milik, darajat atawa kauntungan anu leuwih gede.
 • Meungpeun carang ku ayakan
  Nyaho yen batur teh salah atawa migawe anu dilarang ku Nagara, tapi teu kitu kieu kalahka api api teu nyaho.
 • Meungpeung teugeu harianeun
  Embung pisan tutulung ka batur nu keur susah atawa loba kabutuh.
 • Miceun batok meunang coet
  Miceun nu goreng kulantaran hayang meunang anu alus, tapi tungtungna meunang nu goreng deui bae.
 • Mindingan beungeut ku saweuy
  ari hate goreng, ngan budi parangi marahmay, perluna pikeun mindingan hate nu goreng tea maksudna supaya ulah kaciri tea.
 • Mipit teu amit ngala teu menta
  Maling boga batur.
 • Miyuni hayam kabiri
  Leutik burih babari sumerah eleh atawa lalaki nu babari sumerah ka awewe.
 • Moal ceurik menta eusi
  Keun bae mawa wadah anu gede oge da lain hayang loba diberena.
 • Moal neangan jurig teu kadeuleu
  arek nyekel jelema nu aya bae, moal neangan jelema nu euweuh.
 • Mobok manggih gorowong
  Aya lantaran pikeun ngalaksanakeun kahayang anu henteu gampang pihasileun.
 • Mobok manggih gorowong
  meunang jalan pikeun ngalaksanakeun kahayang.
 • Monyet kapalingan jagong
  Tukang maling kapalingan, tukang tipu katipu, tukang ngarah nagrinah karoroncodan.
 • Mopo memeh nanggung
  Hoream, teu sanggup samemeh prak.
 • Mun teu ngakal moal ngakeul
  mun teu usaha moal pinanggih jeung rejeki pibekeleun hirup.
 • Ngajul bulan ku asiwung, mesek kalapa ku jara
  usaha anu mubadir, moal ngadatangkeun hasil (asiwung; kapas nu geus diberesihan sikina, biasana dipake keur mayit nutupan liang-liangan).
 • Ngadu angklung di pasar
  papaduan nguruskeun nu euweuh mangpaatna di hareupeun jalma loba.
 • Ngadu ngadu rajawisuna
  mawakeun omongan si a ka si b jeung sabalikna, temahna si a jeung si b pasea, parerea omong.
 • Mun teu ngoprek, moal nyapek. Mun teu ngakal moal ngakeul. Mun teu ngarah moal ngarih
  Lamun teu digawe niar kipayah tangtu pisusaheun pikeun hirup.
 • Muncang labuh ka puhu, kebo mulih pakandangan
  Mulang ka lemburna sabada mang taun taun aya di pangumbaraan/ panyabaan.
 • Mupugkeun tai kanjut
  Ngetrukeun pangaboga dina waktuna nyunatan atawa ngawinkeun anak anu kacida dipikameumeutna.
 • Naheun bubu pahareup hareup
  dina pangabutuh silih injeuman duit.
 • Nangkeup mawa eunyeuh
  mawa cilaka ka jelema anu dipentaan tulung jeung geus nulungan ka urang.
 • Nangtung kariung ngadeg karageman
  Ngariung rarageman ngabadamikeun hiji perkara.
 • Nepak cai malar ceret
  Ngomongkeun jeung ngagogoreng batur, supaya batur teh ragrag ngarana jeung kawentar kagorenganana.
 • Nepakeun jurig pateuh
  Puguh urang nu goreng tapi kagorengan urang teh ditamplokeun ka batur sangkan urang sorangan salamet.
 • Nete porot ngeumbing lesot
  Cukup ari ihtiar mah kalawan mangrupa rupa akal tarekah tapi teu hasil bae.
 • Nete semplek nincak semplak
  Kieu salah kitu salah.
 • Nete semplek nincak semplak
  Ninggang dina salah jeung rugi bae, turug turug kasusah nambahan deuih.
 • Nete taraje, nincak hambalan
  Kudu merenah, lamun aya uruskeuneun teh urang kudu datang ka nu handap heula, kakara terus kaluhur.
 • Neukteuk curuk dina pingping
  Ngadakwakeun nu lian, tapi nu ngadakwakeunana meula susah, sabab milu katarik kana perkara, milu adu hareupan jeung hakim.
 • Neukteuk mani anggeus, rokrok pondokeun peunggas harupateun
  Heuras hatena teu sabar dina nyanghareupan rupa rupa kasusahan jeung babari luluasan.
 • Neundeun piheuleut nunda picela
  Neangan pilantaraneun supaya jadi goreng supaya temahna papisahan teu ngahiji deui.
 • Ngabejaan bulu tuur
  Ngabejaan jalma nu geus nyahoeun.
 • Ngabudi ucing
  teu wani nembongkeun atawa ngedalkeun kahayang atawa kadeudeuh.
 • Ngadagoan kuah beukah
  Ngadagoan pasesaan kadaharan (Hal ieu ngan wungkul tukang babantu di imah batur bae, anu saenyana mah ayana tukang babantu teh henteu perlu).
 • Ngadagoan uncal mabal
  Ngadagoan jeung mikahayang kana rejeki tapi sungkan ihtiar pikeun ngadatangkeun eta rejeki.
 • Ngadaweung ngabangbang areuy
  pohara nineungna kana jaman nu geus kasorang nepi ka matak waas pacampur jeung sedih.
 • Ngadek sacekna, nilas saplasna
  Ngomong/nyarita anu teu dileuwihan atawa dikurangan.
 • Ngadeupaan lincar
  ngadeukeutan anu keur sidekah atawa kariaan, supaya katenjo ku anu boga imah jeung diajak dahar.
 • Ngagandong kejo susah nyatu
  loba ari titaheun mah boh anak boh bujang ngan hanjakal ku hese nitah, euweuh nu daekeun ari dititah teh.
 • Ngagedag bari mulungan
  Nanyakeun hiji perkara ka batur anu urang tacan nyaho, tapi embung kanyahoan yen urang tacan nyaho, kulantaran kitu api api geus nyaho bae.
 • Ngaliarkeun taleus ateul
  ngabeja bejakeun kagorengan atawa kajahatan batur.
 • Ngaliarkeun taleus ateul
  Ngabeja bejakeun kagorengan batur atawa kajahatan anu lian.
 • Ngarep ngarep bentang ragrag
  Ngarep-ngarep nu pamohalan bakal kasorang atawa kajadian.
 • Ngarep ngarep kalangkang heulang
  Ngarep ngarep hiji perkara anu kacida banggana jeung sudah pihasileunana.
 • Ngawur kasintu, nyieuhkeun hayam
  ngaraeh jeung darehdeh ka deungeun, sabab hayang kapuji, tapi teu nolih jeung nyapirakeun ka dulur atawa ka baraya sorangan.
 • Ngeplek jawer, ngandar jangjang, miyuni hayam kabiri
  Leutik burih, borangan, sieunan, kecing.
 • Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek
  Lamun nyokot hiji hal kudu saidin anu boga.
 • Ngeupeul ngahuapan maneh
  Lungas lengis mikawelas mikaasih ka diri sorangan, supaya batur welaseun jeung nulungan ka urang.
 • Nginjing sila, bengkok sembah
  goreng hate, teu satia ka anu jadi pamingpin atawa dunungan.
 • Ngodok liang buntu hese cape taya gawe, susah payah taya guna
  sanajan tihothat oge moal atawa henteu beubeunangan.
 • Ngodok liang jero
  Teu hasil enggoning nyiar rejeki, kaditu kadieu luput bae.
 • Ngukur ka kujur nimbang ka awak
  Ngaluarkeun duit pikeun kaperluan hirup, pakan, pake jste disaluyukeun jeung pangala.
 • Ngukut kuda kuru ari geus gede sok nyepak
  Ngukut bujang anu tadina pohara balangsakna, susak dahar susah make, tapi ari geus mulya awak lintuh jeung pake hade, ngalawan ka anu jadi dunungan.
 • Ngusap birit
  bari indit kulantaran ambek nyedek atawa era paraa, leos bae indit, teu amit heula ka anu araya didinya.
 • Nimu luang tinu burang
  Nambahan luang atawa pangarti waktu keur pinanggih jeung kacilakaan atawa hukuman.
 • Nincak parahu dua
  Ngadunungan ka duaan atawa boga dua pausahaan.
 • Ninggang kana kekecrekna
  Keur mah goreng rupana, goreng laku lampahna deuih.
 • Nini nini dikeningan, awewe randa dihiasan
  Ngamahalkeun barang naon bae anu geus ruksak.
 • Noong ka kolong
  Leutik detest, leutik pangharepan.
 • Nu asih dipulang sengit, nu haat dipulang moha
  nu hade jeung loba jasana ka diri urang, dinyenyeri ku urang, ku omongan atawa ku kalakuan anu goreng.
 • Nu borok dirorojok nu titeuleum disimbeuhan
  nu keur susah ditambah kasusahanana, nu keur nyeri ditambah kanyerina.
 • Nu borok dirorojok, nu titeuleum disimbeuhan
  Nu keur susah ditambah deui kasusahna.
 • Nu burung diangklungan, nu edan dikendangan
  ngahaminan omongan atawa carita batur, sanajan ceuk detest sorangan eta omongan atawa carita teh salah.
 • Nu tani kari daki, nu dagang kari hutang
  Nu tani jeung nu dagang sarua ripuhna, euweuh nu mulya.
 • Nuju hirup ninggang wirahma
  Ngeunaan ka jelema anu keur alus milik.
 • Nuturkeun indung suku
  Leumpang sakaparan-paran, ku sabab henteu puguh tujuan.
 • Nulungan anjing kadempet
  nulungan jelema nu teu boga pisan rasa tumarima.
 • Nya di hurang nya dikeuyeup
  Di unggal jelema oge taya bedana, sarua bae, mungguhing wiwirang atawa katugenah hate mah boh di menak boh disomah sarua bae.
 • Nya ngagogog nya mantog
  Nya nitah ka batur nya prak kumanehna.
 • Nya picung nya hulu maung
  Nu nanya jeung nu ngajawab teu sapagodos, pananya jeung jawaban pasalia, henteu nyambung.
 • Nyaeuran gunung ku taneuh, sagara ku uyah
  nambahan kauntungan atawa kakayaan ka anu geus beunghar.
 • Nyair hurang meunang kancra
  Sugan the rek meunang kauntungan, kamuliaan atawa bagja anu leutik manahoreng meunang kauntungan atawa bagja anu gede.
 • Nyaliksik ka buuk leutik
  Nyusahkeun, peperedih atawa pepentaan ka jelema anu sahandapeun darajatna jeung pangabogana.
 • Nyalindung ka gelung
  Milu hirup ka pamajikan anu loba pakayana.
 • Nyanggakeun suku genteng belokeun, beuheung teukteukeun, disiksik dikunyit kunyit, dicacag diwalang walang
  Sumerah, masrahkeun diri rek dibeureum rek dihideung kari kumaha didinya bae, dina rumasa geus salah atawa rumasa boga dosa.
 • Nyanghulu ka jarian
  Ngawula ka jelema anu sahandapeun harkatna atawa pangartina.
 • Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang
  Nyarita kudu pas, eces, ngabogaan harti.
 • Nyeri beuheung sosonggeteun
  Pohara ngarep ngarepna, tapi anu diarep arep teu jol bae datang.
 • Nyeungeut damar di suhunan
  mintonkeun kakayaan, atawa barangbere supaya dipuji.
 • Nyeungseurikeun upih ragrag
  Akey akeyan nyeungseurikeun batur, dumeh buuk geus bodas huntu geus ompong, tonggong geus bengkung turtaning ieu the kahareup mah ku urang sarerea bakal kasorang.
 • Nyiar batuk piaraheun
  Nyiar pigujrudeun, pipaseaeun.
 • Nyicikeun cai, murulukeun lebu
  turun cadu (cacaduan), pantang ngalampahkeun hiji perkara anu dilarang ku luluhur.
 • Nyieun catur taya dapur
  nganggit hiji dongeng nu teu aya galurna.
 • Nyieun heuleur jeroeun huma
  Henteu raket jeung dulur pahare-hare bae.
 • Nyieun pucuk ti girang
  pangheulana neangan piaseaeun.
 • Nyiruan mah teu resepeun nyeuseup nu pait
  Lumrahna manusa teu resep reureujeungan jeung nu teu boga.
 • Nyiuk cai ku ayakan
  Pagawean nu mubadir, moal ngahasilkeun naon naon.
 • Nyium bari ngegel
  Omongannana hade ngan hate jeung maksudna goreng . Salakina dipisobat ari pamjikanana dibogohan atawa sabalikna.
 • Nyokot lesot ngeumbing porot
  Teu aya usaha anu ngahasilkeun.
 • Nyolok mata buncelik
  nganyenyeri, ngahina atawa ngawiwirang di hareupeunana.
 • Nyuhun nanggung ngelek ngegel
  Rebo pisan, babawaanana loba naker.
 • Nyuhunkeun bobot pangayon timbang taraju
  Menta pangampura jeung menta timbangan da geus puguh rumasa ari salah jeung dosa mah.
 • Nyukcruk walungan mapay mapay wahangan
  Kalawan taliti pisan nalungtik luluhur, imeut pisan pancakakina.
 • Omong harus batan goong
  Beja the gancang naker nerekabna, malah sasarina mah beja anu nerekab teh leuwih hebat batan aslina.
 • Owah gingsir
  Hanteu tetep, henteu ajeg, gunta ganti pamadegan.
 • Paanteur-anteur julang

  silih anteur nepi ka aya dua tilu kalina.
 • Pacikrak ngalawan merak
  Tangtu elehna sabab nu leutik ngalawan anu gede.
 • Pada rubak sisi samping
  Sarua bae pada loba luangna, pada loba pangalamanana.
 • Pagirang girang tampian
  Paunggul unggul dina neangan pangupa jira (Paunggul unggul nyiar rejeki, teu daek silih seblokan).
 • Paheuyeuk heuyeuk leungeun
  Silih bantuan, silih belaan, silih tulungan.
 • Pait daging pahang tulang
  Arang gering.
 • Pait daging pahang tulang
  cageur teu keuna ku panyakit naon bae.
 • Pakotrek iteuk
  Laki rabi ti ngongora napi kakolot pisan, pada pada geus jadi aki-aki nini-nini.
 • Paluhur luhur diuk
  pagede gede kauntungan dina nyiar kipayah.
 • Panday tara bogaeun bedog
  Sasarina ari tukang mah sok tara bogaeun.
 • Papadon los ka kolong
  Cidra jangji, teu nedunan jangjina.
 • Peureum kadeuleu beunta karasa
  Inget bae, teu bisa poho. Biasana mah lain kana barang tapi ka jelema anu dipikancinta.
 • Piit ngeundeuk ngeundeuk pasir
  mikarep kaanu lain babadna, tangtu moal kasorang.
 • Pindah cai pindah tampian
  Robahna tempat matuh robah adat jeung kabiasaan.
 • Pinter aling laing bodo
  Pinter tapi embung kanyahoan ku batur, kusabab eta nyeta nyeta anu bodo.
 • Pipilih meunang nu leuwih koceplak meunang nu pecak
  Milih kalawan ati ati pisan ku lantaran hayang meunang nu leuwih hade, ngan ahirna meunang nu leuwih goreng.
 • Piruruhan katengahimahkeun
  Nu dusun didikan dibawa kana pasamoan.
 • Poek mongkleng buta rajin (atawa buta radin)
  Poek pisan.
 • Pondok jodo panjang baraya
  Saha oge jodoh urang silaturahmi kudu tetep dijaga.
 • Pupulur memeh mantun
  Menta ganjaran memeh aya jasa atawa menta buruhan memeh prak digawe.
 • Pur kuntul kari tunggul, lar gagak kari tunggak, tunggak kacuwatan daging
  Dina cidrana anu diborehan, boreh anu katempuhan, kudu mayaran hutang anu dipangnanggungkeun.
 • Puraga tamba kadengda
  Migawe hiji pagawean henteu jeung enya enya. Henteu ngandung maksud supaya hade hasilna ieu mah pada ulah dipaido bae.
 • Raweuy beuweungeun rambay alaeun
  Loba dahareun da loba pepelakan.
 • Rumbak caringin di buruan
  dina hiji kasusah atawa karerepet geus boga teu boga kolot anu mepelingan ka urang.
 • Rumbak kuntieun
  Henteu lengkep, aya bae anu kurang nu matak cua kana detest.
 • Rup ku padung rap ku lemah, katuruban ku taneuh beureum
  Maot. Sasarina ngeunaan kanyeri anu satungtung hirup moal poho sanajan nepi ka maot.
 • Rusuh luput gancang pincang
  Migawe naon bae anu rurusuhan, temahna matak kaduhung sabab hasilna teu matak nyugemakeun.
 • Sabobot sapihanean
  Sauyunan, sapapait samamanis sabagja sacilaka.
 • Sabuni buni anu ngising
  sanajan dibunian atawa disumputkeun oge ari laku lampah anu goreng mah awal akhir sok kudu kanyahoan bae.
 • Sagalak galakna macan taru nyatu anakna
  sanajan pohara bengisna nu jadi indung-bapa, umuna tara tega ka anu jadi anak.
 • Sagolek pangkek sacangreud pageuh
  Hanteu cidra kana jangji.
 • Saherang herangna cai beas
  Galibna hate teh hese pisan beresihna ka jelema anu geus bukti tas nganyernyeri ka urang.
 • Saherang herangna cibeas, moal herang cara cisumur
  Sasarina lamun geus aya pacengkadan sok tara hade deui cara bareto samemeh aya pacengkadan.
 • Sakecap kadua gobang
  Gampang ngambek jeung gampang ngadek deuih.
 • Sakiriciking duit sakocopoking bogo
  Naon bae anu matak narik kana hate urang.
 • Saluhur luhur punduk tara ngaliwatan hulu
  Sapinter pinterna murid pangartina moal ngaluhuran guru.
 • Samar polah samar rasa
  Henteu puguh tingkah upamana ku sabab tepung jeung jalma anu dipikacinta tapi kakara disidem dina detest bae, tacan bruk-brak
 • Sangsara di geusan betah
  Teuing ku miskin, teu boga naon naon pisan kulantaran geus embung digawe nyiar kipayah. Anehna the ari hirup mah hayang keneh.
 • Sapu nyere pegat simpay
  Paturay papisahan.
 • Sareundeuk saigel sabobot sapihanean sabata sarimbangan
  Sauyunan, layeut, tara aya pacengkadan.
 • Satengah buah leunca
  Teu jejeg ingetan, langlang lingling, kurang saeundan.
 • Satungtung deuleu
  Ngagambarkeun anu upluk-aplak lega pisan
 • Saumur nyunyuhun hulu
  Saumur hirup rumingkang di bumi alam.
 • Saungkab peundeuy
  Omongan anu pondok tur kurang manis.
 • Sengserang padung
  Ngeunaan awewe atawa lalaki anu boga keneh napsuna cara baheula keur ngora keneh, sasarina aya di jelema nu geus kolot, nu tereh paeh.
 • Sentak badakeun
  teu ceehan dina gawe, mimiti pohara getolna, tapi beuki lila beuki ngedul nu tungtungna teh diantep teu dipigawe pisan.
 • Sereg di panto logor di liang jarum
  nyingkahan hirup kumbuh jelema loba, sabab loba dosa, loba kasieun jeung kaera, betahna dinu suni nu teu aya jelema.
 • Sereg dibuana logor diliang jarum
  Kulantaran loba kasalahan atawa dosa, embung cicing di nu rame, sabab sieun, karesepna the di nu suni, nu euweuh jelema.
 • Seukeut ambeu seukeut deuleu
  loba mata-matana jeung pinter nyusud perkara (keur pagawean pulisi).
 • Seukeut tambang manan gobang
  Sakumaha gagahna wanina jeung ngalawana oge jalma jahat mah awal ahir tangtu katangkep pulisi.
 • Seuneu hurung cai caah
  Keur ambek, keur amarah, keur napsu.
 • Seuneu hurung dipancaran
  Nu keur napsu, heug ditambahan pisan pikakeuheuleun, tangtu bae ngambekna jadi tambah.
 • Seungit angin-anginan
  Seungit pisan meleber ka mana-mana
 • Seuseut batan neureuy keueus
  Hese pisan.
 • Sibanyo laleur
  Ledis pisan, teu nyesa saeutik eutik acan.
 • Silih jenggut jeung nu gundul
  Menta tulung ka papada anu sarua butuhna atawa sarua papada henteu boga.
 • Sirung ngaliwatan tunggul
  Darajat atawa milik anak ngaliwatan bapa.
 • Sosoroh ngadon kojor
  Kikiriman ku lantaran aya pangarahan tapi boro boro meunang kauntungan, kalahka meunang wiwirang jeung karugian.
 • Tamiang meulit ka bitis
  Malindes ka diri sorangan.
 • Tamplok batokeun
  Berehan teuing nepi ka urang mah susah.
 • Taraje nangeuh dulang pinande
  Saban tugas kudu dilaksanakeun kalawan alus sarta bener.
 • Taya tangan pangawasa
  Jiga anu dipupul bayu, henteu boga tanaga.
 • Taya halodo panyadapan
  taya eureuna digelendeng atawa di dicarekan (Terus bae digelendeng atawa dicarekan).
 • Teng anak teng, anak merak kukuncungan
  sipat-sipat nu aya di anak, babakuna nu hadena, sasarina loba anu diturunkeun ku kolotna.
 • Teu aya sarebuk samerang nyamu
  Teu aya saeutik eutik acan.
 • Teu beunang dikoet kunu keked
  Teuing ku koret, tara pisan tutulung ka nu butuh tatalang ka nu susah.
 • Teu boga pikir rangkepan
  Teu boga curiga saeutik eutik acan.
 • Teu busik bulu salambar
  teu regrog regrog, malah unggul dina juritna.
 • Teu cari ka Batawi tapi ka salaki
  hakan pake hayang ti salaki.
 • Teu diambeuan
  teu dipikarisi, teu dipikagimir, teu dihargaan/diajenan.
 • Teu didingding kelir
  teu dibuni buni, ditembrakeun bae, teu dirasiahkeun.
 • Teu dipiceun sasieur
  Sarua pisan teu aya bedana saeutik eutik acan.
 • Teu ditari teu ditakon
  Teu dipalire diantep bae, teu ditanya tanya acan.
 • Teu gugur teu angina
  Samemeh kajadian naon naon, teu aya pisan beja, lantaran atawa ciciren.
 • Teu jauh ti tihang juru teu anggang ti tihang tengah
  Nya goreng rupana nya goreng kalakuanana sok daek pulang paling.
 • Teu mais teu meuleum
  teu aya patalina pisan, teu pipilueun.
 • Teu ngalarung nu burung, teu nyesakeun nu edan
  ngalajur napsu ka awewe, ka anu halal jeung anu haram oge disaruakeun bae.
 • Teu nginjeum ceuli teu nginjeum mata
  Ngadenge jeung nenjo sorangan lain cenah jeung baruk.
 • Teu nyaho di alip bingkeng
  bodo teu bisa maca-maca acan, da teu sakola.
 • Teu puguh alang ujurna
  teu puguh entep seureuhna, teu beres lain kitu kuduna.
 • Teu wawuh wuwuh pajauh, teu loma tambah paanggang
  Sing wawuh tur sing hill sabab balukarna alus pisan.
 • Teui hir teu walahir, teu kakak, teu caladi teu aro aro acan
  Teu baraya, teu kaka, teu adi teu alo alo acan. Deungeun deungeun tulen.
 • Ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal
  Menta dihampura tina rumasa geus salah atawa boga dosa.
 • Ti peuting kapalingan ti beurang kasayaban
  Sababaraha kali karurugian atawa karoroncodan.
 • Tiis ceuli herang mata
  ngeunah hate kulantaran ngeunah deudeuleuan jeung dedengean.
 • Tikoro andon peso
  ngadeukeutan jelema nu bakal ngahukum atawa nganyenyeri ka diri urang.
 • Tinggar kalongeun
  Teu sieun atawa teu nurut kulantaran remen teuing digelendeng atawa dicarekan.
 • Tipu keling ragaji Inggris
  pinter dina kajahatan, pinter dina ngbobodo atawa nipu.
 • Titip diri sangsang badan
  Mihapekeun maneh.
 • Titirah ngadon kanceuh
  sejana nyiar kasenangan, tapi jadina pinanggih jeung kasusah nu leuwih gede.
 • Totopong heureut dibeber beber, tangtu soeh
  nyukupan ku pangala nu sakitu saeutikna, tangtu bae matak jadi susah, lamun rejeki atawa pangala saeutik, ari keperluan jeung pangaluaran anu sakitu lobana.
 • Tugur tundang cuntang gantang
  Ngajalankeun pagawean pikeun Nagara, babakti ka nagara.
 • Tunggul dirarud catang dirumpak
  Euweuh anu dipikaserab, terus bae ngalajur napsu.
 • Tunggul sirungan, catang supaan
  Aya kajadian anu goreng atawa matak teu genah ahirna.
 • Tungkul ka jukut tanggah ka sadapan
  junun nyanghareupan pagawean anu dipilampah, teu kaganggu ku naon naon.
 • Ulah beunghar memeh boga
  ulah adigung nyeta nyeta anu beunghar, turtaning henteu atawa tacan boga pakaya.
 • Ulah cara ka kembang malati kudu cara ka picung
  Ulah sok bosenan ari ka pamajikan teh, hadena mah ti keur ngora keneh nepi ka geus kolot teh, lain beuki lila beuki bosen tapi kudu beuki lila beuki welas asih.
 • Ulah cara ka malati kudu cara ka picung
  Ulah ngurangan kanyaah kudu beuki lila beuki nyaah.
 • Ulah kabawa ku sakaba-kaba
  ulah kabawa ku nu teu puguh, maksudna kabawa jurig, dedemit.
 • Ulah keok memeh dipacok
  Ulah sieun saacan ngalakonan.
 • Ulah leutik hate
  Ulah sieun atawa putus pangharepan.
 • Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina
  Kudu nuturkeun etika anu aya.
 • Ulah muragkeun duwegan ti luhur
  masing nyaah kana rejeki meunang hese greatcoat ladang kesang, pacuan arek dimonyah monyah.
 • Ulah ngaliarkeun taleus ateul
  Ulah nyeubarkeun fitnah.
 • Ulah ngukur baju sasereg awak
  Ulah menyimpulkan nurutkeun diri sorangan
 • Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian
  Ulah rebutan kakawasaan
 • Ulah pangkat memeh jeneng
  Ulah adigung adiguna hayang nyaruaan ka nu geus jeneng.
 • Ulah tiis tiis jahe
  kudu iatna, kudu cingceung.
 • Ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan
  Ulah kagoda, ulah kaganggu atawa kabengbat ku rypa rupa, lamun urang keur nyanghareupan hiji maksud anu hade.
 • Uncal tara ridu ku tanduk
  Duduluran karumpul kabeh.
 • Ulah nyaliksik ku buuk leutik
  Ulah nyangsarakeun rakyat leutik.
 • Uyah tara tees kaluhur
  Galibna sipat indung bapa anu harade atawa anu goreng sok diturunkeun ka anak incuna.
 • Waspada permana tingal
  Bisa nyaho kana naon naon anu bakal kajadian.
 • Wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang
  wiwirang nau pohara gedena.
Baca Juga :   Pernyataan Berikut Yang Paling Tepat Terkait Tekanan Benda Adalah


Artikel yang Berkaitan

viii komentar:

Jauh Ka Bedug

Source: https://bandung.blogspot.com/2012/07/kumpulan-pribahasa-babasan-paribasa.html